Zatrudnienie osoby w firmie rolnika

Osoba będąca rolnikiem i opłacająca składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie prowadzi równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą – usługową. Osoba chce zatrudnić na umowę-zlecenie (chodzi o zastępstwo podczas nieobecności pracodawcy) pracownika niebędącego rolnikiem. Czy może to zrobić? Jeśli tak, to jakie obowiązki spoczywać będą na pracodawcy (rozliczenia z ZUS-em/KRUS-em i urzędem skarbowym)? Czy jako rolnik nie utraci prawa do opłacania składki na KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie osoby w firmie rolnika

Pracodawca – definicja

W art. 3 Kodeksu pracy przyjęto legalną definicję pracodawcy, używając tego określenia na oznaczenie wszystkich podmiotów zatrudniających pracowników oraz werbalnie odróżniając pracodawcę od zakładu pracy w znaczeniu przedmiotowym. Zasadnicza rola art. 3 w powiązaniu z art. 22 § 1 (charakteryzującym stosunek pracy i wyjaśniającym, kto jest pracodawcą jako strona tego stosunku) sprowadza się do określenia, kto może być pracodawcą. Wskazując podmioty, którym można przypisać ten status, ustawodawca nie zrezygnował z dotychczasowego zarządczego modelu pracodawcy (według którego pracodawcą jest jednostka organizacyjna, której kierownictwo ma mandat do zarządzania nią i kierowania zatrudnionymi w niej pracownikami, bez względu na to, czy jednostka ta posiada osobowość prawną) na rzecz modelu właścicielskiego, postrzegającego pracodawcę zasadniczo jako osobę prawną lub fizyczną, będącą właścicielem zakładu pracy lub mającą majątkowe uprawnienie do dysponowania zakładem na podstawie innego tytułu prawnego, np. dzierżawy (por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt I PK 12/17).

Zobacz również: Działalność na KRUS a zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika a KRUS rolnika

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 3 pracodawcą – obok osoby fizycznej – może być każda jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, nawet nieposiadająca osobowości prawnej. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą może być pracodawcą. Nie ma to żadnego wpływu na jego ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników „wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik (zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.).

Obowiązki po zatrudnieniu osoby w firmie

Spoczywają na nim wszelkie obowiązki, jakie ma pracodawca. Musi:

  1. zgłosić pracownika do ZUS-u (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne),
  2. comiesięcznie rozliczać deklarację w ZUS-ie i odprowadzać składki,
  3. odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika.

Kolejne obowiązki pracodawcy zostały wyszczególnione w Kodeksie pracy (np. w art. 94) mogą wystąpić również w innych aktach prawnych, np. regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym lub umowie o pracę. Należy bowiem:

  1. Przeszkolić pracownika z zakresu bhp (art. 2373).

  2. Skierować pracownika na badania wstępne (art. 229 § 1).

  3. Poinformować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2).

  4. Zaznajomić pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez niego prac (art. 2374 § 1).

Zobacz również: Zatrudnienie pracownika w gospodarstwie rolnym

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »