Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie gruntu porośniętego drzewami do użytkowania rolniczego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-04-27

Posiadam 1 ha gruntu rolnego nieużytkowanego od okolu 40 lat. Przez ten czas grunt zarósł drzewami (sosna). Czy żeby przywrócić ten grunt powrotem do użytku rolnego, potrzebuję jakiejś zgody czy zezwolenia i czy w ogóle muszę ten fakt gdziekolwiek zgłaszać? Co zrobić z gruntem rolnym porośniętym drzewami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przywrócenie gruntu porośniętego drzewami do użytkowania rolniczego

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 pkt 1–3, art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 83f ust. 1 pkt 3b, art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

Wycinka drzew z gruntu rolnego

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku. Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza lub właściciela nieruchomości.

Od generalnej zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki, określone w art. 83f. ust. pkt 3a) ustawy – „przepisów art. 83 ust. 1, zgodnie z którymi obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Zgłoszenie wycinki z gruntu porośniętego drzewami

Przepisy wymagają jednak zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Usunięcie drzew z gruntów wolnych

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jednak musi być to usunięcie z gruntów rolnych, a nie nieużytków rolnych. Nieużytki (N), są gruntami rolnymi, ale nie są użytkami rolnymi. Użytkami rolnymi są: grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr).

Wobec powyższego bez zezwolenia nie można wycinać drzew i krzewów rosnących na gruntach rolnych będących nieużytkami (N), a także drzew i krzewów rosnących na gruntach leśnych będących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz).

W przypadku usunięcia drzewa w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew, nie ma również obowiązku zgłaszania do organu zamiaru ich wycinki.

Grunt porośnięty drzewami na obszarze Natura 2000

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

  • pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
  • wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000;
  • pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami”.

Wycinki prowadzone w obszarze Natura 2000, o ile realizowane byłyby w dużej skali lub dotyczyłyby drzew o wyjątkowej wartości przyrodniczej (np. będących siedliskiem cennych gatunków owadów), mogą potencjalnie mieć znaczący negatywny wpływ na przedmioty ochrony tego obszaru (choć również nie będą to sytuacje częste). W takim przypadku dokonanie wycinki może nastąpić w dwóch przypadkach:

  1. kiedy jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, wówczas uzyskanie tego zezwolenia będzie podlegało procedurze określonej w rozdziale 5 działu V (art. 96–103) ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), inicjowanej przez organ właściwy do wydania zezwolenia;
  2. kiedy nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, konieczne będzie uzyskanie odrębnego zezwolenia właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska na realizację działania mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, wydawanego na podstawie art. 34 ust.1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Jeżeli grunt leży na obszarze Natura 2000, nie jest wykluczone, że obowiązuje Pana uzyskanie zezwolenia na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zależy od tego, czy jakikolwiek ekosystem ma tam siedlisko.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie trafił się kupiec...

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem...

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Dzierżawa gruntów rolnych a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Czy jako właściciel gruntów rolnych, który wydzierżawił je na cele rolnicze, jestem zobowiązany wykazywać dochód z dzierżawy w zeznaniu PIT? Czy...

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Rolnik wynajmujący mieszkanie

Jestem rolnikiem (na KRUS-ie), ale sezonowo wynajmuje (wynajem krótkotrwały) mieszkanie i w związku z tym mam zarejestrowaną działalność,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »