Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż produktów rolnych przez osobę która nie jest rolnikiem

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-04-06

Prowadzę działalność rolniczą (produkcja materiału roślinnego – rośliny ozdobne) na własnej działce (0,3 ha). Nie jestem rolnikiem, nie mam wykształcenia rolniczego oraz gospodarstwa rolnego. Jednocześnie prowadzę działy specjalne – produkcja rolna w tunelach foliowych. Czy mogę wyprodukowany materiał szkółkarski (ponad 1 miesiąc uprawy) sprzedawać podmiotom gospodarczym na zasadzie rolnika ryczałtowego (faktura RR)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż produktów rolnych przez osobę która nie jest rolnikiem

Działalność gospodarcza a działalność rolników

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Produkty rolne z własnej produkcji a podatek VAT

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy VAT przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Jak zatem widać, status rolnika ryczałtowego uzależniony jest od spełnienia dwóch warunków: musimy mieć do czynienia z dostawą produktów rolnych i produkty te muszą pochodzić z działalności rolniczej.

Jak podaje art. 2 pkt 15 ustawy VAT, „przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin »in vitro«, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych”.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 20 ustawy VAT przez produkty rolne rozumie się towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego.

Zwróćmy zatem uwagę, że żadna z ww. definicji nie odnosi się do gospodarstwa rolnego w rozumieniu podatku rolnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uzyskanie statusu rolnika ryczałtowego

W świetle powyższego dla uzyskania statusu rolnika ryczałtowego nie jest konieczne posiadanie gospodarstwa rolnego rozumianego jako grunt rolny o powierzchni min. 1ha. Nie jest również konieczne posiadanie wykształcenia rolniczego. Produkcja roślinna (szkółkarska, pod folią, roślin ozdobnych) jest działalnością rolniczą w myśl art. 2 pkt 15 ustawy VAT. Pochodzące z tej produkcji rośliny są produktami rolnymi w myśl art. 2 pkt 20 ustawy VAT. W konsekwencji dostawa w tych warunkach czyni z Pana rolnika ryczałtowego.

Powyższe znajduje potwierdzenie w wielu interpretacjach wydawanych na przestrzeni lat przez organy podatkowe.

W interpretacji indywidualnej nr PP/443-91/04 z dnia 10 sierpnia 2004 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach:

„Wobec powyższego osoby, które świadczą usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, niezależnie od faktu, czy prowadzą gospodarstwo rolne czy nie, należy uznać za rolnika ryczałtowego (jeżeli korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych)”.

W interpretacji indywidualnej nr ITPP2/443-294/10/MD z dnia 17 czerwca 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:

„Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że chów ryb, o który rozszerzył działalność, będzie prowadzony w zbiornikach sztucznych (poza gospodarstwem rolnym, którego nie posiada) stanowi przychód z działów specjalnych produkcji rolnej, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, rozliczanym na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ jest już podatnikiem tego podatku.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przede wszystkim treść art. 43 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 2 pkt 18 ustawy, należy stwierdzić, że jako osoba fizyczna, która zamierza prowadzić działalność rolniczą, w rozumieniu ww. ustawy, będzie Pan z mocy prawa rolnikiem ryczałtowym”.

W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 08.03.2017 r., nr 1061-IPTPP3.4512.707.2016.2.MJ:

„Należy zauważyć, że przepisy ustawy nie wskazują na konieczność posiadania przez rolnika ryczałtowego własnego gospodarstwa rolnego. Natomiast koniecznym jest, aby rolnik ryczałtowy dokonywał dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczył usługi rolnicze korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Jak wskazała Wnioskodawczyni, przychody netto ze sprzedaży drobiu nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, jako osoba zamierzająca prowadzić działalność rolniczą polegającą na hodowli drobiu rzeźnego będzie spełniać definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT”.

Z uwagi na powyższe w mojej ocenie może Pan być kwalifikowany jako rolnik ryczałtowy w rozumieniu przepisów ustawy VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Budowa domu na gruntach rolnych w świetle nowych przepisów

Budowa domu na gruntach rolnych w świetle nowych przepisów

Posiadam 1 hektar ziemi rolnej na własność, płacę za nią podatek, nie mam wykształcenia rolniczego. Czy w tej sytuacji mam status rolnika i czy...

Renta socjalna a posiadanie ziemi

Renta socjalna a posiadanie ziemi

Mam 42 lata, jestem osobą niepełnosprawną, mam schorzenie kręgosłupa od dziecka, do pracy się nie nadaję. Otrzymuję rentę rodzinną po ojcu połączoną...

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada

Przerzucenie zwałów śniegu na działkę sąsiada

Do działki rolnej, która jest moją własnością, przylega działka sąsiadów, na której mają dom. Odległość domu sąsiadów od granicy mojej działki jest...

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka

Czy córka prowadząca dział specjalny produkcji rolnej o pow. 3 hektarów na okres urodzenia i wychowywania dziecka może te działy użyczyć ojcu lub...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »