Budowa budynku gospodarczego na działce rolnej

Posiadam działkę rolną o pow. 0,81 ha, przeliczeniowe 1,10 ha, na działce uprawiam trochę zboża, a na części jest ogród z warzywami i drzewa owocowe. Chciałem na działce pobudować budynek gospodarczy do 35 m2 na zgłoszenie, aby móc przechowywać narzędzia i warzywa, zgłosiłem to do starostwa. Otrzymałem postanowienie o uzupełnienie wniosku o wyłączenie działki z produkcji rolnej, ponieważ na działce są gleby klasy IIIa. Moim zdaniem skoro to postanowienie otrzymałem po 21 dniach, więc jest po ustawowym terminie, ponadto ja tym budynkiem nie zmieniam przeznaczenia działki, ona nadal będzie rolna, a budynek ma mi służyć do pomocy w uprawie rolnej tej działki. Proszę o odpowiedź, czy postanowienie starostwa jest prawidłowe i jak ja dalej mam postąpić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa budynku gospodarczego na działce rolnej

Sprzeciw organu po terminie

Z analizy dokumentów wynika, że Pana zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wpłynęło do starosty. Postanowienie starosty wydane na podstawie art. 30 ust. 5c ustawy Prawo budowlane zostało zaś wydane 17 dni po wpłynięciu Pana zgłoszenia. Zgodnie z ustępem 6. za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041). Organ zatem mógł wnieść sprzeciw (nadać na poczcie) do 14 maja 2021 roku. Nadał zaś postanowienie wzywające do uzupełnienia braków 16 maja, czyli 2 dni po terminie na sprzeciw. Nie przerwał więc terminu na wniesienie sprzeciwu. Z uwagi na to, że nie zdążył przerwać terminu na wniesienie sprzeciwu i nie wniósł także w terminie sprzeciwu, uznać należy, że zgodnie z art. 30 ustępem 5. można przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Proszę wskazać, że ów termin 21 dni na wniesienie sprzeciwu przez organ jest terminem prawa materialnego, co oznacza, że nie może być przedłużany. Skoro zaś upłynął przed nadaniem postanowienia o uzupełnieniu zgłoszenia na poczcie, to i owo postanowienie jest nieskuteczne.

Zobacz również: Zabudowa siedliskowa na działce rolnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Budynek gospodarczy bez zgłoszenia

Winien więc Pan w ten sposób odpisać na owe pismo starosty. Gdyby starosta terminu dotrzymał lub jeśli wykaże, że go otrzymał, to faktycznie ma rację, żądając ww. dokumentów, w tym wyłączenia działki z produkcji rolnej. Pan bowiem dokonał zgłoszenia budynku do 35 m2, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo budowlane. W mojej ocenie zaś winien Pan zastosować art. 29 ust. 2 pkt 1 litera a ustawy Prawu budowlane, który to nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Stanowi on, iż „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m”.

Zobacz również: Dom na zgłoszenie bez warunków zabudowy

Siedlisko na działce rolnej

Decydując się na taki budynek, nie musi Pan ani nic zgłaszać, ani występować o pozwolenie. W przypadku tego przepisu trzeba jednak uważać na wyrażenie „siedlisko”. Zgodnie z wyrokiem WSA w Opolu z dnia 24 stycznia 2013 r. sygnatura akt II SA/Op 579/12: „Siedlisko to teren o charakterze kameralnym (prywatnym), na którym posadowiony jest dom mieszkalny, gdzie koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny i zaspokajane są elementarne potrzeby życiowe, a zabudowa zagrodowa to siedlisko wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Brak jest tożsamości pojęć »siedlisko« i »gospodarstwo rolne«”.

Wyłączenie z produkcji rolnej

Jeśli jednak na owej działce nie stoi budynek mieszkalny, to faktycznie prawidłowo dokonał Pan zgłoszenia. Na nic zda się to, że Pan nie zmienia przeznaczenia działki i ma to być budynek gospodarczy. Wynika to z wyraźnego brzmienia art. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( a dokładnie z ustępu 4, który został zmieniony na Pana niekorzyść):

„1. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie.

1a. W decyzji dotyczącej wyłączenia z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

1b. Wniosek o wyłączenie z produkcji użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego jest wiążący, a decyzja ma charakter deklaratoryjny.

2. W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parków narodowych decyzje, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydają dyrektorzy tych parków, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1–2, dotyczące gruntów wymienionych w art. 8, mogą być wydane po dniu faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

4. Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę albo dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)”.

Proszę zwrócić uwagę na ustęp 4. On stanowi wyraźnie, że odrolnienie (wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) dotyczy budynków wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia (ta zmiana weszła w życie we wrześniu 2020 roku, wcześniej mowa była tylko o budynkach wymagających pozwolenia).

Jeśli zatem organ obali zarzut niedotrzymania terminu to niestety, ale budowa budynku na podstawie zgłoszenia wymaga odrolnienia uprzedniego. Pozostaje ewentualnie skorzystanie z art. 29 ust. 2 pkt 1 lit. a, o ile na działce znajduje się zabudowa siedliskowa.

Zobacz również: Przekwalifikowanie budynku gospodarczego pod działalność gospodarczą

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »