Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-06-29 • Aktualizacja: 2021-02-28

Mąż jest rolnikiem od 18-tego roku życia. Posiada 7 ha ziemi, na której prowadzi produkcję roślinną. Jednocześnie od lat pracuje na umowę o pracę i jest ubezpieczony w ZUS. Ja jako żona rolnika jestem od 22 lat ubezpieczona w KRUS. Od 4 lat dorabiam sobie na umowę-zlecenie (zgłoszoną w KRUS – co miesiąc dostarczam zaświadczenie o zarobku). Obecnie zamierzamy sprzedać większość ziemi, zostawiając sobie 1 ha (nieprzeliczeniowy) oraz 0,08 ha ogrodu koło domu. Czy wobec tego nadal będę mogła opłacać sobie jeszcze przez 3 lata składki KRUS, bo tyle mi brakuje do 25 lat składkowych, czyli do emerytury rolniczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gospodarstwo rolne poniżej 1 ha przeliczeniowego a dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Kogo obejmuje społeczne ubezpieczenie rolnicze?

Zatem główny problem, który należy rozwiązać, to Pani uprawnienie do emerytury rolniczej.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, iż ubezpieczenie społeczne obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników.

Gdy powierzchnia użytków rolnych jest większa niż 1 ha przeliczeniowy, objęcie ubezpieczeniem jest obowiązkowe – następuje z mocy ustawy.

Ubezpieczeniu temu podlega rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Gospodarstwo nie przekraczające powierzchnią 1 ha a ubezpieczenie społeczne rolników

Natomiast w sytuacji, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 1 ha przeliczeniowego, objęcie ubezpieczeniem następuje na wniosek. Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha przeliczeniowemu (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która – będąc rolnikiem – przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, może być objęty tym ubezpieczeniem.

Wspomniała Pani, że jako żona rolnika jest od 22 lat ubezpieczona w KRUS-ie, a od 4 lat pracuje na podstawie umowy-zlecenia. Tak więc na gruncie przepisów ustawy jako małżonka nie jest Pani współwłaścicielem gospodarstwa rolnego i podlega ubezpieczeniu jako małżonek rolnika.

Kiedy małżonek rolnika jest wyłączony z ubezpieczenia rolniczego?

Małżonek jest wyłączony z ubezpieczenia rolniczego, jeżeli podlega powszechnemu ubezpieczeniu społecznemu albo zaopatrzeniu społecznemu. Obowiązuje bowiem zasada, że ubezpieczenie rolnicze ma zastosowanie tylko wówczas, gdy dana osoba nie spełnia warunków do objęcia innym systemem zabezpieczenia społecznego. Od tej zasady przewidziano jeden wyjątek: na mocy art. 5b ustawy rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.

Jak mniemam, jest Pani osobą, o której mowa w tym przepisie, ponieważ spełnia ten warunek.

W myśl ustawy emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
  2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Od czego zależy uzyskanie prawa do emerytury rolniczej?

Uzyskanie prawa do tego świadczenia zależy więc od uzyskania wymaganego wieku oraz okresu ubezpieczenia, natomiast nie zależy od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Zaprzestanie prowadzenia takiej działalności jest warunkiem ubiegania się o tzw. emeryturę wcześniejszą (wszystkie warunki należało spełniać na dzień 31.12.2017 r.). Wspomniałam o zaprzestaniu działalności rolniczej, ponieważ pisała Pani o zamiarze sprzedaży ponad 5 ha ziemi, natomiast powierzchnia posiadanego gospodarstwa ma wpływ na to, czy jest to gospodarstwo rolne na gruncie przepisów o podatku rolnym, oraz na to, czy rolnik jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowym czy dobrowolnym.

Gospodarstwem rolnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym jest obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Skutki zbycia gospodarstwa i pozostawienie ziemi poniżej 1 ha

Nawiązując do Pani pytania, pozostawienie gospodarstwa poniżej 1 ha przeliczeniowego spowoduje, że będzie musiała Pani wystąpić do KRUS z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym. Ponadto oznacza to jednocześnie, że prowadzone przez Państwa gospodarstwo nie będzie uważane za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Jednakże warunkami do nabycia prawa do emerytury rolniczej jest – oprócz osiągnięcia wieku – 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, więc nawet opłacanie składek na zasadzie dobrowolności ten warunek spełnia.

Jeżeli natomiast chciałaby Pani podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu, co powstaje wtedy, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego jest większa niż 1 ha przeliczeniowy, powinni Państwo pozostawić w swoim posiadaniu więcej niż 1 ha przeliczeniowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »