Jak uzyskać status rolnika indywidualnego?

Sprawa dotyczy uzyskania statusu rolnika. Pochodzę z rodziny rolniczej. Rodzice posiadali około 10 ha pola. Ja jako syn chciałbym skorzystać z możliwości zostania rolnikiem indywidualnym. Status ten głównie jest dla mnie istotny dla łatwiejszego kupna ziemi inwestycyjnej. Posiadam wykształcenie wyższe nie rolnicze. Aktualnie mieszkam od 7 lat poza gminą, gdzie jest gospodarstwo. Pole zostało przepisane w tym roku na siostrę. Chciałbym poprosić o darowiznę od siostry. Czy jest możliwość otrzymania pola? Ile minimalnie powinienem mieć, aby ubiegać się o status rolnika? Jakie warunki musze jeszcze spełnić, aby otrzymać status rolnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uzyskać status rolnika indywidualnego?

Na wstępie należy wskazać, że zasady obrotu nieruchomościami rolnymi uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.) – zwanej dalej: u.k.u.r.

Nabywca nieruchomości rolnej

Zgodnie z art. 2a ust. 1 u.k.u.r. „nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Zaś zgodnie z art. 2a ust. 3 u.k.u.r. „nabywca gruntu rolnego w sytuacji, gdy jest osobą bliską, nie musi spełniać przesłanek bycia rolnikiem indywidualnym”. Zgodnie z definicją osoby bliskiej, która jest zawarta w art. 2 pkt 6 u.k.u.r., pod tym pojęciem należy rozumieć „zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów”.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego

Należy również wskazać, że w myśl art. 2b ust. 1 u.k.u.r. nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Zaś zgodnie z ust. 2 w ww. okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Istnieje jednak wyjątek od zasady niezbywania nieruchomości rolnej przez okres 5 lat od daty jej nabycia. Otóż przepisu ograniczającego możliwość zbycia gruntów rolnych we wcześniejszym okresie niż 5 lat, nie stosuje się w przypadku właśnie owej osoby bliskiej. Zatem istnieje prawnie dopuszczalna możliwość zbywania nieruchomości pomiędzy bratem a siostrą przed upływem 5-letniego okresu od momentu nabycia nieruchomości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Minimalna powierzchnia gospodarstwa

Następnie należy wyjaśnić kwestie minimalnej powierzchni gospodarstwa rolnego. Ustawodawca w art. 2 pkt 2 u.k.u.r. wskazuje, że pod pojęciem gospodarstwa rolnego należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha.

Status rolnika

Zaś zgodnie z art. 6 ust. 1 u.k.u.r. za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1a u.k.u.r. do okresu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ust. 1.

Zobacz również: Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Wymagane wykształcenie

Co do wymaganego wykształcenia, to zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 u.k.u.r. „uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub

b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie”.

Zatem, aby uzyskać statut rolnika indywidualnego w rozumieniu u.k.u.r., należy nabyć nieruchomość rolną o powierzchni co najmniej 1 ha oraz spełnić pozostałe przesłanki określone w art. 6 u.k.u.r. Brak wykształcenia rolniczego nie skreśla natomiast możliwości zostanie rolnikiem indywidualnym, gdyż ustawa reguluje również kwestie osób nieposiadających wykształcenia rolniczego.

Zobacz również: Ile trzeba mieć pola na KRUS?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »