Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-23 • Aktualizacja: 2021-02-28

Jestem pszczelarzem, rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzę firmy. Sprzedaję miód na pobliskim targowisku, chciałbym zatrudnić osobę do sprzedaży produktów z mojej pasieki. W jakiej formie mogę zatrudnić i jakie muszę spełnić wymagania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie pracownika przez rolnika

Czy rolnik ryczałtowy może zatrudnić pracownika na umowę o pracę?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł Pan zatrudnić pracownika. Biorąc pod uwagę charakter pracy, powinna być to umowa o pracę. Umowa-zlecenia zostałaby zapewne zakwestionowana przez ZUS, chyba że w odpowiedni sposób by ją Pan sformułował. Aby nie miała cech stosunku pracy, np. w zakresie podporządkowania, wskazywania miejsca pracy i ryzyka pracodawcy.

Zasadniczo bezpiecznie jest zawrzeć umowę o pracę. Zgodnie z treścią Kodeksu pracy (art. 3) „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. Pracodawcą może być każda osoba fizyczna, nie musi prowadzić działalności, nie musi spełniać innych wymogów. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Możliwe jest zatrudnienie – przez rolnika ryczałtowego danej osoby i bycie przez nią pracownikiem jedynie na mocy umowy o pracę. Lub wybór zlecenia. Osoba „zatrudniona” na zlecenie nie jest pracownikiem a zleceniobiorcą. Podlega ubezpieczeniu jako zleceniobiorca. Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy-zlecenia także należy odprowadzić składki ZUS.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Co pracodawca powinien zrobić po zatrudnieniu pracownika?

Zatrudniając pracownika, staje Pan jego pracodawcą i płatnikiem składek ZUS.

Zobowiązany jest Pan zgłosić w ZUS-ie siebie jako płatnika składek poprzez złożenie formularza ZUS ZFA oraz zatrudnioną osobę na formularzu ZUS ZUA. Za każdy miesiąc trwania umowy o pracę jest Pan zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych. Należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pracownika są wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA. Raport ZUS RCA dołącza się do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA Dokumenty rozliczeniowe powinny być przekazywane do ZUS w terminie do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym terminie powinny być też opłacane składki.

Pracodawca, który podpisał umowę z rencistą, jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych uzależnione są od wieku pracownika.

Umowa o pracę z emerytem lub rencistą

W przypadku umowy o pracę emeryta lub rencistę trzeba zgłosić do ZUS-u na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 01 10 x x, w terminie 7 dni od momentu zatrudnienia (czyli powstania obowiązku ubezpieczeniowego). Jeśli jest to prawo do renty rodzinnej, należy odprowadzić wszystkie składki. Ma Pan obowiązek zgłosić pracownicę do wszystkich ubezpieczeń i rozliczać składki na wszystkie ubezpieczenia, jakim podlegają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zgłoszenie należy sporządzić na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 2x i przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia. Za każdy miesiąc zatrudnienia należy sporządzać za pracownicę raporty rozliczeniowe z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia - raporty ZUS RCA z rozliczonymi składkami od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i ewentualnie raporty ZUS RSA, informując o wypłacie świadczeń za czas niezdolności do pracy oraz o przerwach w opłacaniu składek.

Nadto jako pracodawca jest Pan płatnikiem podatku dochodowego. Ma Pan więc obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłaci Pan wynagrodzenie i wpłacania jej na konto US.

Obowiązek w zakresie prowadzenia akt pracowniczych

Jako na pracodawcy stoją przed Panem także obowiązki:

  • prowadzenia akt osobowych pracownika,
  • informowania go o treści stosunku pracy i prawach, urlopach,
  • posiadania wstępnych i okresowych badań lekarskich,
  • szkolenia BHP.

Swoje obowiązki w zakresie prowadzenia akt pracowniczych czy rozliczeń może Pan zlecić do biura rachunkowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »