Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-06-29

Mąż jest rolnikiem od 18-tego roku życia. Posiada 7 ha ziemi, na której prowadzi produkcję roślinną. Jednocześnie od lat pracuje na umowę o pracę i jest ubezpieczony w ZUS. Ja jako żona rolnika jestem od 22 lat ubezpieczona w KRUS. Od 4 lat dorabiam sobie na umowę-zlecenie (zgłoszoną w KRUS – co miesiąc dostarczam zaświadczenie o zarobku). Obecnie zamierzamy sprzedać większość ziemi, zostawiając sobie 1 ha (nieprzeliczeniowy) oraz 0,08 ha ogrodu koło domu. Czy wobec tego nadal będę mogła opłacać sobie jeszcze przez 3 lata składki KRUS, bo tyle mi brakuje do 25 lat składkowych, czyli do emerytury rolniczej?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Zatem główny problem, który należy rozwiązać, to Pani uprawnienie do emerytury rolniczej.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, iż ubezpieczenie społeczne obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników.

Gdy powierzchnia użytków rolnych jest większa niż 1 ha przeliczeniowy, objęcie ubezpieczeniem jest obowiązkowe – następuje z mocy ustawy.

Ubezpieczeniu temu podlega rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast w sytuacji, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 1 ha przeliczeniowego, objęcie ubezpieczeniem następuje na wniosek. Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowemu (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która – będąc rolnikiem – przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, może być objęty tym ubezpieczeniem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wspomniała Pani, że jako żona rolnika jest od 22 lat ubezpieczona w KRUS-ie, a od 4 lat pracuje na podstawie umowy-zlecenia. Tak więc na gruncie przepisów ustawy jako małżonka nie jest Pani współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i podlega ubezpieczeniu jako małżonek rolnika.

Małżonek jest wyłączony z ubezpieczenia rolniczego, jeżeli podlega powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu albo zaopatrzeniu społecznemu. Obowiązuje bowiem zasada, że ubezpieczenie rolnicze ma zastosowanie tylko wówczas, gdy dana osoba nie spełnia warunków do objęcia innym systemem zabezpieczenia społecznego. Od tej zasady przewidziano jeden wyjątek: na mocy art. 5b ustawy rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.

Jak mniemam, jest Pani osobą, o której mowa w tym przepisie, ponieważ spełnia ten warunek.

W myśl ustawy emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Uzyskanie prawa do tego świadczenia zależy więc od uzyskania wymaganego wieku oraz okresu ubezpieczenia, natomiast nie zależy od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Zaprzestanie prowadzenia takiej działalności jest warunkiem ubiegania się o tzw. emeryturę wcześniejszą (wszystkie warunki należało spełniać na dzień 31.12.2017 r.). Wspomniałam o zaprzestaniu działalności rolniczej, ponieważ pisała Pani o zamiarze sprzedaży ponad 5 ha ziemi, natomiast powierzchnia posiadanego gospodarstwa ma wpływ na to, czy jest to gospodarstwo rolne na gruncie przepisów o podatku rolnym, oraz na to, czy rolnik jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym czy dobrowolnym.

Gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym jest obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Nawiązując do Pani pytania, pozostawienie gospodarstwa poniżej 1 ha przeliczeniowego spowoduje, że będzie musiała Pani wystąpić do KRUS z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym. Ponadto oznacza to jednocześnie, że prowadzone przez Państwa gospodarstwo nie będzie uważane za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Jednakże warunkami do nabycia prawa do emerytury rolniczej jest – oprócz osiągnięcia wieku – 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, więc nawet opłacanie składek na zasadzie dobrowolności ten warunek spełnia.

Jeżeli natomiast chciałaby Pani podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu, co powstaje wtedy, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego jest większa niż 1 ha przeliczeniowy, powinni Państwo pozostawić w swoim posiadaniu więcej niż 1 ha przeliczeniowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy rencista-student musi zgłosić do KRUS-u dochody ze spółki?

Mam 24 lata i jestem studentem ostatniego roku studiów. Po śmierci ojca dostaję od dwóch lat co miesiąc rentę rodzinną od KRUS-u. W obecnej chwili...

Ubezpieczenie zdrowotne w KRUS-ie jako domownik

Jestem żoną rolnika, byłam ubezpieczona w ZUS-ie (przepracowane mam 25 lat). Ostatnie 3 lata byłam bezrobotna. Chciałabym posiadać ubezpieczenie...

Składki KRUS spadkobierców gospodarstwa

Prowadzę gospodarstwo po dziadkach od 11 lat, zmarli i nie przepisali ziemi na rodziców. Rodzice nie żyją. Gospodarstwo nie ma zadłużenia. Sprawa...

Gospodarstwo żony a leczenie męża

Moja żona jest rolnikiem. Byłem na zwolnieniu lekarskim ZUS, później przeszedłem na świadczenie rehabilitacyjne do grudnia. W międzyczasie zostałem...

Czy można, nie rezygnując z pracy, stać się rolnikiem z ubezpieczeniem w KRUS?

Od 3 lat pracuję na podstawie umowy o pracę (jestem ubezpieczony w ZUS). W 2017 przejąłem od rodziców gospodarstwo rolne. Chciałbym skorzystać...

Ubezpieczenie w KRUS i w Niemczech a renta chorobowa

Mąż od 1998 r. mieszkał w Niemczech. Ja mieszkałam w Polsce i jako rolnik byłam ubezpieczona w KRUS. Mąż, jako członek rodziny...

Działalność artystyczna a KRUS

Przez 25 lat i 6 miesięcy opłacałem ZUS jako artysta lutnik. W 1994 r. zostałem właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 3 ha...

Wyjazd do pracy sezonowej a ubezpieczenie w KRUS

Prowadzę gospodarstwo rolne, jednak chciałbym wyjechać do pracy sezonowej do Anglii. Rozumiem, że na ten czas będę wyłączony z ubezpieczenia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »