Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrób wędlin w gospodarstwie a wymogi sanitarne

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-10-23

Mam pytanie związane z wymogami sanitarnymi, jakie musi spełnić rolnik, który wyrabia i sprzedaje wędliny. Niepokoi mnie fakt, że pewien rolnik od wielu lat wyrabia wędliny z własnych świniaków oraz nabytych w ubojni na sprzedaż. Następnie wyroby wędliniarskie sprzedaje prywatnym odbiorcom oraz dostarcza je pracownikom różnych instytucji, czyli sam je też transportuje. Przy uboju i produkcji korzysta z pomocy sąsiedzkiej, ale nie ma z tymi ludźmi żadnych umów i najprawdopodobniej te osoby nie mają zrobionych żadnych badań. Taka działalność trwa od lat, a do tego ów rolnik korzysta z dopłat bezpośrednich przysługującym rolnikom. Czy za taki wyrób i handel wędlinami grożą jakieś konsekwencje? Czy rolnik, który nie przestrzega przepisów sanitarnych, ma prawo pobierać dopłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrób wędlin w gospodarstwie a wymogi sanitarne

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego

Pani zapytanie sprowadza się do omówienia zagadnień z zakresu produkcji wędlin w gospodarstwie domowym. Te kwestie zostały jasno sprecyzowane w ustawach: w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. W głównej mierze zajmiemy się tu przepisami zawartymi w tym drugim akcie ustawodawczym. A zatem w art. 9 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego czytamy:

„1. Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być produkowane i wprowadzane na rynek, jeżeli zostały pozyskane od zwierząt lub ze zwierząt, lub są zwierzętami, które:

1) spełniają wymagania weterynaryjne określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) były karmione paszami spełniającymi wymagania określone w przepisach o paszach.”

„Art. 17. 1. Niedopuszczalny jest ubój poza rzeźnią:

1) bydła i zwierząt jednokopytnych oraz

2) innych zwierząt w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, jeżeli mięso pozyskane z tych zwierząt ma być wprowadzone na rynek.

1a. Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa na użytek własny.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do małych ilości drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi przez producenta w gospodarstwie w celu sprzedaży bezpośredniej.

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku poddawania ubojowi z konieczności domowych zwierząt kopytnych.”

Jeśli uważa Pani, że wspomniany rolnik nie spełniał i nie spełnia norm ustawowych, proszę zawiadomić o tym powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii.

Rejestr zakładów produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Art. 20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego stanowi:

„1. Powiatowy lekarz weterynarii, na obszarze swojej właściwości:

1) prowadzi:

a) rejestr zakładów obejmujący zakłady:

– będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny,

– prowadzące sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego,

– które podlegają rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, w tym prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, i zakłady prowadzące działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, oraz zakłady, dla których zatwierdzenie jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 852/2004, i zakłady zatwierdzone zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, ze wskazaniem zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004, (…).”

Konsekwencje nieprzestrzegania wymogów sanitarnych w produkcji żywności

Teraz co do konsekwencji, jakie może ponieść osoba, która nie zachowuje wymogów sanitarnych w procesie produkcji żywności. Mówi o tym art. 26 ustawy o bezpieczeństwie żywności:

„Art. 26. 1. Kto:

1) prowadząc przedsiębiorstwo sektora spożywczego:

a) nie wykonuje obowiązków lub narusza wymagania:

– w zakresie dotyczącym produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, określone w rozporządzeniu nr 852/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie art. 14 ust. 2 tego rozporządzenia, lub

– określone w rozporządzeniu nr 853/2004 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia,

lub – weterynaryjne lub dotyczące bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, określone w art. 9, art. 9a ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 16 ust. 2a, art. 19 ust. 1 i 3, art. 21a ust. 6, art. 21b lub w przepisach wydanych na podstawie art. 8 pkt 2, art. 8b pkt 2, art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 11a ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2 lub art. 16 ust. 5, lub

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, lub

b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie urzędowych kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 854/2004 lub przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie art. 19 ust. 2 tego rozporządzenia,

2) prowadząc produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, powoduje zagrożenie dla zdrowia publicznego, nie zapewniając spełniania:

a) przez produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek lub żywność, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, wymagań określonych dla tych produktów lub tej żywności lub

b) wymagań weterynaryjnych lub wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b, określonych w art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 11a ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 lub art. 16 ust. 2a lub w przepisach wydanych na podstawie art. 8 pkt 2, art. 8b pkt 2, art. 10 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 11a ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2 pkt 2, art. 14 ust. 2 lub art. 16 ust. 5, lub

c) wymagań w zakresie obowiązkowego etykietowania mięsa wołowego określonych w tytule II rozporządzenia nr 1760/2000, lub

d) wymagań higienicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

– podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

Dopłaty bezpośrednie w rolnictwie

Co do dopłat bezpośrednich – nie wiem, czy rolnik spełniał warunki ustawowe. Zasadniczo jednak wystarczy, aby posiadał grunty rolne i je uprawiał lub hodował zwierzęta i może otrzymać dopłaty. Dodam, że w przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu. Tu warto wiedzieć, kto jest takim posiadaczem zależnym. O tym stanowi ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). W art. 336 K.c. czytamy, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Zatem w odniesieniu do gruntów płatności bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie użytkuje grunty, utrzymuje je w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) oraz wypełnia wymogi zasady wzajemnej zgodności. Płatności nie są przewidziane dla właścicieli, którzy, dysponując jedynie tytułem własności do gruntu, nie prowadzą na nim działalności rolniczej. Jak z tego wynika, decydujące dla przyznania dopłat jest to, aby rolnik uprawiał ziemię, nie musi nawet być jej właścicielem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane

Otrzymałam warunki zabudowy zagrodowej na gruncie rolnym 2,5 ha. Chcę kupić ten grunt, ale muszę otrzymać zgodę prezesa ANR na zakup tej działki....

Czy umowa dzierżawy chroni przed zasiedzeniem nieruchomości rolnej?

Czy umowa dzierżawy chroni przed zasiedzeniem nieruchomości rolnej?

Czy umowa dzierżawy chroni przed zasiedzeniem nieruchomości rolnej? Posiadam działki rolne, które są użytkowane przez inną osobę. Jak skutecznie...

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Mój tata przepisał na mnie w darowiźnie działkę o powierzchni 0,23 ara, jak się później okazało – w zabudowie zagrodowej. Na tę...

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Utwardzenie terenu na działce rolnej

Utwardziłem teren (4 x 150 m) mojej działki rolnej, następnie założyłem obrzeża. Wzdłuż takiego utwardzenia posadziłem drzewka owocowe. Czy wolno mi to...

Jak kupić ziemię rolną i ją uprawiać nie będąc rolnikiem?

Jak kupić ziemię rolną i ją uprawiać nie będąc rolnikiem?

Chciałbym kupić 5 ha ziemi rolnej, ale nie jestem rolnikiem. Mój dziadek i ojciec byli, ale niedawno sprzedali ziemię. Teraz chciałbym kupić własną...

Zapisanie w testamencie działki rolnej osobie która nie jest rolnikiem

Zapisanie w testamencie działki rolnej osobie która nie jest rolnikiem

W 2000 roku wraz z żoną (małżeńska wspólnota majątkowa) kupiliśmy działkę rolną (ziemia klasy IV–VI w górach) o powierzchni 1,9 ha....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »