Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej

• Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Gmina usiłuje mnie nakłonić do złożenia wniosku o podział będącej moją własnością działki rolnej (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami), dla której nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi im o przeznaczenie części tej mojej działki na poszerzenie drogi publicznej – jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Moim zdaniem, poszerzenie drogi nie ma racjonalnego uzasadnienia, bo ta istniejąca jest wystarczająca. A przede wszystkim ta inwestycja nie wpłynie na wzrost wartości mojej działki, a taki cel przyświeca gminie, której rada niedawno podjęła uchwałę o stawce opłaty adiacenckiej, więc chodzi o wygenerowanie statystycznego wzrostu wartości nieruchomości i nałożenie na właścicieli działek opłat adiacenckich. Jestem skłonny złożyć wniosek o podział działki w trybie art. 98 ww. ustawy, ale jak mam postąpić, aby uniknąć opłaty adiacenckiej? Z jakich dróg prawnych mogą skorzystać organy samorządowe, jeśli odmówię złożenia wniosku o podział działki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nałożenie opłaty adiacenckiej po podziale działki rolnej

Podział nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego – poszerzenia drogi publicznej

Na wstępie wskazuję, że zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (zwanej dalej: u.g.n.) działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

Wywłaszczenie i odszkodowanie

Jeżeli nie będzie chciał Pan skorzystać z art. 98 u.g.n., organy samorządowe mogą wówczas przejąć fragmenty działek np. na podstawie decyzji ZRID wydanej w oparciu o tzw. specustawę drogową lub też w oparciu o art. 97 u.g.n. z urzędu. Nadto z uwagi na fakt wydania decyzji inwestycji celu publicznego możliwe jest wywłaszczenie na podstawie art. 112 i dalszych u.g.n. Takim wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część. Oczywiście wówczas, podobnie jak w przypadku art. 98 u.g.n., należy się Panu odszkodowanie za zabrany fragment gruntu.

Opłata adiacencka

Jeśli zaś chodzi o opłatę adiacencką, może ona zostać naliczona również przy podziale działki, dla której nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zauważyć należy, że w myśl art. 94 ust. 1 u.g.n. w przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

  1. nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
  2. jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Natomiast zgodnie z art. 98a ust. 2 u.g.n. przepisów w zakresie opłaty adiacenckiej nie stosuje się przy podziale nieruchomości dokonywanym niezależnie od ustaleń planu miejscowego. Niestety, dotyczy to wyłącznie podziałów na mocy art. 95 u.g.n.

Odwołanie od opłaty adiacenckiej

Trzeba jednak pamiętać, że opłata adiacencka nie zawsze jest należna, gdy następuje podział. Musi bowiem nastąpić wzrost wartości nieruchomości, aby taką opłatę móc naliczyć. A jeżeli nawet zostałaby ona naliczona, to oczywiście istnieją instrumenty procesowe, które mogą podważyć wiarygodność opinii sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Choć to organ powinien weryfikować wiarygodność sporządzonej wyceny, tak aby nie dopuścić do sytuacji, w której opłata adiacencka naliczona zostanie w oparciu o wadliwy dokument, to jeśli właściciel działki nie będzie zgadzał się z przyjętą wyceną, ma prawo odwołać się od tak wydanej decyzji. Wyłącznie bowiem rzetelna ocena materiału dowodowego może pozwolić organowi wyprowadzić wniosek, że podział nieruchomości spowodował zmniejszenie wartości nieruchomości, w konsekwencji czego opłaty adiacenckiej nie powinno być w ogóle.

Zatem w sytuacji, gdyby została naliczona opłata adiacencka, a faktycznie uważałby Pan jej naliczenie za niezasadne (nieprawidłowe), należałoby złożyć odwołanie, podważając ewentualnie zasadność tak wydanej decyzji.

Niestety, jak widać, istnieje wiele sposobów prawnych, aby przejąć od Pana część nieruchomości pod zaplanowana drogę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl