Dzierżawa ziemi rolnej przez nie rolnika

• Data: 2023-09-01 • Autor: Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Posiadam ziemię rolną, którą chciałbym wydzierżawić. Nie jestem rolnikiem i nie zamierzam zakładać gospodarstwa rolnego. Mieszkam w innym województwie. Chciałbym wydzierżawić ziemię osobie, która jest pełnoprawnym producentem rolnym (posiada swój numer w ARiMR), z możliwością wystąpienia dzierżawcy o dopłaty unijne. Wspomnę, iż nie chcę pobierać od dzierżawcy wynagrodzenia, chcę, aby osoba zajmowała się moją ziemią – uprawiała ją i dbała o nią czerpiąc korzyści jedynie dla siebie przez umówiony okres, np. 5 lat. Ja chcę jedynie płacić roczny podatek. Jakiego typu umowę powonieniem spisać z potencjalnym dzierżawcą i gdzie zgłosić ten fakt, aby nie ponosić dodatkowych kosztów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dzierżawa ziemi rolnej przez nie rolnika

Umowa użyczenia ziemi rolnej

Jeżeli chodzi o rodzaj umowy, który należałoby zawrzeć – przy założeniu, że nie chce Pan pobierać czynszu (jak przy umowie dzierżawy) – umowę użyczenia. Przedmiotowa umowa uregulowana jest w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) od art. 710 do art. 719. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”. Umowę użyczenia zaliczamy do umów realnych, czyli do jej zawarcia konieczne jest złożenie oświadczeń woli, ale także wydanie rzeczy biorącemu. Przedmiotem użyczenia może być każda rzecz, zarówno oznaczona co do tożsamości, jak i co do gatunku, jeżeli nadaje się do używania.

Zgodnie z art. 712 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu”. Jeżeli chodzi o koszty użyczenia, to biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Zwykłe koszty utrzymania rzeczy to wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie. Chodzi więc o takie koszty, których poniesienie narzuca niezbędna potrzeba zachowania określonego stanu rzeczy. Będą to przykładowo koszty konserwacji, bieżących remontów, drobnych napraw, nawożenia gleby, karmienia i leczenia zwierząt. Ocena, które koszty należy zaliczyć do zwykłych, zależy od okoliczności konkretnego przypadku oraz cech i właściwości konkretnej rzeczy (por. orzeczenie SN z dnia 5 lutego 1930 r., Rw. 1473/29, RPEiS 1931, z. 1, s. 196).

Wykonywanie postanowień umowy

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Co ważne jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. W załączniku przesyłam wzór takiej umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »