Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości

Autor: Marcin Sądej

Posiadam grunty orne o powierzchni około 0,7, ha na których są również budynki gospodarcze wykorzystywane wyłącznie do działalności rolniczej. Działalność rolnicza polega na hodowli pszczół i posiadaniu pasieki, w tej chwili mam 12 uli, ale planuję zwiększyć ich liczbę do 20. Wcześniej posiadałam grunty orne o powierzchni powyżej 1 ha i płaciłam podatek rolny, w tej chwili urząd gminy chce naliczyć od budynków gospodarczych podatek od nieruchomości, który jest 10 razy wyższy od rolnego. Sposób użytkowania budynków się nie zmienił, jak i ich położenie, nadal są na gruntach ornych. Czy właściwym jest nałożenie na budynki gospodarcze podatku od nieruchomości, skoro ich sposób użytkowania się nie zmienił?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Grunty orne z budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi do działalności rolniczej a podatek od nieruchomości

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, która reguluje podatek od nieruchomości, są opisane pewne zwolnienia od tego podatku. Przede wszystkim wskazać należy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) tejże ustawy zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej.

W konsekwencji, aby budynek korzystał z powyższego zwolnienia i nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, musi spełnić dwa warunki, tj. musi służyć wyłącznie działalności rolniczej oraz musi być położony na gruntach gospodarstw rolnych. Podkreślam, że oba warunki muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 6 ustawy działalność rolnicza oznacza „produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb”. Prowadzona przez Panią działalność w zakresie hodowli pszczół spełnia zatem pierwszy warunek.

Po drugie budynki muszą być położone na terenie gospodarstw rolnych. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia gospodarstwa rolnego. Z kolei definicję gospodarstwa rolnego wprowadza ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Należy więc niewątpliwie, zgodnie z zasadą wykładni systemowej zewnętrznej, sięgnąć do tej definicji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Proszę zwrócić uwagę że warunkiem skorzystania ze zwolnienia nie jest aby budynki znajdowały się w obrębie gruntów rolnych (ornych) lecz w obrębie gospodarstwa rolnego. Jeżeli zatem obecnie posiada Pani grunty orne o powierzchni 0,7 ha to nie spełniają one definicji gospodarstwa rolnego. Powoduje to, że nie jest spełniony drugi warunek określony w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy i nie może Pani ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystać.

Powyższe znajduje potwierdzenie w Decyzji SKO w Elblągu z 27.07.2007 r., nr 704/PO/07:

„Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) u.p.o.l., zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. Zwolnienie to zawiera w sobie dwa elementy: budynki muszą być położone na terenie gospodarstwa rolnego i muszą służyć wyłącznie działalności rolniczej. Niemniej jednak ustawodawca w samej ustawie nie zawarł ustawowej definicji gospodarstwa rolnego, ani też nie odesłał do definicji gospodarstwa rolnego zawartej w określonej ustawie. Poza powołaną ustawą definicja gospodarstwa rolnego zawarta jest w ustawie z 1984 r. o podatku rolnym oraz w Kodeksie cywilnym. Organ winien zatem przy rozpatrywaniu sprawy rozważyć, która z tych definicji ma zastosowanie i czy grunt sklasyfikowany - inny niż rolny może być traktowany jako wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, chociażby w jednej z tych definicji”.

Zobacz również: Czy nieużytki wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Takie same stanowisko zaprezentował WSA w Gliwicach w wyroku z 10.01.2017 r., sygn. akt I SA/Gl 827/16:

Warunkiem zastosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l jest nie tylko to, aby budynki służyły wyłącznie działalności rolniczej, ale także ich posadowienie na gruntach gospodarstw rolnych – czyli na obszarach gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy”.

Tak samo WSA w Łodzi w wyroku z 09.03.2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1404/15:

„Warunkiem zastosowania zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b u.p.o.l. jest:

1) posadowienie budynków gospodarczych na gruntach gospodarstw rolnych, przez które rozumie się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy;

2) budynki te służyć muszą wyłącznie działalności rolniczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l.”

Skoro zatem budynki nie są położone na obszarze gospodarstwa rolnego, ponieważ grunt nie ma 1 ha, to nie ma podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości, które zostało opisane w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy. Skoro więc nie można skorzystać ze zwolnienia, to w zakresie tych budynków powstaje obowiązek podatkowy w ramach podatku od nieruchomości. Niestety, ale w tych okolicznościach organ podatkowy ma rację. Gdyby budynki znajdowały się na obszarze przekraczającym 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, to podatek od nieruchomości nie obejmowałby tych budynków.

Zobacz również: Dział specjalny produkcji rolnej - pszczelarstwo

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl