Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?

• Autor: Marek Gola

Czy jest możliwa sprzedaż niezabudowanej, rolnej działki o powierzchni 0,98 ha na terenie wiejskim nieobjętym MZP? Kupującym jest sp. z o.o., zaś zbywającym wspólnik spółki będący rolnikiem. Wspólnik chciałby, by grunt trafił do spółki, która planuje w tym miejscu inwestycję budowlaną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można sprzedać działkę rolną spółce z o.o.?

Nabycie działki rolnej

Sprzedaż niezabudowanej rolnej działki regulują przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy nabywca nieruchomości rolnej obowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład, którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo rolne osobiście. W tym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Zgodę na zbycie czy oddanie w posiadanie przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości może jedynie udzielić Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej. Jest to uregulowane art. 2b ust. 3 ustawy i tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym. Jeśli sprzedający jest właścicielem tej nieruchomości już 5 lub więcej lat, to to obostrzenie nie obowiązuje.

Przepisów art. 2b ust. 1 i 2 tej ustawy nie będzie się stosowane w przypadkach zbycia lub oddania posiadania nabytej nieruchomości rolnej na rzecz osoby bliskiej, jednostki samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa lub działającym na jego rzecz KOWR, państwowej lub samorządowej osoby prawnej – jeżeli nabywana przez ta osobę nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, spółki, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego., spółki kapitałowej lub grupy kapitałowej, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. cb ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (spółkę kapitałową lub grupę kapitałową, o których mowa w art. 1 ust 1 w ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, w przypadku nabycia nieruchomości rolnej na cele związane z budową, modernizacją lub rozbudową mienia określonego w art.1 ust. 2 tej ustawy), która zbywana jest na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego, zbywana jest w wyniku wykonania umowy z tym następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym, zbywana jest osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, nabyta została w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego, położona jest w granicach administracyjnych miasta i ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha, położona jest na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Zobacz również: Kiedy rolnik płaci podatek od sprzedaży ziemi?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż działki poniżej 1 ha

W przypadku sprzedaży ziemi rolnej poniżej 1 ha, ale większej niż 0,3 ha, kupcem również być dowolna osoba, niekoniecznie rolnik, ale ma tutaj zastosowanie prawo pierwokupu, które przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Należy wówczas u notariusza z kupującym spisać mowę warunkową, którą notariusz przesyła do KOWR.

KOWR ma 30 dni od jej otrzymania na decyzję, czy chce skorzystać z prawa pierwokupu. Jeżeli się nie zdecyduje, to można sprzedać działkę zainteresowanemu – nie rolnikowi. Nabywca musi mieć jednak wiadomość, że przez 5 lat nie może sprzedać ani wydzierżawić działki. Nabycie własności nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami będzie nieważne.

Zobacz również: Spółka z o.o.dwuosobowa a KRUS

Zgoda KOWR-u na sprzedaż działki

O wydanie decyzji Dyrektora Generalnego KOWR-u na sprzedaż działki może wystąpić m.in.:

  • Sprzedający nieruchomość rolną, ale musi wykazać, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości podmiotom, o których mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności, a nabywający nieruchomość rolną zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości i wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
  • Nabywca nieruchomości rolnej, gdy nieruchomość rolna położona jest w obszarze rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, stanowiącej realizację celów publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub w granicach linii rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji ustalonych w ostatecznej decyzji administracyjnej i zobowiąże się do rozpoczęcia realizacji ww. inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości rolnej i określi termin zrealizowania ww. inwestycji.

Od decyzji Dyrektora Generalnego KOWR-u można odwołać się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku dalszej braku zgody KOWR-u na żądanie sprzedającego powinien ją nabyć. Sprzedający powinien tego zażądać w formie pisemnej, a żądanie musi złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym decyzja o niewyrażeniu zgody stała się ostateczna. KOWR powinien zapłacić cenę odpowiadającą wartości rynkowej nieruchomości, określonej przez KOWR przy zastosowaniu sposobów określenia wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. KOWR nie odkupi jednak nieruchomości, gdy zgody na jej sprzedaż nie wyrażono ze względu na niespełnienie kryterium braku chętnych rolników indywidualnych na zakup nieruchomości i jeżeli o jej wyrażenie wnioskował kto inny niż zbywca nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne, sprzedaż niezabudowanej działki rolnej o powierzchni 0,98 ha jest możliwa, ale obostrzona wieloma warunkami, które bezwzględnie należy spełnić, by do takiej transakcji kupna–sprzedaży doszło. Wszystkie te warunki zostały powyżej przedstawione. Tak naprawdę wszystko zależy od KOWR-u.

Zobacz również: Zakup ziemi rolnej przez spółkę z o.o

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »