Budowa budynku związanego z gospodarką leśną

• Data: 2022-12-12 • Autor: Wioletta Dyl

Mam działkę na terenie leśnym, ale niezalesioną. Składałem wniosek o budowę budynku na zgłoszenie do 35m2 związanego z gospodarką leśną, ale starostwo sprzeciwia się, bo twierdzi, że takie budynki można stawiać tylko na gruntach Skarbu Państwa. Czy osoba prywatna nie może mieć szkółki leśnej i budynku potrzebnego do tego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa budynku związanego z gospodarką leśną

Działka leśna i możliwe do postawienia na niej budynki

W niniejszej sprawie aktem podstawowym jest uchwała gminy dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według ww. MPZP Pana działką jest oznaczona jako 7 ZL – lasy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwalany przez gminę akt prawa miejscowego, w którym ustala się rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu (czyli co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować i jaką prowadzić działalność oraz czy nie grozi im wywłaszczenie). Zgodnie z przywołanymi w piśmie i uchwale warunkami zabudowy dla terenów leśnych (§ 33.1 ust. 2 pkt ust. 2) nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną zgodnie z przepisami odrębnymi oraz obiektów dopuszczonych ustaleniami niniejszego paragrafu z zastrzeżeniem pkt 4.

Obiekt związany z gospodarką leśną

W moim przekonaniu starosta, zgłaszając sprzeciw, błędnie powołał się na przepis art. 29 ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, który dotyczy gruntów leśnych należących do Skarbu Państwa, a nadto pozostaje w sprzeczności z brzmieniem ww. powołanego § 33 ust. 2 pkt 2) i 4) MPZP dopuszczającego budowę obiektu związanego z gospodarką leśną.

Przepisami odrębnymi odnoszącymi się do Pana zgłoszenia są art. 29 ust. 1 pkt 14) ustawy Prawo budowlane oraz art. 3 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Art. 29 ust. 1 pkt 14 stanowi:

„1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art.30 budowa: wolno stojących:

a) parterowych budynków gospodarczych (…)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki”.

A zatem w okolicznościach niniejszej sprawy mógł Pan zrealizować (w oparciu o dokonane zgłoszenie) bez pozwolenia budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m2, przeznaczony wyłącznie na cele gospodarki leśnej (ww. punkt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Pojęcie „gospodarka leśna” ( wobec nieokreślenia tego przez MPZP) oznacza – zgodnie z art.6 pkt 1 ustawy o lasach – „działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu”.

Ponadto należy uwzględnić treść art. 3 pkt 2 ustawy o lasach. Przepis ten bowiem nie wyklucza uznania za las gruntu, na którym znajduje się budynek, o ile zajęty jest pod wykorzystywanie dla potrzeb gospodarki leśnej. Innymi słowy za las może być uznany także grunt, który znajduje się pod budynkiem, o ile zajęty jest pod wykorzystywanie z prowadzeniem gospodarki leśnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zabudowa gospodarcza

Przepisy te pozwalają zatem na zdefiniowanie budynku służącego gospodarce leśnej jako budynku, w tym gospodarczego, który jest wykorzystywany dla potrzeb związanych z gospodarką leśną. Tego rodzaju zabudowa gospodarcza musi pozostawać w związku z celami określonymi w art. 7, art. 8 i art. 9 ustawy o lasach. Jak już podnoszono w orzecznictwie, do tej grupy budynków służących gospodarce leśnej można zaliczyć nie tylko budynki gospodarcze, lecz także inne, np. mieszkalne (por. wyroki NSA z 30 października 2018 r., sygn. akt II OSK 2524/16; z 24 lutego 2016 r., sygn. akt II OSK 1563/14).

Pana inwestycja jest zgodna z MPZP oraz z ww. przepisami, zatem sprzeciw starosty jest do zaskarżenia.

W świetle planu miejscowego istotny dla rozstrzygnięcia Pana sprawy był „związek” określonej zabudowy z prowadzeniem gospodarki leśnej, a związek ten może być różnego rodzaju i obejmować bardzo różne stany faktyczne. Co za tym idzie, związek budynku z prowadzeniem gospodarki leśnej należy rozumieć szeroko. Także sama gospodarka leśna, zdefiniowana w ustawie o lasach, dopuszcza – w jej ramach – realizację również pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »