Zaległości w opłacaniu składek KRUS po wyjeździe za granicę

• Data: 2024-01-17 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam pytanie w związku z zaległościami w opłacaniu składek KRUS. Mam 62 lata, przestałam płacić składki 3 lata temu. Od przeszło roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, gdzie zajmuję się moimi wnukami – oczywiście nieodpłatnie. O wyjeździe z kraju nie poinformowałam urzędu. Ze względu na pandemię nie przyjeżdżałam prawie do Polski. Obecnie zadłużenie w KRUS wynosi ok. 6 tys. zł i zostało przekazane do windykacji. Moja rodzina w Polsce poinformowała mnie o wizycie windykatora, który o mnie pytał, na pewno w tej sprawie, bo innych długów nie mam. Jak rozwiązać ten problem? Chciałabym prosić KRUS o umorzenie długu albo jego zmniejszenie, jeśli kwalifikuję się ze względu na wiek. Jeśli jest możliwość spłaty w ratach, byłaby to także dobra dla mnie opcja. Chciałabym również wyjaśnić swoją pozycję, czy powinnam kontynuować płacenie składek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległości w opłacaniu składek KRUS po wyjeździe za granicę

Ubezpieczenie rolnicze z mocy prawa

Obecnie powinna Pani zgłosić w KRUS zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Co prawda, dopiero od roku, ale zawsze ten okres zostanie odjęty od wysokości zadłużenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu lub woli płatnika. Z podlegania ubezpieczeniu w trybie obowiązkowym nie można zrezygnować. W każdym zatem przypadku, gdy rolnik lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów, staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jakkolwiek ustawa stanowi, że rolnik, jego małżonek lub domownik spełniający określone warunki, podlega ubezpieczeniu z mocy samej ustawy, to stosownie do postanowień art. 37 ust. 1 tej ustawy rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłosić się do ubezpieczenia we właściwej jednostce Kasy. Ponadto jest on zobowiązany w tym terminie zgłaszać wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłoszenie w KRUS zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej

Zaprzestając prowadzenia gospodarstwa rolnego należy wyrejestrować się w KRUS. Jest do tego gotowy formularz – oświadczenie do pobrania na stronie internetowej KRUS. Należy to oświadczenie wypełnić, a KRUS wyda decyzję o niepodleganiu pod ubezpieczenie.

Jeśli zaś chodzi o okres wcześniejszy. Jeśli nie prowadziła Pani w tym czasie gospodarstwa rolnego, należy wyrejestrować się wstecz. KRUS raczej nie umorzy Pani składek, ale zapewne rozłoży na raty.

Umorzenie, rozłożenie na raty należności w KRUS

Zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika. To prawo nie oznacza jednak, że każde podanie musi być rozpatrzone pozytywnie.

Od podjętych w kwestii umorzeń rozstrzygnięć, które mają charakter uznaniowy, nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest także stosować przepisy prawa unijnego w odniesieniu do pomocy publicznej w rolnictwie zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Należy napisać wniosek i podać tam informacje: powody zadłużenia, dokumentację – mogą to być np. zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty czy nawet oględziny. Propozycję spłaty zadłużenia. Wystarczającymi przesłankami do umorzenia zadłużenia są zazwyczaj klęski żywiołowe (huragany, powodzie, trzęsienia ziemi), kiedy zniszczeniu ulega cały dorobek życia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »