Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopłaty unijne na otrzymane gospodarstwo rolne

Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-04-20

Mam otrzymać od rodziców gospodarstwo rolne 11 ha w formie darowizny. Mój ojciec otrzymuje dopłaty unijne podstawowe. Ja mam wykształcenie wyższe, ale nie rolnicze. Czy będę miała prawo do dopłat unijnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopłaty unijne na otrzymane gospodarstwo rolne

Definicja „rolnika” w prawie polskim i Unijnym

W pierwszej kolejności wyjaśnię, iż w polskim systemie prawa występuje kilka definicji legalnych „rolnika”. W odniesieniu do dopłat unijnych kwestia wykształcenia nie należy do przesłanek uznania, iż dana osoba posiada status rolnika. Kwestie dotyczące płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1312 z późn. zm.), w której znajdują się odwołania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

Prowadzenie działalności rolniczej

W świetle przytoczonych przepisów prawa za rolnika należy uznać osobę, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Wspólnoty, oraz która prowadzi działalność rolniczą. W związku z tym, iż Pani rodzice otrzymują dopłaty, grunty rolne z pewnością spełniają kryteria dotyczące ich położenia. Pozostałym warunkiem koniecznym do spełnienia w celu uzyskania dopłat jest prowadzenie działalności rolniczej, która oznacza:

  • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
  • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub
  • prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.

Wniosek o otrzymanie dopłat unijnych

Procedura ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich po przejęciu przez Panią gospodarstwa rolnego została opisane w art. 26 wspomnianej wcześniej ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W powyższym przepisie uregulowano, iż dopłaty są przyznawane osobie przejmującej gospodarstwo po złożeniu wniosku zawierającego:

  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo dołączoną kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów;
  • oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt.
  • dołączoną umowę, na podstawie której grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym może przysługiwać Pani prawo do dopłat unijnych, tj. obszarowych płatności bezpośrednich. Warunkiem jest wystąpienie o nadanie identyfikacyjnego numeru ewidencyjnego gospodarstw oraz faktycznego objęcia gospodarstwa w posiadanie. Powinna więc Pani rzeczywiście prowadzić działalność rolniczą, choćby w minimalnym zakresie w postaci podejmowania decyzji co do sposobu uprawy ziemi, zatrudniania pracowników itp. Przekazanie gospodarstwa do użytkowania innej osobie spowoduje brak możliwości uzyskiwania dopłat na Pani rzecz.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dopłatami lub dotacjami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »