Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura rolnicza a posiadanie ziemi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-25

Jestem rolnikiem, mam 66 lat, wraz z żoną posiadam gospodarstwo rolne o pow. 9 ha. Niebawem, zgodnie z nowym planem zagospodarowania przestrzennego, grunty te zostaną przekwalifikowane na budowlane. Czy zwolni mnie to z konieczności pozbycia się gospodarstwa, abym mógł otrzymać świadczenie emerytalne, które, jak rozumiem, już nabyłem? Trudno teraz sprzedać grunty rolne, a moje dzieci nie są zainteresowane pracą w rolnictwie. Dodam, że przez 6,5 roku byłem też ubezpieczony w ZUS. Czy również stamtąd mogę się spodziewać jakichś świadczeń? W KRUS mam 34 lata składkowe. Moja żona już pobiera emeryturę z KRUS.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura rolnicza a posiadanie ziemi

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Zapisy w planie zagospodarowania nie są jednoznaczne z przekształceniem gruntu rolnego w nie rolny i nie są podstawą do zmiany wpisu w rejestrze co do ich charakteru.

Aby przestał być to grunt rolny, należy uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej – dotyczy to gruntów klasy I-III.

Wyłączeniu podlegają tylko te części działki, które są faktycznie przeznaczone pod zabudowę: domem, garażem, tarasem, oczkiem wodnym. Na cele nie rolne przeznaczane są grunty klas IV-VI złożone z gleb pochodzenia mineralnego i one nie wymagają uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej.

Z wnioskiem o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej występuje się do starosty.

Zatem mimo zapisów planu ma Pan nadal gospodarstwo rolne.

Kiedy opłacającemu składki w KRUS przysługuje emerytura rolnicza?

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1403 ze zm.) – „emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek 60 lat, jeśli jest mężczyzną;

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat;

3) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.”.

Sam fakt, iż jest Pan właścicielem nieruchomości rolnej, nie może być utożsamiany z prowadzeniem działalności rolniczej, jeśli nie prowadziłby Pan działalności produkcyjnej określonej w art. 6 pkt 3. Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 06.05.2004 r. (II UZP 5/04 OSNP 2004r nr 22, poz. 389), gdzie stwierdził, że wypłata części uzupełniającej świadczenia rolnika, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadzi w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3, nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i 3 w związku z ust. 4 tej ustawy. Z kolei w uzasadnieniu sąd podniósł, iż porównanie ustępów 1 i 4 art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie może polegać na zestawianiu pojęcia „prowadzenie (kontynuowanie) działalności zarobkowej” z pojęciem „własności lub posiadania gruntu”, gdyż są to pojęcia nieprzystawalne. Zawieszenie wypłaty świadczeń nie dotyczy osoby jedynie posiadającej majątek nieruchomy w postaci gospodarstwa rolnego, lecz tylko takiej, która prowadzi gospodarstwo rolne, które powinno przynosić i z reguły przynosi jej dochód. Posiadacz gospodarstwa rolnego, który utracił możliwość jego prowadzenia i uzyskiwania tą drogą środków utrzymania, zachowuje prawo do świadczeń w pełnej wysokości. Taki sam pogląd zaprezentował Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 08.12.2004r. (III Aua 598/04 Apel. Warszawa 2005 nr 4, poz. 16), w którym stwierdził, że zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i gospodarstwo to przynosi jej dochód.

Co według ustawy oznacza prowadzenie działalności rolniczej?

Biorąc pod uwagę orzecznictwo koncentrujące się na pojęciu „prowadzenia działalności rolniczej, warto przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.09.2005r. (I UK 16/05), w którym SN stwierdził, że prowadzenie działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 1 powoływanej ustawy oznacza prowadzenie na własny rachunek przez posiadacza gospodarstwa rolnego działalności zawodowej, związanej z tym gospodarstwem, stałej i osobistej oraz mającej charakter wykonywania pracy lun innych zwykłych czynności wiążących się z jego prowadzeniem.

Gospodarstwo może Pan wydzierżawić – wówczas nie pozostawia to żądnych złudzeń co do tego, że go Pan nie prowadzi.

Do emerytury z KRUS ma Pan prawo, ale nie zostaną Panu doliczone okresy ubezpieczenia w ZUS. Ubezpieczenia w ZUS ma Pan mało – co prawda spełniał Pan będzie za chwilę kryterium wieku emerytalnego, ale nie uzyska Pan minimalnego świadczenia, bowiem nie ma Pan 22 lat pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?

Jak udowodnić wpłaty do KRUS?

W 1978 r. rodzice przekazali mi gospodarstwo rolne, przez pięć lat byłem zwolniony z opłacania składek na Fundusz Emerytalno-Rentowy. Od 1983 do 1992 r....

Prawo do ubezpieczenia w KRUS żony rolnika, który podjął pracę za granicą

Prawo do ubezpieczenia w KRUS żony rolnika, który podjął pracę za granicą

Mąż jest rolnikiem, ja domownikiem. Mąż podjął pracę w Niemczech, urodziło nam się dziecko, mąż dostał na nie w Niemczech zasiłek. Ja przez...

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS

Założenie uprawy owoców i pasieki a KRUS

Po dwudziestu latach za granicą wróciłem do Polski i jako właściciel ziemi rolnej, około 3 ha, gdzie rozpocząłem uprawę owoców i pasiekę,...

Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS

Darowizna ziemi rolnej a ubezpieczenie w KRUS

Wraz z żoną mieszkam i pracuję w USA. Żadne z nas nie posiada zameldowania w Polsce, choć posiadamy polskie obywatelstwo. Nie...

Dopisanie do ubezpieczenia KRUS męża

Dopisanie do ubezpieczenia KRUS męża

10 lat temu wyszłam za mąż za rolnika. Przez cały okres małżeństwa nie płaciłam składek KRUS (byłam na zasiłku macierzyńskim, byłam też zatrudniona,...

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u

Zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u

Teściowa zamieszkuje u nas tymczasowo od dwóch miesięcy. Czy możliwa jest zmiana adresu odbioru emerytury z KRUS-u? Jak o to wnioskować?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »