Kategoria: Spadkobranie i podział gospodarstw

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sytuacja prawna osoby ubezpieczonej w ZUS po darowiźnie gospodarstwa rolnego

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2016-09-27

W niedalekiej przyszłości otrzymam gospodarstwo rolne (10 ha) jako darowiznę od rodziców. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę i ubezpieczona w ZUS. Mam w związku z tą darowizną kilka pytań: Czy muszę rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia (nie chciałabym tego robić)? Czy jako osoba ubezpieczona w ZUS będę mogła pobierać dopłaty bezpośrednie? Czy mogę sprzedać część działki? Jakie podatki muszę zapłacić w związku z przyjęciem darowizny?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria
Do skorzystania z usługi zachęciłam mnie: OSZCZĘDNOŚĆ CZASU (bez umawiania się na konkretny dzień, godzinę, miejsce, stres czy zdążę).Często po jakiejś rozmowie-poradzie, po wyjściu nasuwają się nowe pytania, które przy tradycyjnej wizycie pozostawiają niedosyt, trzeba by było się jeszcze raz umówić, tracić czas, aby uzyskać odpowiedzi, przy tej formie pomocy mam możliwość ponownie zadać pytanie, nawet nie musiałam dopłacać.Ponadto, łatwiej mi zadawać pytania na piśmie, gdyż pisząc rozważam co piszę i dobieram słowa a przy wizycie face to face gdy pojawia się emocje to czasem poddaję się im i zbaczam z tematu. Bardzo, bardzo dziękuję Panu Michałowi.
Elżbieta, 62 lata, emeryt

W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że w przypadku bliskich sobie osób darowizny dokonywane miedzy nimi korzystają z dobrodziejstwa uregulowania zawartego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten zwalnia od podatku nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, o ile o takiej czynności powiadomią naczelnika urzędu skarbowego. Wymóg terminowego zawiadomienia fiskusa odpada w przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, a tylko w takiej formie można skutecznie darować nieruchomość w Polsce (art. 4a ust. 4 pkt 2). Dlatego darowizna gospodarstwa rolnego dokonana pomiędzy rodzicami a córką zwolniona będzie z podatku od spadków i darowizn.

Kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym rolników są regulowane przez ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawę z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

 

Należy pamiętać, że rolnicy podlegają odrębnemu ubezpieczeniu społecznemu, które obejmuje osoby posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub działy specjalne oraz domowników rolnika.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z kolei trzeba wiedzieć, że powszechny system ubezpieczeń, w ramach którego należności składkowe są opłacane w ZUS, ma pierwszeństwo przed systemem ubezpieczenia rolniczego (art. 5 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). A zatem żeby pozostać w ubezpieczeniu rolników, nie można podejmować takiej pracy, która powoduje powstanie obowiązku zapłaty składek społecznych w ZUS (chodzi tu np. o zatrudnienie w ramach umowy o pracę). Innymi słowy osoba pracująca na umowę o pracę nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ewentualne opłacone składki na KRUS jako nienależne podlegają zwrotowi pod warunkiem, że od dnia ich opłacenia nie upłynęło 5 lat. W opisanych okolicznościach w kontekście uprawnień emerytalnych pod uwagę będzie brany okres ubezpieczenia w ZUS.

Co do dopłat bezpośrednich to otrzymanie dopłat unijnych nie jest uzależnione od ubezpieczenia w KRUS-ie. Może Pani ubiegać się o dopłaty bezpośrednie i korzystać z pakietów programu rolnośrodowiskowego, nie będąc ubezpieczonym w KRUS. Nie ma takich wymagań.

O dopłatę podstawową może ubiegać się każdy, kto spełnia następujące warunki:

  • posiada gospodarstwo rolne o minimalnej łącznej powierzchni gruntów rolnych (grunty orne, łąki, pastwiska, ugory, sady, plantacje wieloletnie) utrzymanych w dobrej kulturze rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha, składającej się z działek rolnych, których powierzchnia wynosi co najmniej 0,10 ha;
  • jest właścicielem gospodarstw rolnych, a także inna osoba, która włada nimi z innych tytułów np. dzierżawy, użyczenia;
  • osoba fizyczna;
  • osoba prawna – Skarb Państwa i jednostki organizacyjne (spółki akcyjne, spółki z o.o., stowarzyszenia, związki, zrzeszenia), które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej np. spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-partnerska, mogą to być zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

O dopłatę uzupełniającą może ubiegać się każdy, kto:

  • spełnia warunki przyznania dopłaty podstawowej,
  • uprawia jedną lub więcej z następujących roślin: chmiel, tytoń, ziemniaki przeznaczone do przetwarzania na skrobię, inne rośliny – wykaz tych roślin będzie określany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Do tej pory nie jest znana jeszcze ta lista. Biorąc jednak pod uwagę prawodawstwo Unii Europejskiej, w wykazie powinny się znaleźć następujące rośliny: pszenica, jęczmień, owies, żyto, pszenżyto, mieszanki zbożowe, gryka, proso, kukurydza na ziarno i paszę, rzepak, len oleisty, słonecznik oleisty, soja, groch, bobik, łubin słodki, len włóknisty, konopie włókniste, wyka, ciecierzyca, soczewica, oraz łąki i pastwiska.

Trzeba pamiętać, że udział w systemie dopłaty jest dobrowolny.

I na koniec. Będąc właścicielką gospodarstwa rolnego, może Pani oczywiście sprzedać część działki wchodzącej w jego skład. Co do zasady sprzedaż części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego jest też zwolniona z podatku dochodowego. Zwolnienie takiej sprzedaży wynika z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwolnione są od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Innymi słowy nie może nastąpić utrata charakteru rolnego części nieruchomości rolnej w związku z jej sprzedażą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podziałem gospodarstw lub spadkobraniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »