Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych

• Data: 2024-06-15 • Autor: Wioletta Dyl

Jestem ubezpieczona w KRUS-ie, należy mi się już emerytura. Mam dwie choroby zawodowe: boreliozę i cieśń nadgarstka. Czy i na jakie dodatki do emerytury mogę liczyć? Czy będą one stałe? W jaki sposób mogę ewentualne dodatki „załatwić”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dodatki do emerytury przy chorobach zawodowych

Czym jest rolnicza choroba zawodowa?

Definicję rolniczej choroby zawodowej podano w artykule 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 poz. 277). Uważa się za nią chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli choroba ta objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 2351 Kodeksu pracy „za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym „narażeniem zawodowym”.

A zatem określając charakter choroby zawodowej, wskazać należy, że winna mieć ona związek z wykonywaną pracą i znajdować się w wykazie chorób. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.

Zobacz również: Renta KRUS a posiadanie ziemi

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozpoznanie choroby zawodowej u rolnika

Warunkiem wydania decyzji przez organy Inspekcji Sanitarnej o stwierdzeniu choroby zawodowej jest rozpoznanie przez uprawnioną lekarską jednostkę orzeczniczą choroby określonej w wykazie chorób zawodowych oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy tą chorobą a czynnikami szkodliwymi dla zdrowia występującymi w środowisku pracy. Inspekcja Sanitarna wydając rozstrzygnięcie co do istnienia choroby zawodowej jest więc związana orzeczeniem lekarskim wydanym w takiej sprawie. Analiza dokumentacji lekarsko-medycznej pod kątem ewentualnej zawodowej etiologii schorzenia należy do kompetencji lekarzy orzeczników, a nie organów inspekcji sanitarnej, gdyż to lekarzom orzecznikom, jako specjalistom medycyny pracy, znana jest specyfika czynności zawodowych mogących mieć wpływ na rozwój schorzeń ujętych w wykazie chorób zawodowych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych). To oni posiadają doświadczenie i wiedzę do oceny wpływu sposobu wykonywanej pracy i warunków istniejących w środowisku pracy na powstanie choroby. Niemniej jednak w sytuacji, gdy pracowała Pani w gospodarstwie rolnym w warunkach szkodliwych dla zdrowia i zdiagnozowana zostaje jedna z chorób wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, to schorzenia tego można nie uznać za chorobę zawodową wyłącznie w przypadku, gdy zostanie wykazane przez lekarza w sposób bezsporny albo z wysokim prawdopodobieństwem, że jego etiologia ma charakter pozazawodowy.

Wyniki oceny warunków pracy muszą niezaprzeczalnie lub z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności na podstawie orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej i oceny narażenia zawodowego rolnika, wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Od decyzji wydanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Świadczenia z ubezpieczenia po stwierdzeniu choroby zawodowej

Prawomocna decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej jest podstawą od ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.

Zarówno borelioza, jak i ZCN należą do chorób zawodowych. Niestety stwierdzenie choroby zawodowej, boreliozy czy zespołu cieśni nadgarstka (ZCN), nie zwiększa emerytury. Osoby dotknięte chorobą zawodową ubezpieczone w KRUS-ie mogą natomiast ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Art. 6. 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1) „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowanie dla rolnika z chorobą zawodową

Od dnia 17 maja 2018 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową wynosi 809 zł za każdy procent tego uszczerbku.

W związku z powyższym od dnia 17 maja 2018 r. obowiązują następujące wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej:

  • 809 zł – za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • 16 180 zł – z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  • 80 900 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 16.180 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci bądź tylko dzieci,
  • 40 450 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 16 180 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego,
  • 16 180 zł – z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Dodatek do renty lub emerytury

Warto dodać, że o odszkodowanie mogą starać się także osoby, które są już na emeryturze, bowiem borelioza może ujawnić się dopiero po kilku latach. Renta związana z chorobą zawodową może być również dodatkiem do emerytury.

Zgodnie z przepisami ustawy w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy nie uregulowanych ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach dotyczące między innymi orzekania o niezdolności do pracy, powstania i ustania prawa do renty.

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pojęcie niezdolności do pracy składa się całkowita lub częściowa utrata zdolności zarobkowej wskutek naruszenia sprawności organizmu, która nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu.

Jeżeli zatem stwierdzona zostanie u Pani niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej, to w takim przypadku można otrzymać emeryturę powiększoną o połowę renty czy też rentę powiększoną o połowę emerytury, zależy, który wariant jest korzystniejszy. W innym przypadku Pani emerytura nie będzie wyższa z racji choroby zawodowej.

Zobacz również: Świadczenie pielęgnacyjne a dopłaty bezpośrednie

Przykłady

 
Pani Maria i Borelioza

Pani Maria, prowadząca od lat gospodarstwo rolne, odczuwała coraz silniejsze bóle stawów i chroniczne zmęczenie. Po wielu badaniach lekarze zdiagnozowali u niej boreliozę, chorobę przenoszoną przez kleszcze, która jest uznawana za chorobę zawodową u rolników. Dzięki dokumentacji medycznej i potwierdzeniu związku choroby z jej pracą, Pani Maria uzyskała decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej. Złożyła wniosek do KRUS-u i przyznano jej jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz dodatek do emerytury z tytułu niezdolności do pracy.

 
Pan Jan i Zespół Cieśni Nadgarstka

Pan Jan przez wiele lat pracował w gospodarstwie rolnym, gdzie codziennie wykonywał powtarzalne ruchy rękami, co doprowadziło do rozwoju zespołu cieśni nadgarstka (ZCN). Ból i drętwienie rąk uniemożliwiały mu dalszą pracę. Po zgłoszeniu do Inspekcji Sanitarnej i przejściu odpowiednich badań, jego przypadek został uznany za chorobę zawodową. Pan Jan ubiegał się o jednorazowe odszkodowanie oraz zasiłek rehabilitacyjny. Po wyczerpaniu zasiłku chorobowego i dalszych problemach zdrowotnych, otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy, która była dodatkowym wsparciem do jego emerytury.

 
Pani Ewa i Wieloletnia Praca w Gospodarstwie

Pani Ewa przez całe życie pracowała w rodzinnym gospodarstwie rolnym, co z czasem wpłynęło na jej zdrowie. Zdiagnozowano u niej zarówno boreliozę, jak i ZCN. Złożyła wniosek do Inspekcji Sanitarnej o stwierdzenie chorób zawodowych. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji i orzeczenia lekarskiego, KRUS przyznał jej jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki temu jej emerytura została powiększona o połowę renty, co zapewniło jej dodatkowe wsparcie finansowe w późniejszych latach życia.

Podsumowanie

 

Rolnicy z chorobami zawodowymi, takimi jak borelioza czy zespół cieśni nadgarstka, mają prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie oraz dodatkowe świadczenia z KRUS. Przyznanie tych dodatków zależy od uznania choroby za zawodową oraz jej wpływu na zdolność do pracy. Dzięki tym świadczeniom, osoby dotknięte chorobami zawodowymi mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, co jest istotne zwłaszcza po przejściu na emeryturę.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby ułatwić rolnikom ubieganie się o należne dodatki i odszkodowania z tytułu chorób zawodowych. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać fachowe wsparcie w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »