Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyłączenie działki leśnej pod drogę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-07-24

Jestem jednym z 5 właścicieli działki, która w planach zagospodarowania przestrzennego stanowić ma drogę dojazdową do 7 innych działek przeznaczonych na sprzedaż. Działka ta na razie jest działką leśną i aby mogła stać się drogą, musimy wyłączyć ją z produkcji leśnej. Złożyliśmy wniosek (wszyscy współwłaściciele), natomiast okazało się, że nie wszyscy są przygotowani finansowo na pokrycie kosztów tego wyłączenia. Zależy mi na tym, żeby wyłączyć z produkcji leśnej chociaż część działki (przeznaczonej na drogę dojazdową do 4 działek), bo bez tego nie sprzedamy żadnej działki. Umówiliśmy się ze współwłaścicielami, że ja wraz z dwiema osobami pokryjemy teraz koszt wyłączenia 4/7 powierzchni działki w całości, natomiast koszt wyłączenia pozostałych 3/7 pokryją pozostałe 2 osoby w terminie późniejszym. Chcielibyśmy podpisać jakąś umowę, która zabezpieczałaby mnie i 2 osoby pokrywające koszty teraz, aby w momencie wyłączania pozostałej części działki z produkcji leśnej nie byliśmy obciążani kosztami wyłączenia, tylko te osoby, które obecnie nie wniosą opłat. Nie wiem, na ile zrozumiałe jest moje pytanie ,ale podsumowując - ja plus 2 osoby płacimy teraz za koszt wyłączenia części działki przypadający na wszystkich właścicieli, a potem przy wyłączaniu pozostałej części działki płaci pozostałych 2 właścicieli. Lasy (dyrekcja), wydając decyzję o wyłączeniu z produkcji leśnej w momencie, kiedy ktoś nie uiści opłaty, otrzymują nakaz egzekucyjny – nie chcę być ścigana przez komornika, jeśli ktoś nie uiści mojego udziału w przyszłości. Czy mogę się jakoś skutecznie przed tym zabezpieczyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyłączenie działki leśnej pod drogę

Decyzja o opłacie za wyłączenie spod produkcji leśnej będzie określała ułamkowo opłaty. W orzecznictwie słusznie zwraca się uwagę, że nałożenie na kilka podmiotów obowiązku, bez sprecyzowania zakresu odpowiedzialności każdego podmiotu, nie realizuje postulatu określoności obowiązku nakładanego decyzją administracyjną (wyrok NSA z 9.11.2005 r., sygn. akt II OSK 160/05). Jakkolwiek okoliczności sprawy wskazują, że strony dokonają wyłączenia gruntów wspólnie, to jednak nie ma podstaw do przypisania im odpowiedzialności solidarnej, na podstawie art. 864 Kodeksu cywilnego. Decyzja administracyjna, wydawana na podstawie ustawy, kreuje bowiem obowiązek o charakterze publicznoprawnym, a nie zobowiązanie cywilnoprawne. Obciążająca strony należność w łącznej nie ma zatem w tym przypadku charakteru obowiązku solidarnego. Tym samym za niewystarczające należy uznać nałożenie na strony łącznego obowiązku uiszczenia ustalonej opłaty. Mając na względzie postulat ścisłego określania zakresu obowiązków publicznoprawnych, także w przypadku wielości stron, oraz uwzględniając fakt, że nakładany decyzją obowiązek ma charakter podzielny, zostanie dokonana opłata pomiędzy strony w częściach równych, albowiem nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki pozwalające na przyjęcie odmiennego zakresu obowiązku.

Jeśli opłaci Pani za współwłaścicieli część ich opłaty, to będą zobowiązani do zwrotu czy rozliczenia tej kwoty na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 207 Kodeksu cywilnego „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

Opata za wyłączenie jest takim zobowiązaniem. Ciężarem związanym z nieruchomości wspólną.

„Wydatki, o których mowa w art. 207, są związane z rzeczą wspólną, jeżeli potrzeba ich poniesienia wynika z normalnej eksploatacji i zasad prawidłowej gospodarki. Należą tu zarówno wydatki konieczne, jak i użyteczne, chyba że te ostatnie służą tylko dla wygody jednego lub kilku współwłaścicieli i zostały poniesione tylko w jego (ich) interesie. Jednakże inwestycje (nakłady) podnoszące wartość rzeczy i mające zwiększyć osiągane z niej pożytki i przychody należą z reguły do wydatków, które obciążają wszystkich współwłaścicieli stosownie do wielkości ich udziałów, chociażby nie były niezbędne. Jeżeli zostały poniesione przez wszystkich współwłaścicieli, to nie może to pozostać bez wpływu na rozliczenie z pożytków i przychodów”. W takim wypadku wspomniany wyżej pogląd Sądu Najwyższego co do udziałów w pożytkach współwłaściciela, który w gospodarstwie rolnym nie pracuje, może być aprobowany tylko w ograniczonym zakresie, a w szczególnych okolicznościach nie będzie miał zastosowania.

Ciężarami, o których mowa w art. 207, są podatki i inne świadczenia o charakterze publicznoprawnym obciążające współwłaścicieli ze względu na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności.

Drugą podstawą jest art 405 Kodeksu cywilnego. W myśl art. 405 wzbogacony obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości (zwrotu określonej kwoty pieniężnej). Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma majątkowy charakter i jako takie ulega przedawnieniu (zob. art. 117 i 118 Kodeksu cywilnego). Takim wzbogaceniem jest zapłacenie przez Panią należności za innego współwłaściciela.

Cokolwiek podpiszecie, nie będzie to mogło rzutować na decyzję administracyjną określającą opłatę, niestety umowa cywilno-prawna nie może kreować podstaw do decyzji administracyjnej.

Wystarczy więc zobowiązanie – my pokrywamy koszty teraz, a zostaną rozliczone w toku wyłączania spod produkcji leśnej pozostałej części działki w następujący sposób: ta i ta osoba pokryje koszty w takiej i takiej wysokości. Na poczet rozliczeń zostaną uwzględnione opłaty poniesione w toku obecnego wyłączania według wniosku z dnia … .

Jeśli później także decyzja określi ponownie Pani zobowiązanie, niestety uparty współwłaściciel nie zapłaci – trzeba będzie zapłacić, ale będą podstawy do dochodzenia zwrotu od współwłaściciela, który tego nie pokrył.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Założenie firmy przez rolnika i opłacanie KRUS

Założenie firmy przez rolnika i opłacanie KRUS

Jestem rolnikiem, mam 2 ha ziemi, opłacam KRUS. Myślę o dodatkowym źródłem dochodu dla mnie, bo nie starcza mi dochodów na spokojne życie. Czy mogę...

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Zasiedzenie drogi dojazdowej do gospodarstwa

Przejęłam 5 lat temu gospodarstwo rolne po zmarłym bracie, on otrzymał je uprzednio w darowiźnie od rodziców. Część drogi dojazdowej do gospodarstwa...

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Kupno działki siedliskowej z pozwoleniem na budowę

Nie jestem rolnikiem i chciałbym kupić działkę siedliskową o wielkości 1000 m 2 (dla której wg MPZP dopuszczalna jest zabudowa...

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Zasiedzenie uprawianej ziemi

Mój dziadek Władysław od 1975 roku uprawiał ziemię w imieniu właściciela (swojego brata), który zmarł w grudniu 1979. Od 1980 płacił podatki do...

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem

Podatek od dzierżawy gospodarstwa na działalność niezwiązaną z rolnictwem

Jestem rolnikiem, w tym vatowcem. Zamierzam wydzierżawić część mojego gospodarstwa. Dzierżawca chce tam prowadzić działalność gospodarczą...

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziedziczenie wkładu wniesionego do rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Dziadek ze strony taty w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wstąpił do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jego wkład to 2 hektary ziemi ornej....

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Budowa domu na działce rolnej należącej do ojca

Nie jestem rolnikiem i nie mam nic wspólnego z rolnictwem. Mój ojciec natomiast jest rolnikiem od 12 lat, mieszka w danej gminie od urodzenia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »