Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?

Autor: Wioletta Dyl

Moi rodzice chcą przepisać mi ziemię. Notariusz spisze akt darowizny. Muszę jednak zaznaczyć, że jakiś czas temu darowali mi już mieszkanie. Czy w tej sytuacji przekazanie ziemi w formie darowizny jest dla mnie korzystne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?

Podatek od spadków i darowizn

W myśl ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności”.

Przywołana ustawa – podobnie zresztą jak i poprzedzające ją akty dotyczące tego rodzaju podatku opodatkowujące nabycie spadków, darowizn i innych przypadków nieodpłatnego nabycia majątku (przyrostu majątku) – oparta jest na modelu podatku osobistego pobieranego od udziału w nim poszczególnych nabywców. To zaś oznaczało i oznacza aktualnie konieczność uwzględniania w procedurze kształtowania obciążenia podatkowego kryteriów oraz instytucji prawnych istniejących na gruncie prawa rodzinnego oraz rodzinnych powiązań między zbywcą i nabywcą majątku.

Określając grupy podatkowe w art. 14 upsd, ustawodawca wyraźnie oparł je na kryterium więzi rodzinnych wynikających z małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa, wykorzystując do tego instytucje wykształcone na gruncie prawa rodzinnego. I tak, chociaż w przypadku umów darowizny obowiązuje generalnie taka zasada, że trzeba od nich odprowadzać podatek dochodowy, to funkcjonujące w Polsce przepisy dopuszczają jednak pewne wyjątki od tej zasady – mają one miejsce wówczas, gdy w rachubę wchodzi darowizna w rodzinie.

Zobacz również: Darowizna ziemi rolnej przed upływem 5 lat

Warunek zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Rodzice należą do 0 grupy podatkowej, zatem wszelkie otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn pod warunkiem, że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku 9637 zł zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do US. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2. Jeżeli darowizna została stwierdzona aktem notarialnym, to te 6 miesięcy liczy się od dnia podpisania aktu. Niemniej jednak takowej konieczności nie ma, jeśli umowę darowizny dla Pani jako córki sporządzono w formie aktu notarialnego. Obowiązkiem bowiem notariusza jest przekazanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych informacji.

W świetle powyższego dokonanie przez Pani rodziców darowizny mieszkania na Pani rzecz w formie aktu notarialnego było jak najbardziej zgodne z przepisami, a Pani mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadku i darowizn w trybie wyżej wskazanym, ponieważ Pani i rodzice znajdujecie się w tzw. „O” grupie podatkowej (tej najbardziej uprzywilejowanej).

Zobacz również: Podatek od gospodarstwa rolnego

Przekazanie nieruchomości osobie bliskiej

Obecnie rodzice pragną Pani darować ziemię. Nie wskazuje Pani, o jaki grunt chodzi, ale nawet jeżeli miałaby to być ziemia rolna, to ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu uchwalonym dnia 31 marca 2016 r. przewiduje, że nabyć nieruchomość rolną może osoba bliska (czyli zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione). W takim przypadku nie stosuje się zasady, że nabywcą może być tylko rolnik indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Zobacz również: Podatek od darowizny ziemi rolnej

Darowizna nieruchomości rolnej

A zatem darowizna nieruchomości rolnej i każdego innego gruntu na Pani rzecz jest jak najbardziej możliwa.

Zarówno w przypadku mieszkania, jak i ziemi forma darowizny jest dla Pani najbardziej korzystna, o ile nie posiada Pani rodzeństwa, które mogłoby w przyszłości wystąpić o zachowek. Jeśli ma Pani rodzeństwo, lepsza byłaby forma umowy dożywocia. Jednak darowanie mieszkania już nastąpiło, a więc muszę zaznaczyć, że co do zasady umowy darowizny nie można ot tak cofnąć i w sądzie tego rodzaju procesy są długotrwałe i wyjątkowo uciążliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl