Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

• Autor: Marcin Sądej

Spółka z o.o. prowadzi gospodarstwo rolne, uprawę zbóż i jest właścicielem ziemi. Wspólnicy postanowili o dzierżawie ziemi rolnej dla rolnika indywidualnego. Czy dzierżawa będzie zwolniona z podatku CIT na koniec roku? Dzierżawa zwolniona jest z podatku VAT.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę z o.o. a zwolnienie z podatku CIT

Działalność rolnicza a podatek CIT

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT „przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej”.

Pojęcie działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostało określone w art. 2 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym„ działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1. miesiąc – w przypadku roślin,

2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

– licząc od dnia nabycia”.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Zobacz również: Farma fotowoltaiczna 1 ha 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przychody z działalności rolniczej

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. ustawy nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 u.p.d.o.p. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących ze świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą, tak jak dzierżawa gruntów rolnych na cele prowadzenia działalności rolniczej przez inny podmiot. Przychody z takiej działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W interpretacji Dyrektora KIS z dnia 29 marca 2019 r., nr 0111–KDIB2–3.4010.31.2019.2.LG czytamy:

„Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego w kontekście przywołanych powyżej przepisów prawa podatkowego, w szczególności definicji działalności rolniczej, należy stwierdzić, że przychody osiągnięte przez Wnioskodawcę z dzierżawy gruntów rolnych nie zaliczają się do przychodów z działalności rolniczej. Należy w tym miejscu wskazać, że bez znaczenia jest tutaj cel tej dzierżawy oraz fakt, że Wnioskodawca jest płatnikiem podatku rolnego od wydzierżawionych gruntów.

Należy bowiem zauważyć, że zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p., nie stosuje się do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą a za taką, zdaniem tut. Organu należy uznać dzierżawę opisaną we wniosku, gdyż to dzierżawca, a nie Wnioskodawca, jak wynika z opisu sprawy, będzie prowadził na przedmiotowych gruntach działalność rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej, jak już wskazano powyżej, zalicza się jedynie przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy u.p.d.o.p.”

Analogicznie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2018 r., 0111–KDIB1–1.4010.76.2018.1.MG.

Zobacz również: Dzierżawa ziemi rolnej przez nie rolnika

Dzierżawa ziemi rolnej przez spółkę

Przychody osiągnięte przez spółkę z dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych przez dzierżawców w działalności rolniczej, nie mieszczą się więc w kategorii przychodów z działalności rolniczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Warto wskazać, że do 31 grudnia 2017 r. na gruncie ustawy CIT funkcjonował art. 17 ust. 1 pkt 4e, który podawał, że zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem podlegały dochody podatników uzyskane z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej, w części przeznaczonej przez tych podatników na działalność rolniczą.

Warunkiem skorzystania przez podatnika z tego zwolnienia była wielkość uzyskiwanych przez niego przychodów z działalności rolniczej, która musiała być nie niższa niż 60% ogółu przychodów osiągniętych przez takiego podatnika ze wszystkich rodzajów działalności.

Podatek CIT od dzierżawy

Jednakże od 1 stycznia 2018 r. powołany art. 17 ust. 1 pkt 4e został uchylony. Oznacza to, że w przypadku podatnika prowadzącego działalność rolniczą i inną działalność niż rolnicza, osiągnięte przez niego dochody z tej innej działalności podlegają od 1 stycznia 2018 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o CIT.

Obecnie jedynym przepisem, który odnosi się do działalności rolniczej, jest art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT wskazujący, że „wolne od podatku są dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości lub udziału w nieruchomości, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości lub udziału w nieruchomości”.

Jak jednak widać, jest przepis odnoszący się wyłącznie do sprzedaży gruntów rolnych. To oznacza, że przychody uzyskane po 31 grudnia 2017 r. z dzierżawy gruntów rolnych podlegają opodatkowaniu CIT.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »