Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-09-08 • Aktualizacja: 2021-02-28

Otrzymałem w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze) oraz ciągnik. Jestem rolnikiem i należę do II grupy podatkowej. Czy można uniknąć podatku od spadku w związku z powiększeniem gospodarstwa rolnego? Ewentualnie, jak zapłacić najniższy możliwy podatek lub jak starać się o umorzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Gospodarstwo rolne w spadku a podatek

Nabycie przez rolnika gospodarstwa rolnego w spadku a podatek od spadków i darowizn

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wolne od tej daniny jest nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli w chwili nabycia stanowiła gospodarstwo rolne albo weszła w skład gospodarstwa nabywcy. Nowy właściciel musi prowadzić je co najmniej pięć lat od dnia nabycia.

Zwolnienia z podatku od spadku

Do podstawowych zwolnień z podatku od spadku zaliczymy:

– nabycie gospodarstwa rolnego (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym) z wyłączeniem:

a) budynków mieszkalnych,

b) budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,

c) urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców,

– nabycie w drodze spadku przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej – bliską rodzinę – przedmiotów wyposażenia mieszkania, pościeli, odzieży, bielizny oraz narzędzi pracy przeznaczonych do użytku w gospodarstwie domowym,

– nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia,

– nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418).

Jeżeli w drodze spadku została nabyta własność (współwłasność):

– budynku mieszkalnego,

– lokalu mieszkalnego,

– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

– spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie,

do podstawy opodatkowania nie wlicza się ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Jakie warunki trzeba spełnić żeby skorzystać z ulgi w podatku od darowizny?

Powyższa ulga przysługuje, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

– spadkobierca jest obywatelem polskim (lub obywatelem jednego z państw UE lub EFTA),

– spadkobierca nie jest właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (jeśli tak, to należy go zbyć na rzecz zstępnych – np. dzieci, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego),

– spadkobiercy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym (jeśli tak, to należy przekazać je zstępnym lub do dyspozycji spółdzielni w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego),

– spadkobierca nie jest najemcą lokalu lub budynku (jeśli tak, to należy rozwiązać umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego),

– spadkobierca będzie zamieszkiwać będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego, jeżeli w chwili jego złożenia mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Kiedy nabycie w drodze spadku gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu?

Podsumowując – nabycie w drodze spadku gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu, jeśli spadkobierca przez okres 5 lat będzie je prowadził (nie można go też na przykład wydzierżawić). Nabycie w drodze spadku sprzętów rolniczych jest zwolnione od podatku pod warunkiem użytkowania ich przez okres 3 lat.

Z kolei jeśli chodzi o budynki mieszkalne – nie da się uniknąć zapłacenia od tego spadku podatku, ale można uzyskać ulgę przy spełnieniu warunków określonych powyżej.

Umorzenie podatku od spadku

Jeśli chodzi o umorzenie podatku – proponuję złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) naczelnik urzędu skarbowego może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty podatek wyłącznie na wniosek lub za zgodą wójta (burmistrza, prezydenta). Zgoda wydawana jest w formie postanowienia, na które – w przypadku odmowy – podatnik nie może złożyć zażalenia (podlega ono na zasadach ogólnych kontroli sądu administracyjnego). Brak zgody wyłącza możliwość udzielenia ulgi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami
lub klasyfikacją gruntów? Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »