Dopłaty unijne na otrzymane gospodarstwo rolne

• Autor: Marta Wawrzyniak

Mam otrzymać od rodziców gospodarstwo rolne 11 ha w formie darowizny. Mój ojciec otrzymuje dopłaty unijne podstawowe. Ja mam wykształcenie wyższe, ale nie rolnicze. Czy będę miała prawo do dopłat unijnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopłaty unijne na otrzymane gospodarstwo rolne

Definicja „rolnika” w prawie polskim i Unijnym

W pierwszej kolejności wyjaśnię, iż w polskim systemie prawa występuje kilka definicji legalnych „rolnika”. W odniesieniu do dopłat unijnych kwestia wykształcenia nie należy do przesłanek uznania, iż dana osoba posiada status rolnika. Kwestie dotyczące płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1312 z późn. zm.), w której znajdują się odwołania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

Zobacz również: Sprzedaż ziemi a dopłaty Unijne

Prowadzenie działalności rolniczej

W świetle przytoczonych przepisów prawa za rolnika należy uznać osobę, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Wspólnoty, oraz która prowadzi działalność rolniczą. W związku z tym, iż Pani rodzice otrzymują dopłaty, grunty rolne z pewnością spełniają kryteria dotyczące ich położenia. Pozostałym warunkiem koniecznym do spełnienia w celu uzyskania dopłat jest prowadzenie działalności rolniczej, która oznacza:

  • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowlę zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;
  • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie ram ustanowionych przez Komisję, lub
  • prowadzenie działań minimalnych, określanych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.

Zobacz również: Hodowla królików pozwolenie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o otrzymanie dopłat unijnych

Procedura ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich po przejęciu przez Panią gospodarstwa rolnego została opisane w art. 26 wspomnianej wcześniej ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. W powyższym przepisie uregulowano, iż dopłaty są przyznawane osobie przejmującej gospodarstwo po złożeniu wniosku zawierającego:

  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo dołączoną kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów;
  • oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt.
  • dołączoną umowę, na podstawie której grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym może przysługiwać Pani prawo do dopłat unijnych, tj. obszarowych płatności bezpośrednich. Warunkiem jest wystąpienie o nadanie identyfikacyjnego numeru ewidencyjnego gospodarstw oraz faktycznego objęcia gospodarstwa w posiadanie. Powinna więc Pani rzeczywiście prowadzić działalność rolniczą, choćby w minimalnym zakresie w postaci podejmowania decyzji co do sposobu uprawy ziemi, zatrudniania pracowników itp. Przekazanie gospodarstwa do użytkowania innej osobie spowoduje brak możliwości uzyskiwania dopłat na Pani rzecz.

Zobacz również: Dopłaty za ugorowanie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marta Wawrzyniak

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »