Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozpoczęcie hodowli zwierząt nie będąc rolnikiem

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-01-07

Syn jest współwłaściciel nieruchomości rolnej zabudowanej (nie jest rolnikiem – dostał nieruchomość od dziadka). Chcę na tej nieruchomości rozpocząć hodowlę zwierząt niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. Nie jestem rolnikiem. Czy mogę prowadzić tę hodowlę jako rolnik, czy muszę zarejestrować działalność lub jakie warunki muszę spełnić, by być rolnikiem?

Kinga Karaś

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z rozpoczęciem hodowli zwierząt przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym.

Na wstępie należy rozróżnić dwa pojęcia – prowadzenie hodowli zwierząt oraz posiadania statusu rolnika indywidualnego.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 „hodowcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą hodowlę zwierząt i ich dokumentację hodowlaną”. Tak więc w zasadzie dowolna osoba może rozpocząć hodowlę zwierząt. Istnieje jednak pewne ograniczenie co do niektórych typów zwierząt – muszą mieć prowadzone księgi lub rejestr. Wymagana jest uprzednia zgoda ministra rolnictwa do prowadzenia księgi i rejestru zwierząt . Zgodnie z art. 13 ust. 1 „księgi prowadzi się odrębnie dla poddawanych ocenie wartości użytkowej:

1) ras, linii hodowlanych albo odmian w obrębie rasy oraz płci koni, bydła, świń, owiec i kóz;

2) rodów drobiu w poszczególnych jego gatunkach;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

3) każdego z gatunków zwierząt futerkowych;

4) linii hodowlanych pszczół”.

Zgodnie z art. 25 ustawy:

„1. Związek hodowców lub inny podmiot, prowadzące księgę lub rejestr:

1) informują o warunkach, jakie powinny być spełnione, aby uzyskać wpis zwierząt gospodarskich do księgi lub rejestru;

2) wydają na wniosek hodowcy zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu zwierząt gospodarskich do księgi lub rejestru.

2. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, związek hodowców lub inny podmiot, prowadzące księgę lub rejestr, mogą pobierać opłatę w wysokości nieprzekraczającej maksymalnej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 27. Do opłaty przepis art. 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi przychód podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr.

W świetle art. 35 ustawy 1. Działalność w zakresie:

1)  pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia,

2)  przechowywania i dostarczania nasienia

– może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa”.

W stosunku do statusu rolnika indywidualnego to ma on zasadnicze znaczenie przy obrocie nieruchomościami rolnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, art. 6:

„1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

2. Uważa się, że osoba fizyczna:

1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

a) pracuje w tym gospodarstwie,

b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie;

2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub

b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie”.

Tak więc dla uzyskania statusu rolnika indywidualnego należy spełnić łącznie 4 przesłanki:

  1. posiadać lub dzierżawić nieruchomość rolną o powierzchni od 1 do 300 ha,
  2. posiadać kwalifikacje rolnicze,
  3. być osobą co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  4. osobiście prowadzić gospodarstwo rolne.

W tym miejscu wspomnieć należy o ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z definicją legalną, unormowaną w art. 6 ustawy, przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Podsumowując, działalność w zakresie chowu zwierząt może prowadzić zarówno osoba fizyczna nieposiadające statusu rolnika, jak i osoba prawna. Status rolnika indywidualnego ma istotne znaczenie przy nabywaniu nieruchomości rolnych, ale również od niego istnieją wyjątki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pozwolenie na budowę a zabudowa zagrodowa

Mój tata przepisał na mnie w darowiźnie działkę o powierzchni 0,23 ara, jak się później okazało – w zabudowie zagrodowej. Na tę...

Czy mam prawo zebrać plon z działki, którą użytkowałem?

Przez 17 lat użytkowałem działkę o pow. 1 ha, na ustną umowę z bratem. Teraz brat sprzedaje ową działkę, nie dając mi zebrać plonu...

Niedopełnienie formalności przy sprzedaży ziemi

Właśnie się dowiedziałam, że mój ojciec, zmarły w 1985 r., nie dopełnił formalności prawnych przy sprzedaży w 1979 r. ziemi znajomemu –...

Użytkowanie ziemi na mocy umowy ustnej

Użytkuję ziemię już 10. rok. Umowa była ustna. Nie ponosiłam żadnych opłat, a w zamian właściciel brał dopłaty. Teraz żąda zapłaty za 10...

Użyczenie lub dzierżawa gospodarstwa na czas wychowania dziecka

Czy córka prowadząca dział specjalny produkcji rolnej o pow. 3 hektarów na okres urodzenia i wychowywania dziecka może te działy użyczyć ojcu lub...

Przejście na produkcję rolna na ryczałcie

Jestem rolnikiem, płatnikiem VAT od ponad 10 lat. Chciałbym powrócić do zwolnienia i przejść na produkcję rolną na ryczałcie. Jak i z czego...

Dzierżawa gospodarstwa i praca za granicą

Jeżeli jestem ubezpieczona w KRUS-ie, a w tym czasie wyjechałam za granicę, pracuję tu już rok na umowę o pracę, ponadto mam...

Jak wstrzymać budowę na terenie o walorach przyrodniczych?

Nie rolnik jest właścicielem 1,2 ha ziemi rolnej w gminie, w której nie mieszka. Obecnie chce pobudować budynki (zabudowa zagrodowa) –...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »