Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-06-07 • Aktualizacja: 2022-08-13

Moja małżonka otrzymuje obecnie rentę z tytułu niezdolności do pracy z KRUS-u. Niedługo kończy się okres 10-letniej dzierżawy jej gospodarstwa. Umowa dzierżawy nie będzie podtrzymywana z dzierżawcą. Małżonka otrzymała gospodarstwo kilka lat po ślubie w spadku. Moje gospodarstwo też obecnie jest dzierżawione przez tę samą osobę co jej. Po zakończeniu umowy dzierżawy chcę ponownie wznowić działalność rolniczą. Małżonka, by otrzymywać pełną rentę, nie może prowadzić działalności rolniczej. Czy w tej sytuacji małżonka może przenieść własność gospodarstwa na mnie, np. w umowie darowizny, lub czy może wydzierżawić je mnie i kiedy to najlepiej zrobić? Czy można to zrobić przed zakończeniem obecnej umowy dzierżawy? Która opcja jest najlepsza i czy są inne sposoby rozwiązania tej sprawy, by otrzymywała pełną rentę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy z KRUS

Zawieszenie renty żony

W art. 28 ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników opisane są zasady, na jakich może dojść do zawieszenia wypłaty renty w całości lub w części.

Wypłata emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w art. 28 ust. 2–8, jeżeli emeryt lub rencista prowadzi działalność rolniczą.

Wypłata ulega zawieszeniu w całości, jeżeli emeryt lub rencista nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, z zastrzeżeniem art. 28 ust. 5–7 i 9–11.

Właściciel/posiadacz gospodarstwa rolnego

Zgodnie z art. 28 ust. 4 uznaje się, że „emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1. gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, osobie niebędącej:

a. małżonkiem emeryta lub rencisty,

b. jego zstępnym lub pasierbem,

c. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c;

2. gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych;

3. gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia;

4. własności (udziału we współwłasności) nieustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka”.

Zobacz również: Renta chorobowa a gospodarstwo rolne

Prowadzenie działalności rolniczej

Wypłata renty (w części lub w całości) ulega zawieszeniu, gdy rencista prowadzi działalność rolniczą. Należy jednak zwrócić uwagę, iż prowadzenia działalności rolniczej nie jest jednoznaczne z byciem właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego. Pogląd ten poparty jest bogatym orzecznictwem sądów na przestrzeni wielu lat (m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30.01.2019 r., sygn. akt III AUa 1376/18).

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6.05.2004 r. (sygn. akt II UZP 5/04) uznał, iż ustawodawca zmarginalizował przypadki prowadzenia gospodarstwa rolnego z art. 28 ust. 4 pkt 1–7 z punktu widzenia zawieszalności wypłaty świadczeń i uznał, że mimo własności lub posiadania gruntów, działalność rolnicza nie jest prowadzona. Uznać należy, że wyliczenie zawarte w punktach 1–7 służy wyłącznie ułatwieniom dowodowym, a rolnicy będący właścicielami gospodarstw wymienionych w art. 28 ust. 4 pkt 1–7 nie muszą wykazywać, że nie prowadzą w nich działalności rolniczej, bowiem ten fakt uznaje sam ustawodawca.

Własność lub posiadanie gospodarstwa rolnego nie mogą mieć wpływu na wysokość pobieranych świadczeń. Uzyskanie możliwości pobierania pełnego świadczenia zależy tylko od zaprzestania działalności rolniczej, a zatem właściciele gruntów innych niż wymienione w art. 28 pkt 1–7 mogą dowodzić, że nie są już rolnikami, gdyż nie prowadzą na nich działalności rolniczej.

Zobacz również: Renta rodzinna z KRUS a praca

Posiadanie gospodarstwa a renta rolnicza

Reasumując – wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w zw. z ust. 4 tej ustawy.

Tak więc posiadanie gospodarstwa rolnego nie jest podstawą do zawieszenia wypłaty całości lub części renty rolniczej. Powodem może być jednie nie zaprzestanie faktycznego prowadzenia działalności rolniczej (rozumie się przez to pracę fizyczną w gospodarstwie jak i zarządzanie, podejmowanie decyzji w przedmiocie produkcji rolnej). Małżonka, która jest jedynym właścicielem gospodarstwa rolnego nie musi wydzierżawiać, sprzedawać, zawierać umowy darowizny itd. aby utrzymać aktualną wysokość renty. Powinna jednie udowodnić, iż nie prowadzi działalności rolniczej.

Jeżeli natomiast małżonka jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, to aby utrzymać dotychczasową wysokość renty, może zrobić jedną z następujących rzeczy:

  • udowodnić, iż ani ona, ani inny współwłaściciel gruntu nie prowadzi działalności rolniczej;
  • można grunt wydzierżawić na co najmniej 10 lat osobie, która nie jest:
    • małżonkiem rencisty,
    • dzieckiem lub pasierbem rencisty,
    • osobą pozostającą z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym
    • małżonkiem dziecka lub pasierba rencisty lub małżonkiem osoby pozostającej z rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Powyższe nie ma jednak zastosowania na podstawie art. 28 ust. 11, gdy rencista uprawniony do emerytury rolniczej (dla kobiet, gdy osiągnie 60. rok życia) prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem (rolnikiem) podlegającemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy. Wypłata części uzupełniającej renty rolniczej nie ulega wtedy zawieszeniu.

Zobacz również: Renta rodzinna po mężu a własna emerytura z KRUS

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »