Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Autor: Aleksander Słysz

Cztery lata temu wraz z żoną okazyjnie kupiliśmy 3 ha ziemi ornej. Nie uprawiamy jej jednak, nie jesteśmy czynnymi rolnikami. Obecnie chcemy sprzedać ziemie rolną, otóż trafił się kupiec (młody rolnik, który grunt zakupiony od nas zostanie przeznaczony na powiększenie gospodarstwa rolnego). Chcemy zmienić decyzję i sprzedać tę ziemię rolną. Czy będziemy musieli zapłacić podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od sprzedaży ziemi rolnej

Sprzedaż nabytych gruntów przed upływem pięciu lat a podatek 

Jak zapewne Pan wie, źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT). Zbycie nabytych gruntów przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie powoduje zatem konieczność opodatkowania dochodu (gdy występuje). Podatek wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 ww. ustawy a kosztami, które uznaje ww. ustawa. Tu koszty takie to: udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Zobacz również: Podatek od działki rolnej z warunkami zabudowy

Zwolnienie od podatku z dochodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów rolnych

Pyta Pan o zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Zwolnienie to obejmuje tylko takie grunty, które mają status rolny i równocześnie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a ponadto sprzedaż nie powoduje utraty charakteru rolnego.

Zobacz również: Podatek od sprzedaży działki rolnej

Jakie grunty stanowią część gospodarstwa rolnego?

Ilekroć w ustawie o PIT jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z tą ustawą za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Do użytków rolnych zalicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

  • grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  • sady, oznaczone symbolem – S,
  • łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  • pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  • grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  • grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr.

Reasumując, grunty spełniające ww. warunki, nawet nieuprawiane, stanowią gospodarstwo rolne w myśl ww. przepisów. W takiej sytuacji rzeczywiście wolne od podatku będą przychody uzyskane z tytułu sprzedaży gospodarstwa rolnego; jeżeli oczywiście w wyniku sprzedaży grunty nie utracą charakteru rolnego.

Zobacz również: Po jakim czasie można sprzedać ziemię ze spadku?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl