Śmierć rolnika a dopłaty

Dwa miesiące temu zmarł właściciel gospodarstwa, który otrzymywał dopłatę niezwiązaną do tytoniu. Jest kilku spadkobierców, którzy chcieliby napisać oświadczenie czy inny dokument, aby tę dopłatę brał jeden spadkobierca, konkretnie mama zmarłego (rencistka). Czy jest taka możliwość? W jakim czasie należy to zrobić? Do kogo należy się zwrócić o tę dopłatę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć rolnika a dopłaty

Dziedziczenie po zmarłym

Najpierw wyjaśnić należy, że sprawa spadkowa nigdy nie jest załatwiona automatycznie. Pół roku to okres maksymalny na decyzję, czy spadek chcemy przyjąć, czy odrzucić. Sprawę trzeba poprowadzić jak najszybciej, inaczej z mocy prawa automatycznie wszyscy spadkobiercy przejmą spadek po zmarłym z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z odpowiedzialnością za jego długi do wysokości odziedziczonego majątku. Wynika to z art. 1031 i 1015 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1 jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Skoro zatem jest zgodność co do dziedziczenia po zmarłym i zależy Państwu na czasie, tj. by jak najszybciej dysponować aktem poświadczenia dziedziczenia po zmarłym, to proszę umówić się z notariuszem (wszyscy spadkobiercy) i załatwić sprawę spadkową. Legitymowanie się takim aktem pomoże załatwić sprawy spadkowe po zmarłym, bowiem jest to dokument na wykazanie, że faktycznie jest się spadkobiercą. Postępowanie przed notariuszem składa się z dwóch zasadniczych czynności:

 1. spisania protokołu dziedziczenia;
 2. sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.  

W takim postępowaniu przed notariuszem zasadniczo powinni uczestniczyć wszyscy spadkobiercy ustawowi. Wysokość opłat maksymalnych za czynności notarialne w zakresie sporządzania protokołu dziedziczenia i aktu poświadczenia dziedziczenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Maksymalna opłata za sporządzenie protokołu dziedziczenia wynosi 100 zł, zaś za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia 50 zł.

Zobacz również: Dział spadku gospodarstwo rolne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dopłata do tytoniu

Co do dziedziczenia płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu przez spadkobierców to obowiązuje zasada, że w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności, do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania:

 • jednolitej płatności obszarowej,
 • płatności za zazielenienie,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności dodatkowej,
 • płatności związanych do powierzchni upraw – płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 • płatności związanych do zwierząt – płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz,
 • płatności niezwiązanej do tytoniu,

płatności te przysługują spadkobiercy, jeżeli:

 • grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek,
 • zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności,
 • spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

Zobacz również: Dotacje unijne do ziemi rolnej

Termin na wniosek po śmierci rolnika

Spadkobierca wstępuje na miejsce spadkodawcy do toczącego się postępowania w sprawach o przyznanie tych płatności na wniosek o przyznanie płatności w przypadku śmierci rolnika (W-3/01) złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci rolnika. Termin ten nie podlega przywróceniu. Spadkobierca składa wniosek W-3/01 do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez spadkodawcę.  

Do wniosku o przyznanie płatności (W-3/01) dołącza się: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, o których pisałam wyżej i który będzie najszybszy do uzyskania. Nadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie współspadkobierców o wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi płatności bezpośrednich/ płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-17) – jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca.  

Do kogo wniosek o dopłatę?

Jeśli zaś śmierć nastąpiła już po dniu doręczenia zmarłemu (wówczas jeszcze żyjącemu) decyzji w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub płatności niezwiązanej do tytoniu, to spadkobiercom przysługują prawa jakiego przysługiwały zmarłemu. Jeżeli płatności bezpośrednie lub płatność niezwiązana do tytoniu nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika (obecnie zmarłego), to jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji w sprawie przyznania płatności, składa wniosek o wypłatę płatności (druk W-2/01) do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego spadkodawca złożył wniosek o przyznanie tych płatności w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności.

Do wniosku o wypłatę (W–2/01) spadkobierca dołącza odpis prawomocnego postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza – w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

Nadto dołącza się do wniosku oświadczenie współspadkobierców o wyrażeniu zgody na wypłatę rolnikowi: jednolitej płatności obszarowej oraz płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy chmielu, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do krów, płatności do bydła, płatnością do owiec, płatności do kóz, płatności niezwiązanej do tytoniu, płatności dla małych gospodarstw, płatności dla obszarów ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (O-19/01) – jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca. W przypadku nie złożenia wniosku o wypłatę, decyzja, która została skierowana do zmarłego rolnika wygasa z mocy prawa.  

Proszę więc najpierw sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie złożyć odpowiedni z wyżej wskazanych wniosków wraz z załącznikami, w zależności od tego, czy zmarły zmarł przed wydaniem decyzji o dopłaty, czy po jej wydaniu, każdy wariant opisałam Panu wyżej.  

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »