Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prowadzenie jazdy konnej rekreacyjnej w ramach gospodarstwa rolnego

Marcin Sądej • Opublikowane: 2021-10-22

Posiadam gospodarstwo rolne, które zajmuje się chowem i hodowlą koni. Ponadto prowadzę działalność gospodarczą, która zajmuję się treningiem sportowym koni. Chciałbym zbudować i otworzyć stajnię, w której odbywałyby się jazdy rekreacyjne. Czy mogę to zrobić w ramach gospodarstwa rolnego, np. agroturystyki, czy muszę w ramach działalności gospodarczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie jazdy konnej rekreacyjnej w ramach gospodarstwa rolnego

Rekreacyjna jazda konna w agroturystyce

W przepisach prawa nie odnajdziemy definicji agroturystyki, jednak zgodnie z obowiązującą wykładnią językową możemy odwołać się do definicji słownikowej, która podaje, że agroturystyka to prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi i rekreacyjnymi. W praktyce obrotu gospodarczego agroturystyka to najczęściej działalność polegającą na wynajmie przez rolników pokoi gościnnych wraz z zapewnieniem posiłków połączonych niekiedy z atrakcjami.

W konsekwencji już na podstawie definicji słownikowej pojawiają się wątpliwości, czy same jazdy konne rekreacyjne bez noclegów stanowią agroturystykę.

Działalność rolnicza wyłączona z ustawy Prawo przedsiębiorców

Przechodząc jednak dalej, należy zastanowić się, czy tego rodzaju usługi należy zaliczyć do działalności rolniczej czy też do działalności gospodarczej. Tę problematykę możemy przeanalizować w oparciu o kilka przepisów. Jak podaje art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców – działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy za działalność gospodarczą nie uważa się:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159 i 1629);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);

5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212 oraz z 2019 r. poz. 693), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

Jak zatem widać, działalność polegającą na rekreacyjnych jazdach konnych nie została wyłączona z zakresu działalności gospodarczej. Usługi polegające na rekreacyjnych jazdach nie mogą być bowiem kwalifikowane do działalności rolniczej. Nie jest to bowiem chów i hodowla zwierząt rozumiana jako działalność wytwórcza w rolnictwie.

Działalność rolnicza a podatek PIT

Podobnie problem ten przedstawia się na gruncie przepisów podatkowych. Podatek PIT stosujemy wyłącznie do działalności gospodarczej, natomiast na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT nie stosuje się podatku dochodowego do przychodów z działalności rolniczej. Jak podaje art. 5a pkt 6 ustawy PIT przez działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 2 ustawy PIT – działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia.

Jak zatem widać, również na gruncie prawa podatkowego do działalności rolniczej zalicza się wyłącznie działalność wytwórczą polegającą na hodowli zwierząt. To zatem oznacza, że usługi polegające na rekreacyjnych jazdach konnych należy zaliczyć do działalności gospodarczej, a nie działalności rolniczej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »