Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-06-05

Od kilku lat współprowadzę z rodzicami gospodarstwo rolne. Mam status domownika. Przez cały ten okres aż do teraz otrzymywałem od rodziców środki pieniężne w formie przelewu, nie jako wynagrodzenie, ale jako udział w wypracowanym zysku. Stanowiło i stanowi to moje główne źródło utrzymania. Byłem przekonany, że jest to zgodne z prawem i nie przekazywałem informacji o tych środkach do US. Czy mogłem otrzymywać te środki pieniężne (jako udział w zysku) jako domownik w gospodarstwie rolnym i czy nadal mogę je otrzymywać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę otrzymywać środki pieniężne jako domownik w gospodarstwie rolnym?

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że ilekroć mowa jest o domowniku rozumie się przez to osobę bliską rolnikowi, która:

a) ukończyła 16 lat,

b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.

Jak słusznie zauważył w wyroku Sąd Apelacyjny w Gdańsku (wyrok z dnia 10 czerwca 2016 r., sygn. III AUa 200/16) „(…) domownikiem – zgodnie z treścią art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu”.

Powyższe potwierdza ogólnie przyjętą, w mojej ocenie, tezę, że domownikowi nie przysługuje udział w zysku wypracowanym przez gospodarstwo.

Jakiekolwiek środki pieniężne, które otrzymuje Pan od rodziców można w mojej ocenie rozpatrywać:

1) w kontekście obowiązkowego świadczenia na utrzymanie, bowiem na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania środków utrzymania dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania); lub

2) jako darowiznę.

Reasumując, nie widzę przeszkód, by otrzymywał Pan opisane kwoty, lecz w mojej ocenie, jeśli są one ustalonym udziałem w zysku to stanowić będą przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Pan będzie podatnikiem. Można dla nich ustalić w przyszłości inny tytuł prawny, np. darowiznę i korzystać ze zwolnienia na mocy i na warunkach opisanych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane

Umowa użyczenia gruntu rolnego na cele budowlane

Otrzymałam warunki zabudowy zagrodowej na gruncie rolnym 2,5 ha. Chcę kupić ten grunt, ale muszę otrzymać zgodę prezesa ANR na zakup tej działki....

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia

Obowiązek podatkowy nabywców gospodarstwa rolnego w drodze zasiedzenia

W styczniu 2016 sąd rejonowy stwierdził zasiedzenie gospodarstwa rolnego z dniem 30 października 2011 na rzecz mojego męża i mnie. Poprzednim...

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Domniemane prowadzenie gospodarstwa

Jestem właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,9 ha przeliczeniowych. Biorę dopłaty unijne – koszę jedynie trawę, jednak faktycznie...

Dlaczego ZUS nie uwzględnił pracy we własnym gospodarstwie rolnym?

Dlaczego ZUS nie uwzględnił pracy we własnym gospodarstwie rolnym?

Po studiach pracowałam we własnym gospodarstwie rolniczym przepisanym mi przez dziadka, gdy byłam na ostatnim roku studiów na Akademii Rolniczej. Ze względów...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »