Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do użytkowania rolniczego

• Data: 2024-03-18 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Sprawa dotyczy wycinki drzew i samosiejek na działce rolnej. Posiadam 1 ha gruntu rolnego nieużytkowanego od okolu 40 lat. Przez ten czas grunt rolny zarósł drzewami, samosiejkami(sosna, brzoza, dąb). Czy żeby przywrócić ten grunt rolny z powrotem do użytku rolnego, potrzebuję jakiejś zgody czy zezwolenia i czy w ogóle muszę ten fakt gdziekolwiek zgłaszać? Interesuje mnie co mogę zrobić z działką rolną porośniętą drzewami, czy mogę wyciąć drzewa bez żadnych konsekwencji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycinka drzew na działce rolnej i przywrócenie gruntu do użytkowania rolniczego

Wycinka drzew z gruntu rolnego

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła w życie dnia 17 czerwca 2017 roku. Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza lub właściciela nieruchomości.

Od generalnej zasady konieczności uzyskania zezwolenia są wyjątki, określone w art. 83f. ust. pkt 3a) ustawy – „przepisów art. 83 ust. 1, zgodnie z którymi obowiązku uzyskania zezwolenia nie stosuje się do drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Zobacz również: Jak przekwalifikować las na pole?

Zgłoszenie wycinki z gruntu porośniętego drzewami

Przepisy wymagają jednak zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Usunięcie drzew z gruntów rolnych

Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3b ustawy o ochronie przyrody nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jednak musi być to usunięcie z gruntów rolnych, a nie nieużytków rolnych. Nieużytki (N), są gruntami rolnymi, ale nie są użytkami rolnymi. Użytkami rolnymi są: grunty orne (R), sady (S), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), grunty rolne zabudowane (Br), grunty pod stawami (Wsr), grunty pod rowami (W) i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr).

Wobec powyższego bez zezwolenia nie można wycinać drzew i krzewów rosnących na gruntach rolnych będących nieużytkami (N), a także drzew i krzewów rosnących na gruntach leśnych będących gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (Lz).

W przypadku usunięcia drzewa w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuniecie drzew, nie ma również obowiązku zgłaszania do organu zamiaru ich wycinki.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Grunt porośnięty drzewami na obszarze Natura 2000

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrodyzabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

  • pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000;
  • wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000;
  • pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami”.

Wycinki drzew prowadzone w obszarze Natura 2000, o ile realizowane byłyby w dużej skali lub dotyczyłyby drzew o wyjątkowej wartości przyrodniczej (np. będących siedliskiem cennych gatunków owadów), mogą potencjalnie mieć znaczący negatywny wpływ na przedmioty ochrony tego obszaru (choć również nie będą to sytuacje częste). W takim przypadku dokonanie wycinki może nastąpić w dwóch przypadkach:

  1. kiedy jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, wówczas uzyskanie tego zezwolenia będzie podlegało procedurze określonej w rozdziale 5 działu V (art. 96–103) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), inicjowanej przez organ właściwy do wydania zezwolenia;
  2. kiedy nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, konieczne będzie uzyskanie odrębnego zezwolenia właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska na realizację działania mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, wydawanego na podstawie art. 34 ust.1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Jeżeli Pana działka rolna leży na obszarze Natura 2000, nie jest wykluczone, że obowiązuje Pana uzyskanie zezwolenia na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zależy od tego, czy jakikolwiek ekosystem ma tam siedlisko.

Zobacz również: Czy nieużytki to grunty rolne?

Przykłady

Przykład 1 - Przywracanie gruntów do produkcji rolnej po długiej przerwie

Jan Kowalski, właściciel 2 ha gruntów rolnych w województwie lubelskim, postanowił przywrócić swoje działki do produkcji rolnej po 30 latach nieużytkowania. Działki te były porośnięte głównie samosiejkami brzozy i sosny. Jan był świadomy, że musi dokładnie sprawdzić przepisy dotyczące wycinki drzew, aby uniknąć naruszenia prawa. Po konsultacji z miejscowym urzędem gminy i leśniczym dowiedział się, że w jego przypadku wycinka drzew na cel przywrócenia gruntów rolnych nie wymaga zezwolenia, jednak musi zgłosić zamiar wycinki, ponieważ obwód niektórych drzew przekraczał ustalone prawem wymiary. Po dokonaniu zgłoszenia, Jan mógł bez przeszkód przystąpić do prac, mając na uwadze, że jego działania nie wpłyną negatywnie na ekosystemy lub obszary chronione.

 

Przykład 2 - Ochrona obszaru Natura 2000 przy wycince drzew

Agnieszka Nowak, posiadająca działkę w sercu obszaru Natura 2000 na Pomorzu, chciała usunąć kilka starych dębów, aby zwiększyć obszar użytków rolnych. Zdając sobie sprawę z potencjalnego wpływu swoich działań na chronione siedliska, Agnieszka skonsultowała się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Okazało się, że w jej przypadku niezbędne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na wycinkę, ze względu na ochronę określonych gatunków fauny i flory. Procedura ta wymagała od niej przygotowania szczegółowej dokumentacji i planu, jak zamierza zminimalizować negatywny wpływ na ekosystem. Dzięki ścisłej współpracy z odpowiednimi organami, Agnieszka uzyskała potrzebne zezwolenie, jednocześnie przyczyniając się do ochrony cennego obszaru Natura 2000.

 

Przykład 3 - Nowoczesne rolnictwo z poszanowaniem przyrody

Tomasz Baran, młody rolnik z Małopolski, postanowił zmodernizować swoje gospodarstwo rolne, które częściowo zarosło dzikimi krzewami i drzewami. Zamiast decydować się na masową wycinkę, Tomasz zdecydował się na selektywne usunięcie tylko tych drzew, które faktycznie stanowiły przeszkodę w efektywnym rolnictwie, zachowując jednocześnie drzewa o wartości ekologicznej i estetycznej. Przed przystąpieniem do wycinki skonsultował się z lokalnym urzędem środowiska, aby upewnić się, że jego działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu jego gospodarstwo nie tylko zyskało na wartości produkcyjnej, ale również zachowało część swojego naturalnego charakteru, przyczyniając się do ochrony bioróżnorodności i krajobrazu rolniczego.

Podsumowanie

Podsumowując, wycinka drzew na działkach rolnych wymaga szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi przepisami i, w niektórych przypadkach, uzyskania odpowiednich zezwoleń. Warto podkreślić, że prawo przewiduje wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia, szczególnie gdy celem jest przywrócenie gruntów do użytkowania rolniczego. Jednak w obszarach chronionych, takich jak Natura 2000, konieczne może być dodatkowe zezwolenie. Właściwe zgłaszanie planów wycinki i konsultacje z lokalnymi organami mogą zapewnić zgodność z prawem oraz ochronę cennych ekosystemów.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej wycinki drzew na działce rolnej? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online i profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy wsparcie ekspertów w zakresie ochrony przyrody i użytkowania gruntów rolnych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »