Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odlesienie działki z warunkami zabudowy siedliskowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam działkę oznaczoną Ls oraz wydane w 2005 r. warunki zabudowy na siedlisko (potwierdzone w 2020 r.). Gdy zgłosiłem w gminie zamiar wycięcia części drzew, urzędniczka odsyła mnie po zgodę do Lasów Państwowych w celu odlesienia działki. Jestem rolnikiem. Czy muszę odlesiać działkę, mając warunki zabudowy siedliskowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odlesienie działki z warunkami zabudowy siedliskowej

Zgoda na wyłączenie działki spod produkcji leśnej

Niestety musi Pan mieć zgodę na wyłączenie gruntu spod produkcji leśnej. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych do wydawania decyzji w sprawach wyłączenia gruntów leśnych z produkcji jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Przeznaczenie gruntu wskazane jest w decyzji o warunkach zabudowy.

Zobacz również: Budowa domku na działce rolnej

Starania o odlesienie działki

Pierwszy krok ma Pan za sobą. Teraz ten trudniejszy.

Obecnie musi Pan wystąpić do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej.

Przez pojęcie wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu leśnego z produkcji należy rozumieć wydanie przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych zgody na rozpoczęcie na gruntach leśnych innego niż leśne użytkowania gruntów.

Zezwolenie musi Pan uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę czy zgłoszeniem.

Musi Pan wiedzieć, że w decyzji zezwalającej na wyłączenie określane są opłaty Należność, na wniosek strony pomniejsza, się o wartość gruntu w dniu jego faktycznego wyłączenia z produkcji (warunek – rozpoczęcie inwestycji). Z opłat zwolnione są decyzje wydane na cele budownictwa mieszkaniowego (do 0,05 ha – budynek jednorodzinny, do 0,02 ha – jeden lokal w budownictwie wielorodzinnym).

Zobacz również: Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane

Wniosek o wydanie decyzji o odlesieniu

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji powinien zawierać:

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wypis ewidencji gruntów i budynków i mapa ewidencyjna,
  • opis taksacyjny lasu miejsca wyłączenia (zawierający: typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy drzewostanu, wiek, zadrzewienie i bonitację oraz informację o zaliczeniu do lasów ochronnych) – wyciąg z uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasu przygotowaną przez osoby uprawnione,
  • plan wyłączenia – projekt zagospodarowania działki, kontur planowanego wyłączenia na bazie mapy projektowej lub ewidencyjnej wraz z rozliczeniem powierzchni, sporządzony przez osoby uprawnione,
  • tytuł prawny władania nieruchomością.

Zobacz również: Wyłączenie z produkcji leśnej a pozwolenie na budowę

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl