Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Ponad 40 lat temu moja mama kupiła ziemię rolną i spisała ze sprzedającym umowę bez udziału notariusza. Od tego momentu opłacała podatki za ziemię rolną i użytkowała ją. Do sprawy sądowej potrzebuję z urzędu gminy zaświadczenie, że podatek był przez mamę opłacany, ale mam z tym problem, bo w urzędzie powiedzieli mi, że nie wydają takich zaświadczeń. Czy mogę napisać jakiś wniosek do gminy o wydanie zaświadczenia o opłacaniu podatku rolnego? Dodam jeszcze, że tę ziemię odziedziczyłam po zmarłej mamie (posiadam nabycie praw spadkowych).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

Zaświadczenie z gminy potwierdzające opłacanie podatku przez rolnika

Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń przez organy właściwe w sprawach podatków regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 j.t.).

Zgodnie z art. 2 § 1 tejże ustawy, jej przepisy stosuje się m.in. do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe.

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, że potrzebuje Pani zaświadczenia o opłacaniu podatku przez Pani mamę.

Zgodnie z art. 306a ustawy, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wydanie zaświadczenia następuje, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Wydaje się je w granicach żądania wnioskodawcy.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

W myśl art. 306b organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu, zaś art. 306c stanowi, iż odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

W art. 306e uregulowane jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, które wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.

Wspomniała Pani o również o tym, iż posiada Pani dokument potwierdzający fakt, iż jest Pani spadkobierczynią po zmarłej mamie.

Zobacz również: Zaświadczenie z KRUS do emerytury z ZUS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wydanie przez gminę zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych spadkodawcy na wniosek spadkobiercy

Również i w tej sytuacji, zgodnie z art. 306f organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2. Przepisy te odnoszą się do odpowiedzialności spadkobierców za:

1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 oraz art. 52a;

2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy;

3) pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta;

4) niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie;

5) opłatę prolongacyjną;

6) koszty postępowania podatkowego;

7) koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.

Tryb wydawania zaświadczeń oraz wzory takich zaświadczeń określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.2015.2355 j.t.). Przepisy tego aktu stanowią m.in., iż zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, a wydanie zaświadczenia podlega wpisowi w rejestrze zaświadczeń. § 11 rozporządzenia odsyła do załączników zawierających wzory zaświadczeń w szczególności o:

1) niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;

2) wysokości zobowiązań spadkodawcy;

3) wysokości zaległości podatkowych podatnika;

4) wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Mając na uwadze powyższe regulacje, zaświadczenie wydaje się na wniosek. Organ podatkowy powinien wydać Pani zaświadczenie o tym, czy Pani mama płaciła podatki. Niezbędne będzie przedłożenie w urzędzie dokumentu stwierdzającego nabycie spadku po Pani mamie oraz wykazanie interesu prawnego, czyli wskazanie na potrzeby jakiego postępowania jest Pani potrzebne to zaświadczenie.

Zobacz również: Dzierżawa budynku gospodarczego a podatek od nieruchomości

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

O autorze: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »