Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta z KRUS-u po mężu

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-10-14

8 lat temu zmarł mój mąż. Był rolnikiem i opłacał KRUS. Ja byłam wtedy i nadal jestem czynna zawodowo, dzieci były już dorosłe. Poza zasiłkiem pogrzebowym nie dochodziliśmy żadnej renty rodzinnej. Czy można wystąpić do KRUS-u o zgromadzone tam składki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta z KRUS-u po mężu

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Ponadto renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Nie znam sytuacji Pani zmarłego małżonka, tzn. czy miał on ustalone prawo do emerytury, renty bądź czy spełniał takie warunki. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat lub była niezdolna do pracy(całkowicie niezdolny do pracy w gosp. rolnym), albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuki lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyło 16 lat, a w przypadku dalszego kształcenia powyżej 18. roku życia (nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia), a także gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem uznanym za całkowicie nie zdolnym do pracy uprawnionego do renty rodzinnej.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny (spełniający także inne warunki opisane poniżej):

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  • małżonek (wdowa i wdowiec);
  • rodzice (za rodziców uważa się tu również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające).

Należy wskazać, że istnieje również możliwość dostania renty okresowej, jeśli nie spełnia Pani warunków renty zwykłej. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej:

  • przez okres jednego roku od chwili śmierci męża;
  • w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża.

Przepisy dotyczące wdowy stosuje się odpowiednio także do wdowca. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna renta rodzinna. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, renta wynosi 85% emerytury podstawowej, ze zwiększeniem o:

  • 50% nadwyżki – ponad kwotę emerytury podstawowej – emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin (tj. świadczeń przyznanych przed 01.01.1991 r.), jaka przysługiwała zmarłemu w chwili śmierci, albo
  • 50% części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, która przysługiwała lub przysługiwałaby zmarłemu w chwili śmierci.

Za każdą następną osobę uprawnioną wysokość renty rodzinnej, ustalonej w sposób określony wyżej, zwiększa się o 5%, a gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, rentę tę zwiększa się dodatkowo o 10%. Łącznie renta rodzinna nie może być wyższa od kwoty świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, i nie może być niższa od emerytury podstawowej.

Wobec tego w mojej ocenie należy najpierw zweryfikować, czy spełnia Pani te wymagania, przede wszystkim wiek oraz inne wskazane powyżej. Wtedy zaś należy złożyć stosowny wniosek od KRUS. Właściwym organem jest prezes KRUS-u. „Prezes KRUS, z zastrzeżeniem że na mocy art. 36 ust. 2 ustawy. Prezes Kasy może upoważniać do wydawania decyzji pracowników Kasy. Organem rentowym nie jest zatem jednostka organizacyjna KRUS, której kierownik albo inny pracownik wydał z upoważnienia prezesa KRUS decyzję w sprawach wymienionych w art. 36 ust. 1 u.u.s.r.” (wyrok SN z dnia 17 kwietnia 2009 r., sygn. akt I UK 320/08). Ponadto prezesi KRUS-u i ZUS-u mogą postanowić, że określone decyzje będą wydawane, z upoważnienia prezesa Kasy przez pracowników zakładu. Decyzję odmowną KRUS-u można zaskarżyć. Wniosek proszę złożyć w swojej jednostce.

Mam nadzieję, że uda się Pani doprowadzić sprawę do pozytywnego finału jak najszybciej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Jestem zarejestrowana jako domownik w gospodarstwie moich rodziców i opłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tego tytułu...

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce osoby ubezpieczonej w KRUS i pracującej w Anglii

Jestem ubezpieczona w KRUS. Jaki dokument muszę dostarczyć do KRUS-u, aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, jeśli pracuję...

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?

Czy KRUS może zawiesić emeryturę z powodu opłacania składek ZUS?

Sześć lat temu tata dostał decyzję przyznania emerytury z KRUS-u, przeszedł na nią w wieku 60 lat. Okres, przez jaki płacił składki KRUS, to 25...

Jak nie wypaść z KRUS-u prowadząc działalność pozarolniczą?

Jak nie wypaść z KRUS-u prowadząc działalność pozarolniczą?

Jestem rolnikiem w pełni objętym ubezpieczeniem KRUS, ale dodatkowo prowadzę działalność pozarolniczą polegającą na wynajmie turystom kawalerki...

Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie

Wsteczne ubezpieczenie w KRUS-ie

W zeszłym roku w maju ukończyłem szkołę średnią i rozpocząłem studia. Studia rzuciłem po pierwszym miesiącu i od tego czasu (listopad...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »