Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana właściciela gruntów rolnych a dzierżawa

• Autor: Wioletta Dyl

Przed 7 miesiącami mąż dostał w darowiźnie od rodziców grunty rolne. Kiedy były jeszcze ich własnością, dzierżawił je od nich szwagier męża na podstawie ustnej umowy oraz pobierał za nie dopłaty. Przebywaliśmy wtedy za granicą, teraz chcielibyśmy zająć się gospodarstwem i wybudować na jednej z działek dom w zabudowie zagrodowej. Jednak właśnie się dowiedzieliśmy się, że szwagier znowu złożył wniosek o dopłaty. Czy mógł tak postąpić, skoro mąż nie zawierał z nim umowy dzierżawy ani żadnej innej? Czy umowa zawarta z rodzicami jest wciąż ważna? Wiemy, że mąż nie może sprzedać ani wydzierżawić ziemi przed upływem 5 lat i musi sam nią zarządzać, więc co powinniśmy zrobić w tej sytuacji? Wróciliśmy do Polski w tym roku i to mąż zarządza gospodarstwem. Chcieliśmy starać się o dopłaty dla siebie, a tymczasem samowolnie zrobił to szwagier, co możemy zrobić w związku z tym i jak to odkręcić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana właściciela gruntów rolnych a dzierżawa

Umowa dzierżawy a zmiana właściciela

Przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) bezpośrednio nie regulują formy zawarcia umowy dzierżawy. Może być zatem ona zawarta także w formie ustnej. Z art. 660 w zw. z art. 694 K.c. wynika wymóg formy pisemnej dla umów dzierżawy nieruchomości zawartych na okres dłuższy niż rok. W przypadku niezachowania tejże formy umowę poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony.

Przepisy Kodeksu cywilnego nakazują także do kontraktu, jakim jest umowa dzierżawy, stosować odpowiednio przepisy o najmie. W konsekwencji – zgodnie z art. 673§ 3 K.c. – jeżeli czas trwania umowy jest oznaczony, zarówno wydzierżawiający, jak i dzierżawca, mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie z zachowaniem terminów. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku zbycia ziemi (np. w drodze darowizny) umowa obowiązuje następców prawnych. Mówi o tym art. 678 K.c.:

„§ 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.”

Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Aby zatem zakończyć trwanie tej umowy, konieczne jest jej wypowiedzenie. Jeśli nie umówiono się inaczej, można to uczynić na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.

„Art. 704 K.c. W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.”

„Art. 705 K.c. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca obowiązany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.”

Rok dzierżawny liczy się na ogół od początku dzierżawy, tj. od dnia wydania dzierżawcy gruntu. Może nie pokrywać się z rokiem kalendarzowym, lecz wynikać z przyjętych zwyczajów. Zwyczajowo w przypadku gruntów ornych rozpoczyna się 1 września, zaś w przypadku pastwisk i łąk – 1 marca, a kończy wraz z nadejściem przymrozków lub opadów śniegu. Strony mogą też ustalić inny sposób obliczania roku dzierżawnego.

Artykuł 704 ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że strony mogą w umowie przyjąć inne terminy wypowiedzenia. Należy wyraźnie podkreślić, że ustna umowa dzierżawy jest również ważna.

Zwrot przedmiotu dzierżawy

Zgodnie z treścią art. 705 K.c. – obowiązek zwrotu przedmiotu dzierżawy wynika z umowy dzierżawy, która jest źródłem nie tylko trwałego stosunku prawnego polegającego na używaniu przedmiotu dzierżawy i pobieraniu z niego pożytków w zamian za czynsz, ale także stosunku obligacyjnego, którego treścią jest obowiązek zwrotu tego przedmiotu przez dzierżawcę po ustaniu trwałego stosunku prawnego. Strony mogą ustalić w umowie, że po zakończeniu dzierżawy jej przedmiot pozostanie u dzierżawcy (np. na podstawie innego stosunku prawnego) lub zostanie przekazany innej niż wydzierżawiający osobie. W razie braku takich ustaleń, dzierżawca powinien zwrócić wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy niezwłocznie po ustaniu dzierżawy (czyli okresu wypowiedzenia). Nie jest tu konieczne wezwanie dzierżawcy do dokonania zwrotu (P. Nazaruk, w: Ciszewski, Komentarz, 2014, art. 705 KC, Nb 1, s. 1162). Zgodnie z art. 674 K.c. upływ terminu wskazanego w umowie lub w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy najmu/dzierżawy powoduje zwykle ustanie stosunku najmu/dzierżawy. Jeśli jednak dzierżawca dalej używa przedmiotu najmu za zgodą wydzierżawiającego , to w razie wątpliwości co do oceny tego stanu faktycznego przyjmuje się, że doszło do przedłużenia najmu/dzierżawy na czas nieoznaczony.

Roszczenia nowego właściciela wobec dzierżawcy

Co ważne, wydzierżawiający (Pani mąż) musi jednak wiedzieć o tym, że dzierżawca nadal używa przedmiotu dzierżawy. Zatem stan świadomości Pani męża co do stanu rzeczy jest tu istotny. W świetle art. 674 w zw. z art. 694 K.c. do przedłużenia dzierżawy nie wystarczy bowiem samo używanie rzeczy przez dzierżawcę po upływie terminu oznaczonego w umowie, lecz konieczne jest, aby używanie to odbywało się za wyraźną lub chociażby domniemaną zgodą wydzierżawiającego, wyrażoną jednak w sposób dostatecznie czytelny (art. 60 K.c.), a więc przez jakiekolwiek zachowanie się, które w okolicznościach towarzyszących w sposób dostatecznie zrozumiały wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych treścią czynności prawnej (czyli przedłużenia dzierżawy). Natomiast do dla wykluczenia stosowania normy interpretacyjnej z art. 674 K.c. (czyli dorozumienia istnienia umowy po upływie terminu, na jaki została zawarta, tj. umowa ustna zawarta z rodzicami Pani męża) wystarczy oświadczenie Pani męża, że sprzeciwia się kontynuowaniu dzierżawy albo żąda zwrotu jego przedmiotu (uzasadnienie wyroku SN z 14.03.2003 r., V CKN 1754/00). Jeśli bowiem Pani mąż jako obecnie wydzierżawiający jest właścicielem rzeczy, przysługują mu według wyboru: roszczenie o zwrot przedmiotu dzierżawy (art. 705 K.c.) oraz roszczenie windykacyjne (art.222 § 1 K.c.). Dzierżawcy nie przysługuje prawo zatrzymania przedmiotu dzierżawy w celu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń o zwrot nakładów lub naprawienie szkody (art. 461 § 2 K.c.), tym bardziej, że umowa ustna takiej sytuacji nie przewiduje (choć jest to dopuszczalne).

A zatem Pani mąż powinien w pierwszej kolejności wypowiedzieć umowę dzierżawy zgodnie z ww. zasadami lub umówić się ze szwagrem na wcześniejsze nić 1 rok wypowiedzenie umowy. Do tego jednak czasu szwagier Pani męża ma prawo występować o dopłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl