Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Autor: Marta Handzlik

Mój narzeczony posiada ziemię i jest rolnikiem. Ja jestem bezrobotna i odbywam staż w urzędzie pracy. Czy po ślubie z rolnikiem będę musiała porzucić staż? Poza tym mam dziecko (ojciec nieznany). Czy zasiłki na nie po ślubie zostaną mi odebrane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ślub z rolnikiem a staż w urzędzie pracy

Ubezpieczenie społeczne rolników

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Zgodnie z art. 6 ustawy „za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

Podkreślić należy, że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu domniemywa się, że osoba bliska rolnikowi, spełniająca warunki określone w art. 6 pkt 2 lit. a i b, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy – jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby.

Zobacz również: Czy będąc na KRUS-ie można zarejestrować się w urzędzie pracy?

 Czy rolnik może zarejestrować się w urzędzie pracy?

Zgodnie z prawem osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem 2 ha przeliczeniowych działki rolnej albo podlega ubezpieczeniom z KRUS jako współmałżonek lub domownik u rolnika, nie może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.

Co do zasady należy przyjąć, że skoro jest Pani zarejestrowana jako bezrobotna, to znaczy, że ma Pani inny tytuł ubezpieczenia i nie może Pani podlegać pod ubezpieczenie w KRUS-ie. Poza tym mogłaby Pani być ubezpieczona w KRUS-ie jako domownik (po ślubie z Pani narzeczonym), tylko gdyby pracowała Pani w tym gospodarstwie rolnym i złożyliby Państwo w KRUS-ie zgodne oświadczenie, że Pani tam świadczy pracę. Bez tego oświadczenia nie podlega Pani ubezpieczeniu.

Co do zasady specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, pod warunkiem że na przykład jego ojciec jest nieznany. Jednocześnie ustawa o świadczeniach rodzinnych określa, że samotnym rodzicem jest panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji lub rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Jednak wiele wyroków sądu wskazuje na to, że dziecko wychowujące się w rodzinie rekonstruowanej nie traci statusu osoby wychowywanej przez samotnego rodzica. Jeśli więc Pani mąż nie przysposobi Pani dziecka, powinna Pani nadal otrzymywać zasiłki i dodatki (chyba że są one uzależnione od sytuacji materialnej).

Zobacz również: Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl