Uzyskanie zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS przy staraniu o emeryturę

• Autor: Wioletta Dyl

Matka stara się o przyznanie emerytury. W młodości pracowała w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Od 1975 r. pracowała w fabryce i nigdy potem nie wróciła na gospodarstwo rodziców. Czy jest szansa, aby uzyskała z KRUS-u lub urzędu gminy zaświadczenie o opłacaniu jej składek emerytalno-rentowych przez rodziców z racji pracy w ich gospodarstwie (jako domownik rolnika)? Jeśli tak, to od jakiego wieku domownik rolnika podlega takim składkom?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie zaświadczenia o opłacaniu składek KRUS przy staraniu o emeryturę

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym przy ustalaniu prawa do emerytury

Zdarza się, że dany ubezpieczony uzyskuje prawo jednocześnie do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.; zwanej „ustawą emerytalną”), lub w innych przepisach z zakresu zabezpieczenia emerytalno-rentowego. Z reguły w takim przypadku wypłacane jest tylko jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

Pana mamę zapewne obejmują zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507 z późn. zm.) odnoszące się do urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., która stanowi, iż nie ma do nich zastosowania przepis, który pozwala na uwzględnienie przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) – emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy do okresów ubezpieczenia emerytalno-rentowego wymaganych do przyznania emerytury, zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.,

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.

Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

Przy czym wymienionych okresów nie zalicza się do ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Co więcej, osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze (art. 20 ust. 2-3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo do wypłaty jednocześnie dwóch świadczeń - z ZUS i KRUS 

Zatem osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które uzyskają prawo do emerytury, mają prawo do wypłaty tych dwóch świadczeń w pełnej wysokości. KRUS wypłaci im emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą oraz ewentualnie emeryturę kapitałową. Jeżeli jednak Pana mama w momencie skończenia 60 lat nie nabyła prawa do emerytury rolniczej (a tak by wynikało z opisu), ponieważ nie ma wymaganego 20-letniego okresu podlegania ubezpieczeniu rolniczemu, wówczas ZUS może uwzględnić okresy opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze przy ustalaniu wysokości emerytury pracowniczej. Zwiększenie ustalane jest według zasad wymiaru części składkowej rolniczej, przewidzianych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – na podstawie zaświadczenia wydanego przez KRUS.

Wykazanie okresów pracy w gospodarstwie

Niemniej mama musi wykazać okresy pracy w gospodarstwie rodziców (zaświadczenie z gminy, sąsiedzi). Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) stanowi:

„Art. 1. ust. 1. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.”

I dalej:

„Art. 3. ust. 1. Na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, zgodnie z art. 1, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.”

Zatem zaświadczenie z urzędu gminy powinno być wystarczające do zaliczenia wymienionego tam okresu do stażu pracy.

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym a kapitał początkowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »