Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Posiadanie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Autor: Katarzyna Nosal

Mieszkam i pracuję w Katowicach, nie mam wykształcenia rolniczego ani żadnych uprawnień do prowadzenia gospodarstwa rolnego – jestem więc nierolnikiem. W kwietniu 2015 r. kupiłem (akt notarialny) na terenie powiatu ostrołęckiego dwie niezabudowane działki: 0,98 ha (grunt orny) i 0,56 ha (grunt leśny). Czy obecnie, w drodze darowizny, mogę wejść w posiadanie działki rolnej/leśnej? Do jakiej powierzchni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiadanie działek rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem

Kto może nabyć działkę rolną?

Kwestie, o które Pan pyta, reguluje głównie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 2 a ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Rolnikiem indywidualnym według ustawy osoba fizyczna będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Zobacz również: Kupno ziemi rolnej powyżej 1 ha przez nie rolnika

Nie rolnik i grunty do 0,3 ha

Ustawa dotyczy, co ważne, gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 0,3 ha. W tym obszarze nabycie następuje zupełnie dowolnie i może być dokonane przez nierolnika. W przypadku gruntów rolny o powierzchni większej ustaw wymaga, by nabywcą był rolnik indywidualny. Pan nie spełnia wymogów stawianych dla uznania, że koś zalicza się do kategorii rolników indywidualnych. Jednak ustawodawca wprowadza szereg wyjątków. I tak, zgodnie z art. 2a ust. 3 wymogi ustawy nie dotyczą nabycia nieruchomości gruntowej między innymi przez osobę bliska zbywcy, o powierzchni nie przekraczającej 1 ha. Zatem osoba niebędąca rolnikiem (nierolnik) może nabyć grunt o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha lub od zbywcy w dowolnej formie, który jest dla niego osobą bliską. Przez osoby bliskie należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów.

 

Zatem może Pan spokojnie otrzymać w darowiźnie poniżej 1 ha gruntów rolnych lub grunty, których darczyńcą będzie dla Pana osoba bliska.

Zobacz również: Kto może wydzierżawić ziemię rolną?

Obowiązki właściciela gruntu rolnego

Trzeba jednak pamiętać, że nabywca gruntu rolnego ma określone obowiązki, w przypadku, gdy nabył grunty powyżej 0,3 ha. Zgodnie z art. 2b ustawy nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Tu także mamy wyłączenia. Nie dotyczy to osoby, która nabyła nieruchomość od osoby bliskiej ani też gruntów, które nie przekraczają 1 ha, ale tylko takich, które znajdują się w granicach administracyjnych miast.

Zobacz również: Jak zostać rolnikiem bez wykształcenia rolniczego?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl