Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-05-25

Moi rodzice chcą przepisać mi ziemię. Notariusz spisze akt darowizny. Muszę jednak zaznaczyć, że jakiś czas temu darowali mi już mieszkanie. Czy w tej sytuacji przekazanie ziemi w formie darowizny jest dla mnie korzystne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak najlepiej przekazać ziemię, czy najlepsza darowizna?

W myśl ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności”.

Przywołana ustawa – podobnie zresztą jak i poprzedzające ją akty dotyczące tego rodzaju podatku opodatkowujące nabycie spadków, darowizn i innych przypadków nieodpłatnego nabycia majątku (przyrostu majątku) – oparta jest na modelu podatku osobistego pobieranego od udziału w nim poszczególnych nabywców. To zaś oznaczało i oznacza aktualnie konieczność uwzględniania w procedurze kształtowania obciążenia podatkowego kryteriów oraz instytucji prawnych istniejących na gruncie prawa rodzinnego oraz rodzinnych powiązań między zbywcą i nabywcą majątku.

Określając grupy podatkowe w art. 14 upsd, ustawodawca wyraźnie oparł je na kryterium więzi rodzinnych wynikających z małżeństwa, pokrewieństwa i powinowactwa, wykorzystując do tego instytucje wykształcone na gruncie prawa rodzinnego. I tak, chociaż w przypadku umów darowizny obowiązuje generalnie taka zasada, że trzeba od nich odprowadzać podatek dochodowy, to funkcjonujące w Polsce przepisy dopuszczają jednak pewne wyjątki od tej zasady – mają one miejsce wówczas, gdy w rachubę wchodzi darowizna w rodzinie.

Rodzice należą do 0 grupy podatkowej, zatem wszelkie otrzymane od nich darowizny są całkowicie zwolnione od podatku od spadku i darowizn pod warunkiem, że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku 9637 zł zostanie dopełniony obowiązek zgłoszeniowy do US. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2. Jeżeli darowizna została stwierdzona aktem notarialnym, to te 6 miesięcy liczy się od dnia podpisania aktu. Niemniej jednak takowej konieczności nie ma, jeśli umowę darowizny dla Pani jako córki sporządzono w formie aktu notarialnego. Obowiązkiem bowiem notariusza jest przekazanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych informacji.

W świetle powyższego dokonanie przez Pani rodziców darowizny mieszkania na Pani rzecz w formie aktu notarialnego było jak najbardziej zgodne z przepisami, a Pani mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadku i darowizn w trybie wyżej wskazanym, ponieważ Pani i rodzice znajdujecie się w tzw. „O” grupie podatkowej (tej najbardziej uprzywilejowanej).

Obecnie rodzice pragną Pani darować ziemię. Nie wskazuje Pani, o jaki grunt chodzi, ale nawet jeżeli miałaby to być ziemia rolna, to ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w brzmieniu uchwalonym dnia 31 marca 2016 r. przewiduje, że nabyć nieruchomość rolną może osoba bliska (czyli zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione). W takim przypadku nie stosuje się zasady, że nabywcą może być tylko rolnik indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. A zatem darowizna nieruchomości rolnej i każdego innego gruntu na Pani rzecz jest jak najbardziej możliwa.

Zarówno w przypadku mieszkania, jak i ziemi forma darowizny jest dla Pani najbardziej korzystna, o ile nie posiada Pani rodzeństwa, które mogłoby w przyszłości wystąpić o zachowek. Jeśli ma Pani rodzeństwo, lepsza byłaby forma umowy dożywocia. Jednak darowanie mieszkania już nastąpiło, a więc muszę zaznaczyć, że co do zasady umowy darowizny nie można ot tak cofnąć i w sądzie tego rodzaju procesy są długotrwałe i wyjątkowo uciążliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Ograniczenie wydzielenia działek rolnych mniejszej niż 0,3 ha

Ograniczenie wydzielenia działek rolnych mniejszej niż 0,3 ha

Sprawa dotyczy wykonanej przez geodetę mapy wyjścia ze współwłasności działki rolnej 0,3 ha dla 3 współwłaścicieli. Działka została kupiona przed ponad...

Sprzedaż działki rolnej (rekreacyjnej) na terenie parku krajobrazowego

Sprzedaż działki rolnej (rekreacyjnej) na terenie parku krajobrazowego

Mam do sprzedania działkę rolną (rekreacyjną) o powierzchni ponad 3000 m 2 na terenie parku krajobrazowego. Prawo pierwokupu będzie miała...

Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego

Wpis do ewidencji gruntów jako dzierżawca gruntu rolnego

Jestem zatrudniony na pełen etat w firmie i równocześnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (nic związanego z rolnictwem). Nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »