Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-11

Po dwudziestu latach za granicą wróciłem do Polski i jako właściciel ziemi rolnej, około 3 ha, gdzie rozpocząłem uprawę owoców i pasiekę, chciałbym się ubezpieczyć w KRUS-ie. Jakie warunki muszę spełnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS

Kogo obejmuje ubezpieczenie społeczne rolników?

Musi Pan udać się do KRUS-u i zgłosić do ubezpieczenia społecznego rolników. W Pana przypadku mamy do czynienia z dwoma tytułami ubezpieczenia – ubezpieczenie rolnicze i ubezpieczenie z tytułu działu specjalnego – pszczół, o ile będzie minimum 80 rodzin.

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników, o ile osoby te posiadają obywatelstwo polskie lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt za względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej, lub są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Formy objęcia ubezpieczeniem w KRUS

Prawo przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

  1. z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
  2. na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych wynosi 1 i poniżej ha przeliczeniowego.

W Pana przypadku, z racji posiadania 3 ha – będzie to ubezpieczenie obowiązkowe w pełnym zakresie, o ile nie podlega Pan już pod inne ubezpieczenie społeczne.

Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.). Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in. osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu). Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.

Czy pasieki zalicza się do działów specjalnych produkcji rolnej?

Za działy specjalne produkcji rolnej, uzasadniające objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji, m.in. pasieki powyżej 80 rodzin.

Należy pamiętać, że podlegając pod ubezpieczenie społeczne rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych, powinien Pan corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach i rodzaju produkcji. Ponadto do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinien Pan dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.

Reasumując – jeśli nie ma Pan innego ubezpieczenia, proszę udać się do KRUS-u z wypełnionymi wnioskami:

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »