Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odrolnienie gruntu przez rolnika pod budowę budynku gospodarczego

Autor: Katarzyna Bereda

Ojciec jest emerytowanym rolnikiem, ale prowadzi gospodarstwo rolne, tj. prowadzi produkcję rolniczą, otrzymuje dopłaty itp. Gospodarstwo ma ok. 10 ha. Obecnie rodzice kupili dom w tej samej gminie, ale w innej miejscowości. Dom stoi na gruncie rolnym klasy III. Rodzice chcieliby wybudować garaż lub budynek gospodarczy na maszyny o powierzchni 33 m2. Zrobiliśmy zgłoszenie do starostwa, na co w odpowiedzi otrzymaliśmy postanowienie o konieczności odrolnienia gruntu pod garaż oraz uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Czy odrolnienie gruntu przez rolnika pod budowę budynku gospodarczego jest konieczne? Czy konieczna jest decyzja o warunkach zabudowy? Według mnie jest to zabudowa zagrodowa i powyższe poza zgłoszeniem do starostwa nie powinno być wymagane. Czy trzeba pozwolenia na budowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrolnienie gruntu przez rolnika pod budowę budynku gospodarczego

Czy budowa budynku gospodarczego wymaga pozwolenia na budowę?

W mojej ocenie ma Pan rację. Należy bowiem podnieść, iż jak wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,
f) silosów na kiszonkę”.


Jeżeli jest to teren nowy, a więc niezabudowany, to – jeżeli budynek gospodarczy spełnia powyższe wymogi, uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest zasadne, nawet w przypadku braku wcześniejszego zagospodarowania terenu.

Zgodnie z wyrokiem NSA (N) z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. akt II OSK 371/17, „nie jest prawidłowe stanowisko, że zwolniona z mocy art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę jest jedynie budowa budynków gospodarczych towarzyszących istniejącej zabudowie na danym terenie. Należy jednak podnieść, iż powyższy przepis doczekał się także bardzo wielu orzeczeń, co świadczy wciąż o dużych problemach interpretacyjnych i nieścisłościach”.


Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt II OSK 464/10, wskazał, iż „aby możliwe było zaliczenie określonego obiektu do budowli, o jakich mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b i c Prawa budowlanego, koniecznym jest ustalenie, że zgłoszenie dotyczy obiektu gospodarczego związanego z produkcją rolną stanowiącego uzupełniającą zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej”.

Zobacz również: Kara za utwardzenie działki rolnej

Prawo budowlane a budowa budynku gospodarczego

Pomocne są także w tym przypadku pozostałe przepisy ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym pozwolenie na budowę nie jest wymagane, także do wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.


Z uwagi na powyższe w mojej ocenie starostwo jest w błędzie, bowiem w myśl powyższych regulacji do posadowienia budynku gospodarczego nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.


Wczytując się jednak w załączone postanowienie, mam wrażenie, iż sprawa dotyczyć może albo budowy S3 albo oznaczenia nieruchomości jako gruntu zabytkowego, co może utrudnić posadowienie budynku.


Proponuję więc bezpośrednio udać się do gminy i wyjaśnić sprawę, bowiem w przypadku braku sporu – przepisy wprost pozwalają na lokalizację budynku do 35 m2, jednak jeżeli gmina planuje na gruncie inwestycje drogi lub grunt jest uznany za zabytkowy – konieczne będą dalsze obostrzenia w postaci konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Zobacz również: Budynek gospodarczy na działce rolnej

Odrolnienie gruntu przez rolnika

Niestety w zakresie odrolnienia i postawienia jedynie budynku gospodarczego istnieje pewne orzecznictwo, które nakazuje dokonać odrolnienia. Jak wynika bowiem z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, „organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy”.

Sąd posiłkował się tu przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (sygn. akt II SA/Op 155/16). Jednak w mojej ocenie nie powinno to mieć zastosowania, albowiem art. 11 ust 4 powyższej ustawy wskazuje, iż:


„1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

1a. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

1b. Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny.

2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1–2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1–2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

Jak wynika z przepisów Prawa budowlanego (wskazanych wcześniej), budynek gospodarczy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a więc powyższy przepis nie powinien mieć znaczenia – ale, jak Pan widzi, interpretacja jest różna.

Proszę także zwrócić uwagę na opinię orzecznictwa, iż „wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej jest czynnością faktyczną polegającą na rozpoczęciu innego lub zaniechaniu dotychczasowego ich użytkowania, a warunkiem legalnego wyłączenia jest uzyskanie decyzji administracyjnej” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2000, sygn. akt II SA 2437/99; podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1998, sygn. akt II SA 1651/97).

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie jeżeli posadowienie budynku gospodarczego wymaga jedynie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę, to powyższy przepis art. 11 nie powinien mieć tu zastosowania. Jak Pan jednak widzi, interpretacja tego przepisu jest różna – w przypadku ewentualnego sprzeciwu proszę jednak wskazać na art. 11 ust. 4 powyższej ustawy.

Zobacz również: Dopłaty za ugorowanie ziemi

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl