Sprzedaż produktów rolnych przez osobę która nie jest rolnikiem

• Autor: Marcin Sądej

Prowadzę działalność rolniczą (produkcja materiału roślinnego – rośliny ozdobne) na własnej działce (0,3 ha). Nie jestem rolnikiem, nie mam wykształcenia rolniczego oraz gospodarstwa rolnego. Jednocześnie prowadzę działy specjalne – produkcja rolna w tunelach foliowych. Czy mogę wyprodukowany materiał szkółkarski (ponad 1 miesiąc uprawy) sprzedawać podmiotom gospodarczym na zasadzie rolnika ryczałtowego (faktura RR)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż produktów rolnych przez osobę która nie jest rolnikiem

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Produkty rolne z własnej produkcji a podatek VAT

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy VAT przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Jak zatem widać, status rolnika ryczałtowego uzależniony jest od spełnienia dwóch warunków: musimy mieć do czynienia z dostawą produktów rolnych i produkty te muszą pochodzić z działalności rolniczej.

Jak podaje art. 2 pkt 15 ustawy VAT, „przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin »in vitro«, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych”.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 20 ustawy VAT przez produkty rolne rozumie się towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego.

Zwróćmy zatem uwagę, że żadna z ww. definicji nie odnosi się do gospodarstwa rolnego w rozumieniu podatku rolnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zobacz również: Działalność wytwórcza w rolnictwie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie statusu rolnika ryczałtowego

W świetle powyższego dla uzyskania statusu rolnika ryczałtowego nie jest konieczne posiadanie gospodarstwa rolnego rozumianego jako grunt rolny o powierzchni min. 1ha. Nie jest również konieczne posiadanie wykształcenia rolniczego. Produkcja roślinna (szkółkarska, pod folią, roślin ozdobnych) jest działalnością rolniczą w myśl art. 2 pkt 15 ustawy VAT. Pochodzące z tej produkcji rośliny są produktami rolnymi w myśl art. 2 pkt 20 ustawy VAT. W konsekwencji dostawa w tych warunkach czyni z Pana rolnika ryczałtowego.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wielu interpretacjach wydawanych na przestrzeni lat przez organy podatkowe.

W interpretacji indywidualnej nr PP/443-91/04 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach:

„Wobec powyższego osoby, które świadczą usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, niezależnie od faktu, czy prowadzą gospodarstwo rolne czy nie, należy uznać za rolnika ryczałtowego (jeżeli korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych)”.

W interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-294/10/MD z dnia 17 czerwca 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:

„Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że chów ryb, o który rozszerzył działalność, będzie prowadzony w zbiornikach sztucznych (poza gospodarstwem rolnym, którego nie posiada) stanowi przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rozliczanym na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ jest już podatnikiem tego podatku.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 18 ustawy, należy stwierdzić, że jako osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność rolniczą, w rozumieniu ww. ustawy, będzie Pan z mocy prawa rolnikiem ryczałtowym”.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 08.03.2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.707.2016.2.MJ:

„Należy zauważyć, że przepisy ustawy nie wskazują na konieczność posiadania przez rolnika ryczałtowego własnego gospodarstwa rolnego. Natomiast koniecznym jest, aby rolnik ryczałtowy dokonywał dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczył usługi rolnicze korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Jak wskazała Wnioskodawczyni, przychody netto ze sprzedaży drobiu nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, jako osoba zamierzająca prowadzić działalność rolniczą polegającą na hodowli drobiu rzeźnego będzie spełniać definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT”.

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie może Pan być kwalifikowany jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu przepisów ustawy VAT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »