Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenie działki leśnej pod drogę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-24

Jestem jednym z 5 właścicieli działki, która w planach zagospodarowania przestrzennego stanowić ma drogę dojazdową do 7 innych działek przeznaczonych na sprzedaż. Działka ta na razie jest działką leśną i aby mogła stać się drogą, musimy wyłączyć ją z produkcji leśnej. Złożyliśmy wniosek (wszyscy współwłaściciele), natomiast okazało się, że nie wszyscy są przygotowani finansowo na pokrycie kosztów tego wyłączenia. Zależy mi na tym, żeby wyłączyć z produkcji leśnej chociaż część działki (przeznaczonej na drogę dojazdową do 4 działek), bo bez tego nie sprzedamy żadnej działki. Umówiliśmy się ze współwłaścicielami, że ja wraz z dwiema osobami pokryjemy teraz koszt wyłączenia 4/7 powierzchni działki w całości, natomiast koszt wyłączenia pozostałych 3/7 pokryją pozostałe 2 osoby w terminie późniejszym. Chcielibyśmy podpisać jakąś umowę, która zabezpieczałaby mnie i 2 osoby pokrywające koszty teraz, aby w momencie wyłączania pozostałej części działki z produkcji leśnej nie byliśmy obciążani kosztami wyłączenia, tylko te osoby, które obecnie nie wniosą opłat. Nie wiem, na ile zrozumiałe jest moje pytanie ,ale podsumowując - ja plus 2 osoby płacimy teraz za koszt wyłączenia części działki przypadający na wszystkich właścicieli, a potem przy wyłączaniu pozostałej części działki płaci pozostałych 2 właścicieli. Lasy (dyrekcja), wydając decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej w momencie, kiedy ktoś nie uiści opłaty, otrzymują nakaz egzekucyjny – nie chcę być ścigana przez komornika, jeśli ktoś nie uiści mojego udziału w przyszłości. Czy mogę się jakoś skutecznie przed tym zabezpieczyć?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Decyzja o opłacie za wyłączenie spod produkcji leśnej będzie określała ułamkowo opłaty. W orzecznictwie słusznie zwraca się uwagę, że nałożenie na kilka podmiotów obowiązku, bez sprecyzowania zakresu odpowiedzialności każdego podmiotu, nie realizuje postulatu określoności obowiązku nakładanego decyzją administracyjną (wyrok NSA z 9.11.2005 r., sygn. akt II OSK 160/05). Jakkolwiek okoliczności sprawy wskazują, że strony dokonają wyłączenia gruntów wspólnie, to jednak nie ma podstaw do przypisania im odpowiedzialności solidarnej, na podstawie art. 864 Kodeksu cywilnego. Decyzja administracyjna, wydawana na podstawie ustawy, kreuje bowiem obowiązek o charakterze publicznoprawnym, a nie zobowiązanie cywilnoprawne. Obciążająca strony należność w łącznej nie ma zatem w tym przypadku charakteru obowiązku solidarnego. Tym samym za niewystarczające należy uznać nałożenie na strony łącznego obowiązku uiszczenia ustalonej opłaty. Mając na względzie postulat ścisłego określania zakresu obowiązków publicznoprawnych, także w przypadku wielości stron, oraz uwzględniając fakt, że nakładany decyzją obowiązek ma charakter podzielny, zostanie dokonana opłata pomiędzy strony w częściach równych, albowiem nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki pozwalające na przyjęcie odmiennego zakresu obowiązku.

Jeśli opłaci Pani za współwłaścicieli część ich opłaty, to będą zobowiązani do zwrotu czy rozliczenia tej kwoty na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 207 Kodeksu cywilnego „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Opata za wyłączenie jest takim zobowiązaniem. Ciężarem związanym z nieruchomości wspólną.

„Wydatki, o których mowa w art. 207, są związane z rzeczą wspólną, jeżeli potrzeba ich poniesienia wynika z normalnej eksploatacji i zasad prawidłowej gospodarki. Należą tu zarówno wydatki konieczne, jak i użyteczne, chyba że te ostatnie służą tylko dla wygody jednego lub kilku współwłaścicieli i zostały poniesione tylko w jego (ich) interesie. Jednakże inwestycje (nakłady) podnoszące wartość rzeczy i mające zwiększyć osiągane z niej pożytki i przychody należą z reguły do wydatków, które obciążają wszystkich współwłaścicieli stosownie do wielkości ich udziałów, chociażby nie były niezbędne. Jeżeli zostały poniesione przez wszystkich współwłaścicieli, to nie może to pozostać bez wpływu na rozliczenie z pożytków i przychodów”. W takim wypadku wspomniany wyżej pogląd Sądu Najwyższego co do udziałów w pożytkach współwłaściciela, który w gospodarstwie rolnym nie pracuje, może być aprobowany tylko w ograniczonym zakresie, a w szczególnych okolicznościach nie będzie miał zastosowania.

Ciężarami, o których mowa w art. 207, są podatki i inne świadczenia o charakterze publicznoprawnym obciążające współwłaścicieli ze względu na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności.

Drugą podstawą jest art 405 Kodeksu cywilnego. W myśl art. 405 wzbogacony obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (zwrotu określonej kwoty pieniężnej). Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma majątkowy charakter i jako takie ulega przedawnieniu (zob. art. 117 i 118 Kodeksu cywilnego). Takim wzbogaceniem jest zapłacenie przez Panią należności za innego współwłaściciela.

Cokolwiek podpiszecie, nie będzie to mogło rzutować na decyzję administracyjną określającą opłatę, niestety umowa cywilno-prawna nie może kreować podstaw do decyzji administracyjnej.

Wystarczy więc zobowiązanie – my pokrywamy koszty teraz, a zostaną rozliczone w toku wyłączania spod produkcji leśnej pozostałej części działki w następujący sposób: ta i ta osoba pokryje koszty w takiej i takiej wysokości. Na poczet rozliczeń zostaną uwzględnione opłaty poniesione w toku obecnego wyłączania według wniosku z dnia … .

Jeśli później także decyzja określi ponownie Pani zobowiązanie, niestety uparty współwłaściciel nie zapłaci – trzeba będzie zapłacić, ale będą podstawy do dochodzenia zwrotu od współwłaściciela, który tego nie pokrył.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »