Użyczenie gruntu rolnego a ryzyko zasiedzenia

• Data: 2024-06-18 • Autor: Janusz Polanowski

Posiadamy nieruchomość rolną, której część (około 0,5 ha) to grunty rolne. Przed kilku laty pozwoliliśmy je uprawiać okolicznemu rolnikowi (bez żadnej umowy). Od całego areału opłacamy należne podatki. Obawiamy się, czy rolnik, który uprawia za naszym przyzwoleniem ziemię, będzie mógł wystąpić o zasiedzenie. Jak to uniemożliwić? W jaki sposób wypowiedzieć temu rolnikowi pozwolenie na dalszą uprawę ziemi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Użyczenie gruntu rolnego a ryzyko zasiedzenia

Umowa użyczenia nieruchomości rolnej - ustna czy pisemna?

Skoro ów rolnik uprawa Państwa ziemię bez obowiązku płacenia czynszu, to taki stan rzeczy odpowiada umowie użyczenia – uregulowanej w artykułach: od 720 do 719 Kodeksu cywilnego (K.c.). Co więcej, tenże rolnik ma (w aspekcie ekonomicznym) lepiej, niż przewidział to ustawodawca, bo (według art. 713 K.c.) osoba korzystająca z cudzej rzeczy na podstawie umowy użyczenia ma obowiązek ponosić „koszty bieżące”, a za takie można uznać stosowną część podatku z nakazu płatniczego, związanego z odnośną nieruchomością (art. 46 K.c.). Nie ma obowiązku zawierania umowy użyczenia w określonej formie prawnej, więc można przyjąć, że umowa zawarta ustnie jest ważna – problemy mogą dotyczyć zagadnień dowodowych (a to jest ważne).

Forma pisemna ma duże znaczenie dowodowe – w zakresie prawa cywilnego głównie: art. 74 K.c. oraz art. 244 i następne Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Brak formy pisemnej umowy z tym rolnikiem może skutkować różnymi interpretacjami – zwłaszcza dotyczącymi rodzaju posiadania.

Ustawowe określenie własności zawarto w treści art. 140 K.c.: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

Zobacz również: Zasiedzenie ziemi rolnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Posiadanie samoistne i zależne 

Natomiast posiadanie (tak samoistne, jak i zależne) ustawodawca określił w artykule 336 K.c., który stanowi: „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. Bez formy pisemnej umowy z tymże rolnikiem może być trudno ustalić rodzaj jego posiadania.

Kiedy następuje zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzeniem (art. 172 i następne K.c.) może skutkować wyłącznie posiadanie samoistne – nigdy zaś posiadanie zależne (właściwe np. dzierżawcy lub osobie korzystającej z cudzej rzeczy na podstawie umowy użyczenia). Terminy zasiedzenia zawarto w artykule 172 K.c., który brzmi:

„§ 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

§ 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.”

Zobacz również: Przejęcie pola przez zasiedzenie

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zagrożenie utratą własności przez zasiedzenie

Jak widać, kilka lat nie wystarcza aby nastąpiło przejęcie ziemi przez zasiedzenie; po prostu, okres jest zbyt krótki. W takim stanie rzeczy w najbliższym czasie nie powinno być zagrożenia utratą własności. Niestety, przepisy proceduralne o stwierdzeniu zasiedzenia przez sąd (art. 609 i art. 610 K.p.c.) są na tyle ogólne (a nawet ogólnikowe), że bardzo duże znaczenie ma praktyka, zaś ta bywa różna (do czego przyczynia się treść tychże przepisów procedury cywilnej).

W Państwa interesie – w kontekście przepisów o zasiedzeniu oraz o stwierdzeniu zasiedzenia – leży przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której stanie się niewątpliwe, że ktoś (niezależnie od personaliów) uprawiający Państwa grunt jest posiadaczem zależnym, czyli posiadaczem akceptującym nadrzędność Państwa w zakresie posiadania. Umowa w odpowiedniej formie prawnej może się przydać. Jeżeli nawet ktoś (nawet ten sam rolnik) miałby uprawiać tę ziemię, to należałoby zawrzeć umowę w formie pisemnej – proszę rozważyć notarialne poświadczenie podpisów (samo poświadczenie, a nie formę aktu notarialnego). Należałoby zdecydować się na odpowiedni rodzaj umowy, np. na umowę dzierżawy (na podstawie której dzierżawca byłby zobowiązany płacić czynsz dzierżawny) albo umowę użyczenia (ale bez dokładania do cudzych interesów, bo biorący grunt w użyczenie powinien refundować stosowną część „kosztów podatkowych”). Umowa dzierżawy mogłaby zostać zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków – co ma znaczenie głównie w zakresie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu ziemi (zwłaszcza gruntów rolnych).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wypowiedzenie rolnikowi umowy użyczenia

Odnośnie do słów – cytuję: „W jaki sposób wypowiedzieć temu rolnikowi pozwolenie na dalszą uprawę ziemi?”: Daleki jestem od dawania wytycznych, czy w ogóle wypowiadać temuż rolnikowi wcześniej zawartą umowę, na podstawie której stał się on posiadaczem określonego areału Państwa ziemi. Podstawowy wybór jest między wypowiedzeniem umowy użyczenia (bo brak obowiązku płacenia czynszu na użyczenie wskazuje), a doprowadzeniem do zawarcia odpowiedniego rodzaju umowy (np. dzierżawy albo użyczenia) w formie pisemnej (być może z podpisami notarialnie poświadczonymi). W wielu sprawach (zwłaszcza ważnych), przydaje się korzystanie z formy pisemnej. Pisma należy wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) albo – w przypadku instytucji (np. sądu lub starostwa) – składać za pokwitowaniem przyjęcia. Do owego rolnika mogłoby więc zostać wystosowane wezwanie korespondencyjne. Proszę zastanowić się nad tym, czy chodzi Państwu o ucywilizowanie relacji z tymże rolnikiem (także w celu zakończenia dopłacania do jego działalności, bo tym jest brak ponoszenia przez niego „kosztów podatkowych”), czy też doprowadzenie do zakończenia uprawiania przez niego tejże nieruchomości. W stosunkach rolniczych przyjęło się, że rolnik (nawet będący posiadaczem w złej wierze) jest uprawniony zebrać plony; w przypadku zdecydowania się na zakończenie uprawiania Państwa nieruchomości przez owego rolnika bardzo ważne byłoby więc zapobieżenie przygotowaniom do następnego sezonu rolniczego (np. zasiewom ozimin).

Jeżeli jest szansa na porozumienie (zwłaszcza w przypadku braku wyraźnego sporu z tymże rolnikiem), to rozsądnym wariantem mogłoby być zawezwanie go do próby ugodowej (przed sądem rejonowym). Za takim wezwaniem przemawia niska opłata sądowa, szansa na zawarcie ugody (art. 917 i art. 918 K.c.) na kierowanym przez sędziego posiedzeniu pojednawczym (od art. 184 do art. 186 K.p.c.) oraz skutkowanie przerwaniem biegu zasiedzenia (art. 123 K.c. w związku z art. 175 K.c.). Bieg zasiedzenia przerwać może także np. wytoczenie powództwa o wydanie gruntu – po skutecznym wypowiedzeniu umowy.

Zachęcam do opracowania strategii Państwa działań – w tym proponuję określić swe priorytety (np.: „zejście z gruntu” owego rolnika, odzyskiwanie części „kosztów podatkowych”, zawarcie właściwej umowy w odpowiedniej formie prawnej). Załatwiając sprawy (np.: kierując wezwania korespondencyjne, przygotowując zawezwanie do próby ugodowej, wytaczając powództw), proszę pamiętać o tym, by dokumenty były podpisywane przez współwłaścicieli odnośnej nieruchomości.

Wprawdzie art. 209 K.c. upoważnia jednego ze współwłaścicieli do podejmowania samodzielnie czynności dotyczących ochrony wspólnie przysługującego prawa (własności), ale – jeżeli jest szansa na podpisanie dokumentu (dokumentów) przez wszystkich współwłaścicieli – dobrze jest unikać sytuacji, które mogłyby kogoś innego (np. człowieka uprawiającego cudze pole) zachęcać do stosowania różnych „uników”.

Przykłady

 
Wypowiedzenie umowy ustnej

Pan Kowalski kilka lat temu pozwolił swojemu sąsiadowi, panu Nowakowi, na uprawę części swojej ziemi rolnej bez żadnej pisemnej umowy. Gdy Pan Kowalski dowiedział się o ryzyku zasiedzenia, postanowił działać. Sporządził pisemne wypowiedzenie umowy użyczenia, wysłał je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do pana Nowaka, w którym poinformował o konieczności zakończenia uprawy ziemi w ciągu 6 miesięcy. Pan Kowalski w ten sposób zabezpieczył swoje prawa właściciela.

 
Zawarcie umowy dzierżawy

Pani Malinowska przez wiele lat pozwalała swojemu sąsiadowi, panu Wiśniewskiemu, na korzystanie z jej ziemi rolnej bez umowy. Po rozmowie z prawnikiem dowiedziała się, że brak formalnej umowy może prowadzić do problemów z zasiedzeniem. Postanowiła zawrzeć z panem Wiśniewskim umowę dzierżawy, w której zobowiązał się on do płacenia czynszu i ponoszenia części kosztów podatkowych. Umowę spisano i notarialnie poświadczono podpisy, co dało obu stronom jasne zasady współpracy i zabezpieczyło prawa pani Malinowskiej.

 
Próba ugodowa

Rodzina Nowakowskich pozwoliła miejscowemu rolnikowi, panu Jakubowi, na korzystanie z 0,5 ha ich ziemi rolnej bez żadnej umowy. Po kilku latach Nowakowscy postanowili zakończyć tę współpracę, obawiając się zasiedzenia. Zaprosili pana Jakuba na spotkanie ugodowe przed sądem rejonowym, podczas którego ustalili warunki zakończenia uprawy i spisali odpowiednią ugodę. Dzięki temu bieg zasiedzenia został przerwany, a rodzina Nowakowskich mogła swobodnie decydować o przyszłości swojej ziemi.

Podsumowanie

 

Użyczenie gruntu rolnego bez formalnej umowy może prowadzić do ryzyka zasiedzenia. Aby temu zapobiec, warto sporządzić pisemną umowę użyczenia lub dzierżawy, co zabezpieczy prawa właściciela. W przypadku potrzeby zakończenia współpracy, kluczowe jest formalne wypowiedzenie umowy lub zawarcie ugody, co skutecznie przerwie bieg zasiedzenia.

Oferta porad prawnych

 

Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby zabezpieczyć swoje prawa do nieruchomości rolnej i uniknąć ryzyka zasiedzenia. Zapewniamy szybkie i skuteczne wsparcie prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Janusz Polanowski

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »