Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika

• Autor: Katarzyna Nosal

W 2018 roku zakupiłam gospodarstwo rolne za zgodą KOWR. W zeszłym roku otrzymałam od ARiMR dofinansowanie dla tzw. młodego rolnika, za które zakupiłam ziemię rolną. W tym roku niestety doszło do nieprzewidzianego zdarzenia w moim życiu (zostawił mnie partner i zostałam sama na gospodarstwie z kilkumiesięcznym dzieckiem, 150 km od jakiejkolwiek rodziny) i rozważam sprzedaż gospodarstwa. Wiem, że przed upływem 5 lat od zgody KOWR nie mogę sprzedać gospodarstwa bez zgody sądu. Jednak co z dopłatami ARiMR? Czy jeżeli sprzedam również te grunty, które zakupiłam z dopłaty, będę musiała ją zwrócić? Czy jeżeli osoba kupująca zobowiąże się do kontynuowania biznesplanu, to dopłata zostanie utrzymana w mocy? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż gospodarstwa po otrzymaniu dofinansowania dla młodego rolnika

Pomoc i dofinansowanie dla młodych rolników

Zakładam, że skorzystała Pani z programu „Premie dla młodych rolników”. W tej materii obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 759 z późn. zm.). To w tym dokumencie zawarte są wszystkie warunki uzyskania pomocy, ale także kwestie wiązane z jej zwrotem.

Zobacz również: Zakup ziemi rolnej od rodzica

Zwrot dofinansowania

Z analizy zapisów Rozporządzenia oraz przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w sytuacji, gdyby zdecydowała się Pani sprzedać gospodarstwo i zakończyć działalność rolniczą, musiałaby Pani zwrócić udzieloną dotację. Oczywiście przy pewnych warunkach.

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia „decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

1) jeżeli nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy:

a) nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan,

b) rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, o którym mowa w lit. a, jako kierujący,

c) ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik,

d) uzyskania wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

e) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów,

f) rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

2) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy”.

Zgodnie z tym paragrafem też decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa wyżej oraz w wymienionych szczegółowo w dalszych paragrafach i przedłożenia dokumentów, które są wymagane przepisami, oraz o skutkach niespełnienia tych warunków lub nieprzedłożenia tych dokumentów.

Zobacz również: Przekazanie gospodarstwa rolnego a dopłaty unijne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązki beneficjenta

W § 22 wskazano obowiązki beneficjenta podczas korzystania z dotacji. Zgodnie z tym przepisem „beneficjent powinien:

1) prowadzić jako kierujący działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

2) (uchylony)

3) spełniać warunek, o którym mowa w § 19 ust. 4, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

4) zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, zwłaszcza:

a)prowadzić gospodarstwo zgodnie ze strukturą produkcji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b,

b) zrealizować działania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 oraz § 6 ust. 2 pkt 2,

c) osiągnąć cele, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4,

d) osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. c, i utrzymać osiągnięty wzrost przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

5) uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3;

6) podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

7) prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

8) (uchylony);

9) umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;

10) przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

11) udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji Programu”.

Jak zatem Pani widzi, beneficjent związany jest obowiązkami wynikającymi z otrzymanej dotacji prze 5 lat. W tym okresie stan gospodarstwa musi być taki, jak wynika z wniosku i przedstawionych planów, a Pani musi prowadzić gospodarstwo jako kierujący.

Zasady zwrotu dotacji

Paragraf 24 i 26 Rozporządzenia przedstawiają szczegółowe zasady zwrotu dotacji w przypadku niespełnienia określonych warunków uzyskania i korzystania z dotacji. Trudno w tym miejscu przedstawić wszystkie. W zależności od niespełnionego warunku lub czas niespełnienia warunku określone są procentowo kwoty, które podlegają zwrotowi. W przypadku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa lub niedochowania warunku wzrostu 10% efektywności ekonomicznej gospodarstwa zwrot wynosi 100%.

Niestety Rozporządzenie nie przewiduje cesji dotacji, co powoduje, że brak jest możliwości, o którą Pani pyta w końcowej części przedstawionego zagadnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »