Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Chcemy z mężem złożyć wniosek do KOWR o utworzenie gospodarstwa rodzinnego – planujemy nabyć gospodarstwo rolne o pow. 2,49 ha. Mąż ma kwalifikacje rolnicze, ale od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem. Ja natomiast pracuję na etacie. Czy osoba zakładająca rodzinne gospodarstwo musi zrezygnować z dotychczasowych form zarobkowania? W przypadku męża: likwidacja (zawieszenie) działalności gospodarczej, w moim przypadku – odejście z pracy na etacie. Planujemy małą działalność rolniczą, która nie jest tak obciążająca (ani dochodowa), aby wymagała rezygnacji z innych aktywności zawodowych. I drugie pytanie: w skład gospodarstwa wchodzą grunty głównie IV klasy – pola rolne, pastwiska, trochę lasu. Czy dotyczyć nas będzie obowiązek wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (leśnej) i poniesienia jakichś dodatkowych opłat, skoro całość wykorzystywać będziemy na prowadzenie gospodarstwa? Na działce jest dom i dwa budynki gospodarcze. Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby mąż chciał w zakupionym domu (w 1 pomieszczeniu) urządzić siedzibę swojej firmy (biuro)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Warunki nabycia gospodarstwa rolnego

Na wstępie należy wskazać, że kwestia nabywania gruntów rolnych i związanych z tym dalszych zobowiązań wynika przede wszystkim w ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 ze zm. – zwanej dalej „u.o.g.r.”). Zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt 2 u.o.g.r. – nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty lub w innych przypadkach niż wymienione w ust. 1 i 3, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

a) posiada kwalifikacje rolnicze,

b) spełnia warunek określony w pkt 1 lit. b (tj.: nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej),

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Natomiast zgodnie z art. 2b ust. 1 u.o.g.r. – nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Zaś zgodnie z art. 2b ust. 2 u.o.g.r. w ww. okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Jak widać, w przepisie tym nie jest wyrażony zakaz prowadzenia dodatkowo przez rolnika działalności gospodarczej.

Zobacz również: Ile trzeba mieć ziemi żeby być rolnikiem?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Równoczesne prowadzenie działalności rolniczej i własnej firmy

Nawiązując do Pani pytania, wskazać należy, że polskie prawo rozróżnia działalność rolniczą oraz pozarolniczą działalność gospodarczą. Ponadto nigdzie nie ma zakazu prowadzenia jednocześnie obu tych form działalności. Jednak trzeba pamiętać, że każda z tych działalności rządzi się swoimi prawami i prowadząc obie jednocześnie, należy mieć to na uwadze, np. kwestię ubezpieczenia społecznego, kwestię podatku dochodowego, podatku VAT itp.

Poza tym należy wskazać, że nie zawsze zarejestrowana siedziba prowadzonej działalności musi być jednocześnie miejscem faktycznie prowadzonej działalności. Poza tym sama rejestracja siedziby działalności, np. w miejscu zamieszkania, nie zawsze wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu (tu już trzeba rozpatrywać kwestie indywidualnie dla konkretnego przypadku). Jeżeli działalność jest prowadzona w innym miejscu niż zarejestrowana jej siedziba, to w miejscu zamieszkania, gdzie np. zarejestrowano siedzibę, nie będzie trzeba uzyskać żadnych zgód, aby prowadzić „biuro” do działalności.

Zobacz również: Budynek gospodarczy bez pozwolenia dla rolnika

Kiedy konieczne będzie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej?

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie powoduje automatycznie obowiązku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Jeżeli w budynku mieszkalnym, w którym mieszka przedsiębiorca, zarejestruje on siedzibę działalności, może on również wykonywać w tym budynku ową działalność. Obecnie prawo nie wymaga wydzielenia nawet konkretnego pomieszczenia pod działalność. Zatem nie zmienia się sposób użytkowania budynku (nie ma potrzeby wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej) ani nie zmienia się sposób opodatkowania. Taka forma prowadzenia działalności nie zawsze jednak pozwala na ujmowanie pewnych wydatków w kosztach. Wówczas wymagana jest zmiana przeznaczenia konkretnych pomieszczeń na taką, związaną z działalnością gospodarczą. Wówczas może zaistnieć konieczność przeprowadzenia procedury zmiany sposobu użytkowania, a także zmieni się wysokość podatku za te pomieszczenia. Należy jednak wskazać, że przy zwykłej działalności biurowej w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy nie ma konieczności przeprowadzania tych skomplikowanych procedur.

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie byłyby wykorzystywane budynki (wyłączając kwestie zarejestrowania siedziby działalności w budynku mieszkalnym), ale zajęte byłyby pod działalność użytki rolne, wówczas zaistniałaby konieczność jedynie opodatkowania tychże użytków podatkiem właściwym dla działalności gospodarczej.

Zobacz również: Sprzedaż wędlin własnej roboty

Siedziba firmy w gospodarstwie rolnym

Podsumowując:

  1. nabycie gruntów rolnych w celu utworzenia gospodarstwa rolnego nie zobowiązuje do rezygnacji z innych form zatrudnienia;
  2. kwestie obowiązku wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej należy rozpatrywać indywidualnie (analizując już konkretną sytuację), niemniej jednak zakup gruntów jest uwarunkowany obowiązkiem prowadzenia gospodarstwa rolnego, a zatem cała powierzchnia nabytej ziemi powinna być wykorzystywana w tym celu. W ciągu 5 lat nie powinno dojść do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych;
  3. polskie prawo nie zabrania prowadzenia obu form działalności jednocześnie: działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej;
  4. sama rejestracja siedziby działalności, np. w miejscu zamieszkania, nie zawsze wymaga zmiany sposobu użytkowania obiektu;
  5. polskie prawo pozwala zarejestrować siedzibę działalności oraz prowadzić działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, nawet bez zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, w którym prowadzona jest działalność.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »