Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-02-24 • Aktualizacja: 2022-08-21

Chcę założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej (łąki), której jestem współwłaścicielem wraz z ciocią i siostrą. Dla nieruchomości został urządzony zbiór dokumentów, który znajduje się w sądzie rejonowym zgodnym z położeniem nieruchomości. Posiadam potwierdzony przez Archiwum Państwowe akt kupna łąki przez moich dziadków, akt darowizny części łąki na rzecz mojej mamy i cioci, postanowienie sądu o nabyciu spadku przez mamę i ciocię (po śmierci babci) oraz postanowienie sądu o nabyciu spadku przeze mnie i siostrę po mamie. W starostwie powiatowym w rejestrze gruntów widniejemy jako współwłaściciele. Jakie czynności powinienem podjąć, jakie wnioski wypełnić, aby założyć księgę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak założyć księgę wieczystą dla nieruchomości gruntowej?

Gdzie złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej?

Aby założyć księgę wieczysta dla nieruchomości gruntowej – łąki należy złożyć w sądzie właściwym miejscowo wniosek o założenie księgi wieczystej – KW-ZAL. Jeżeli nieruchomość składałaby się z kilku działek, należałoby dołączyć druk: KW-OZN – Oznaczenie działki ewidencyjnej. Jeżeli współwłaścicieli będzie więcej niż trzech, należy dołączyć druk: KW-WU.

We wniosku wpisuje się także dane o istniejącym zbiorze dokumentów dla danej nieruchomości. Jednocześnie jest to wniosek o wpis do księgi współwłaścicieli.

Kto może złożyć wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości?

Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

Do wniosku o założenie księgi wieczystej muszą zostać dołączone następujące dokumenty:

  1. Dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku (potwierdzające prawo własności, na przykład wnioskodawcy, wymienić należy wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana, powołanie tytułu własności nieruchomości, wyszczególnienie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość lub ograniczeń w rozporządzaniu nią, wskazanie księgi wieczystej, jeśli taka była prowadzona dla danej nieruchomości, lecz zaginęła lub uległa zniszczeniu, lub wskazanie zbioru dokumentów, jeśli był prowadzany dla nieruchomości).
  2. Dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości: 
    • wypis z ewidencji gruntów określający powierzchnię i przeznaczenie gruntów,
    • wyrys z mapy ewidencyjnej,
    • wykaz zmian gruntowych sporządzony przez geodetę.

Zobacz również: Zasiedzenie ziemi rolnej

Opłaty związane z założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej

Dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości muszą posiadać zapis, że stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej.

Przy składaniu wniosku proszę ustalić w sądzie kwoty opłaty z tego tytułu (za założenie księgi oraz wpisy współwłaścicieli).

Wyciąg z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.10.90.594:)

„Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

 

Art. 42. 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera sie jedną opłatę w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Art. 43. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaleniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3) praw osobistych i roszczeń;

4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Art. 44. 1. Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

1) założenie księgi wieczystej;

2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

3) odłączenie nieruchomości lub jej części;

4) sprostowanie działu I-O;

5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

Art. 45. 1 Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Art. 47. Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

Art. 48. Od wniosku o założenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.”

Zobacz również: Niezapłacony podatek od nieruchomości przedawnienie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »