Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-09-27

W niedalekiej przyszłości otrzymam gospodarstwo rolne (10 ha) jako darowiznę od rodziców. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę i ubezpieczona w ZUS. Mam w związku z tą darowizną kilka pytań: Czy muszę rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia (nie chciałabym tego robić)? Czy jako osoba ubezpieczona w ZUS będę mogła pobierać dopłaty bezpośrednie? Czy mogę sprzedać część działki? Jakie podatki muszę zapłacić w związku z przyjęciem darowizny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego

Darowizna gospodarstwa rolnego dokonana pomiędzy rodzicami a córką a podatek od spadków i darowizn

W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że w przypadku bliskich sobie osób darowizny dokonywane miedzy nimi korzystają z dobrodziejstwa uregulowania zawartego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten zwalnia od podatku nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile o takiej czynności powiadomią naczelnika urzędu skarbowego. Wymóg terminowego zawiadomienia fiskusa odpada w przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a tylko w takiej formie można skutecznie darować nieruchomość w Polsce (art. 4a ust. 4 pkt 2). Dlatego darowizna gospodarstwa rolnego dokonana pomiędzy rodzicami a córką zwolniona będzie z podatku od spadków i darowizn.

Czy można podjąć pracę będąc osobą podlegającą społecznemu ubezpieczeniu rolników?

Kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym rolników są regulowane przez ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawę z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Należy pamiętać, że rolnicy podlegają odrębnemu ubezpieczeniu społecznemu, które obejmuje osoby posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub działy specjalne oraz domowników rolnika.

Z kolei trzeba wiedzieć, że powszechny system ubezpieczeń, w ramach którego należności składkowe są opłacane w ZUS, ma pierwszeństwo przed systemem ubezpieczenia rolniczego (art. 5 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). A zatem żeby pozostać w ubezpieczeniu rolników, nie można podejmować takiej pracy, która powoduje powstanie obowiązku zapłaty składek społecznych w ZUS (chodzi tu np. o zatrudnienie w ramach umowy o pracę). Innymi słowy osoba pracująca na umowę o pracę nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ewentualne opłacone składki na KRUS jako nienależne podlegają zwrotowi pod warunkiem, że od dnia ich opłacenia nie upłynęło 5 lat. W opisanych okolicznościach w kontekście uprawnień emerytalnych pod uwagę będzie brany okres ubezpieczenia w ZUS.

Czy trzeba być ubezpieczonym w KRUS żeby otrzymać dopłaty unijne?

Co do dopłat bezpośrednich to otrzymanie dopłat unijnych nie jest uzależnione od ubezpieczenia w KRUS-ie. Może Pani ubiegać się o dopłaty bezpośrednie i korzystać z pakietów programu rolnośrodowiskowego, nie będąc ubezpieczonym w KRUS. Nie ma takich wymagań.

Kto może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie?

O dopłatę podstawową może ubiegać się każdy, kto spełnia następujące warunki:

  • posiada gospodarstwo rolne o minimalnej łącznej powierzchni gruntów rolnych (grunty orne, łąki, pastwiska, ugory, sady, plantacje wieloletnie) utrzymanych w dobrej kulturze rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, składającej się z działek rolnych, których powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha;
  • jest właścicielem gospodarstw rolnych, a także inna osoba, która włada nimi z innych tytułów np. dzierżawy, użyczenia;
  • osoba fizyczna;
  • osoba prawna – Skarb Państwa i jednostki organizacyjne (spółki akcyjne, spółki z o.o., stowarzyszenia, związki, zrzeszenia), które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej np. spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-partnerska, mogą to być zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

Dopłaty uzupełniające- dla kogo?

O dopłatę uzupełniającą może ubiegać się każdy, kto:

  • spełnia warunki przyznania dopłaty podstawowej,
  • uprawia jedną lub więcej z następujących roślin: chmiel, tytoń, ziemniaki przeznaczone do przetwarzania na skrobię, inne rośliny – wykaz tych roślin będzie określany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Do tej pory nie jest znana jeszcze ta lista. Biorąc jednak pod uwagę prawodawstwo Unii Europejskiej, w wykazie powinny się znaleźć następujące rośliny: pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe, gryka, proso, kukurydza na ziarno i paszę, rzepak, len oleisty, słonecznik oleisty, soja, groch, bobik, łubin słodki, len włóknisty, konopie włókniste, wyka, ciecierzyca, soczewica, oraz łąki i pastwiska.

Trzeba pamiętać, że udział w systemie dopłaty jest dobrowolny.

I na koniec. Będąc właścicielką gospodarstwa rolnego, może Pani oczywiście sprzedać część działki wchodzącej w jego skład. Co do zasady sprzedaż części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jest też zwolniona z podatku dochodowego. Zwolnienie takiej sprzedaży wynika z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwolnione są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Innymi słowy nie może nastąpić utrata charakteru rolnego części nieruchomości rolnej w związku z jej sprzedażą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej

Wyjście ze współwłasności ziemi rolnej

Sprawa dotyczy majątku po moim ojcu. Jest to głównie ziemia rolna, siedlisko. Ziemia leży na obrzeżach miasta, więc łatwo może zostać przekwalifikowana na...

Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela

Podział gospodarstwa rolnego po śmierci właściciela

Niedawno zmarł brat, który posiadał gospodarstwo rolne. Był kawalerem, nie zostawił testamentu. Matka żyje, ma zapisane dożywocie. Kto dziedziczy po...

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku i problemy z uzyskaniem informacji o nim

Gospodarstwo rolne otrzymane w spadku i problemy z uzyskaniem informacji o nim

Jestem spadkobiercą części majątku, czyli gospodarstwa. Sąd zobowiązał komornika do spisu majątku. Ten wezwał mnie do opłaty. Poinformowałam komornika,...

Przekazanie gospodarstwa a zachowek dla rodzeństwa

Przekazanie gospodarstwa a zachowek dla rodzeństwa

Przyjąłem od rodziców gospodarstwo w zamian za otrzymaną emeryturę rolniczą (umowa przekazania, nie darowizny). Czy w tej sytuacji muszę spłacić...

Wypadek w gospodarstwie rolnym i komisja lekarska KRUS

Wypadek w gospodarstwie rolnym i komisja lekarska KRUS

Kilka miesięcy temu roku uległam wypadkowi w gospodarstwie rolnym, doznałam złamania kręgu. Niedawno byłam u lekarz orzecznika który orzekł mi 15%...

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie, należy mi się już emerytura. Mam dwie choroby zawodowe: boreliozę i cieśń nadgarstka. Czy i na jakie dodatki do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »