Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-27

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie trafił się kupiec (młody rolnik, który grunt zakupiony od nas zostanie przeznaczony na powiększenie gospodarstwa rolnego). Chcemy zmienić decyzję i sprzedać tę ziemię rolną. Czy będziemy musieli zapłacić podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Sprzedaż nabytych gruntów przed upływem pięciu lat a podatek 

Jak zapewne Pan wie, źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT). Zbycie nabytych gruntów przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie powoduje zatem konieczność opodatkowania dochodu (gdy występuje). Podatek wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ww. ustawy a kosztami, które uznaje ww. ustawa. Tu koszty takie to: udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zwolnienie od podatku z dochodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych

Pyta Pan o zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zwolnienie to obejmuje tylko takie grunty, które mają status rolny i równocześnie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a ponadto sprzedaż nie powoduje utraty charakteru rolnego.

Jakie grunty stanowią część gospodarstwa rolnego?

Ilekroć w ustawie o PIT jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z tą ustawą za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Do użytków rolnych zalicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

  • grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  • sady, oznaczone symbolem – S,
  • łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  • pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  • grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  • grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr.

Reasumując, grunty spełniające ww. warunki, nawet nieuprawiane, stanowią gospodarstwo rolne w myśl ww. przepisów. W takiej sytuacji rzeczywiście wolne od podatku będą przychody uzyskane z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego; jeżeli oczywiście w wyniku sprzedaży grunty nie utracą charakteru rolnego.

Analogicznie wskazują sądy, przykładowo:

„(…) zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 - dalej: u.p.r.), w związku z odesłaniem zawartym w art. 2 ust. 4 u.p.d.o.f., za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Z normatywnej definicji gospodarstwa rolnego zawartej w powołanym przepisie wynika więc, iż za gospodarstwo rolne można uznać grunty o powierzchni przekraczającej 1 ha nawet wówczas, gdy nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź ekonomiczna - na przykład grunty te nie stanowią zorganizowanej całości.

Kiedy nieruchomość można uznać za gospodarstwo rolne?

Wystarczającą przesłanką do tego, aby uznać dany obszar za gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów u.p.r., jest bowiem posiadanie gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Oznacza to także, że za część gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów u.p.r., należy uznać również udział we współwłasności gruntów rolnych. Ponadto za wystarczające do uznania danego obszaru za gospodarstwo rolne jest sam fakt posiadania gruntów rolnych, nie zaś uzyskiwanie z tego tytułu dochodów. Dlatego też zaprzestanie działalności lub ograniczenie produkcji rolnej na danym obszarze nie powoduje automatycznie utraty statusu gospodarstwa rolnego” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, z dnia 18 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Po 977/09).

Ponadto w tym samym wyroku sąd dodaje, że „ustawodawca w tym wypadku nie wymaga, aby zbywana nieruchomość nie straciła statusu gospodarstwa rolnego, a jedynie, aby nie utraciła charakteru rolnego. Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest precyzyjnego wskazania, co należy przez to rozumieć, zasadnym jest ponowne odwołanie się do przepisów regulujących kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem rolnym. Innymi słowy należy przyjąć, że grunt taki, bez względu na powierzchnię, nadal powinien być sklasyfikowany, w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych, oraz nie powinna być na nim prowadzona działalność inna niż rolnicza (art. 1 u.p.r.)”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem...

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Czy sprzedając gospodarstwo rolne ze spadku, trzeba zapłacić podatek?

Odziedziczyłam z siostrą gospodarstwo rolne z domem po bracie, który był jego właścicielem. Jesteśmy już po przyjęciu spadku w sądzie...

Przekształcenie lasu na grunty orne

Przekształcenie lasu na grunty orne

Posiadam las na obszarze 4,5 ha, w wieku 60, 40 i 5 lat. Mam trudności ze sprzedażą, a grunty orne mogłabym sprzedać od ręki. Czy mogę...

Przywrócenie gruntu porośniętego drzewami do użytkowania rolniczego

Przywrócenie gruntu porośniętego drzewami do użytkowania rolniczego

Posiadam 1 ha gruntu rolnego nieużytkowanego od okolu 40 lat. Przez ten czas grunt zarósł drzewami (sosna). Czy żeby przywrócić ten grunt powrotem do użytku...

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi

Opłacanie podatku rolnego w celu użytkowania ziemi

Czy mogę zacząć płacić podatek rolny za osobę trzecią, która mieszka w Niemczech i prawdopodobnie nie płaci podatku? Jeśli tak to w jaki...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »