Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nauczyciela

• Data: 2023-02-24 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem zatrudniona jako nauczyciel w państwowej szkole podstawowej. W 2018 r. złożyłem wniosek o zaliczenie do stażu pracy tak zwanej „pasionki” oraz 10 lat pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Dołączyłam zaświadczenie z KRUS i akt notarialny. Zostało mi doliczone tylko 4 lata i 5 miesięcy „pasionki”. Czy powinni doliczyć mi staż pracy w gospodarstwie? Jeśli tak, to co teraz z tym zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy nauczyciela

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Kwestia tego, w jakich okolicznościach można zaliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz jakie dokumenty są niezbędne, aby taką pracę wykazać, uregulowana została w ustawie z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Zgodnie jej art. 1: „Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Doliczenie pracy w gospodarstwie rolnym nauczycielowi

A zatem można skorzystać z możliwości wliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy.

Karta Nauczyciela dopuszcza zaliczanie do stażu pracy w innym zawodzie, zatem jeśli postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania nie wskazują, że do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, to zaliczenie do stażu pracy, pracy we własnym gospodarstwie rolnym, jest możliwe także wobec nauczyciela.

Jak wykazać okres pracy w gospodarstwie rolnym?

Aby jednak ów okres został zaliczony do stażu pracy, niezbędne jest przedłożenie dokumentów wymaganych ustawą, a mianowicie zaświadczenia z urzędu gminy stwierdzającego okres Pani pracy w gospodarstwie rolnym, a gdy urząd nie posiada dokumentów, które pozwalają mu taki dokument wydać – wówczas niezbędne jest przedłożenie pisemnych zeznań złożonych przez minimum dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne (najlepiej by były złożone przed notariuszem lub przed przedstawicielem urzędu gminy).

Jest zatem wysoce prawdopodobne, że pracodawca nie zaliczył owych lat pracy we własnym gospodarstwie rolnym do Pani stażu pracy, bowiem ani akt notarialny, ani zaświadczenie z KRUS nie daje mu ku temu podstaw. Art. 3 ustawy wskazuje bowiem jasno:

„1. Na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić, zgodnie z art. 1, okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.

2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne”.

Powinna więc Pani załączyć dokumentację wymaganą ustawą i ponownie zawnioskować o zaliczenie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »