Brak spadkobierców działki rolnej a uzyskanie własności przez zasiedzenie

• Data: 2024-02-29 • Autor: Tomasz Krupiński

Obok mojej nieruchomości rolnej znajduje się ziemia rolna, której właściciel zmarł około 1995 r. Próby odszukania jego spadkobierców okazały się bezskuteczne. Grunt nie ma założonej księgi wieczystej. W jaki sposób mogę odkupić bądź nabyć ten grunty? Dodam, że mój zmarły w 2008 r. dziadek uprawiał ten grunt i nawet płacił za niego podatek. Ja regularnie koszę to pole. Od czego zacząć, aby stać się legalnym właścicielem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak spadkobierców działki rolnej a uzyskanie własności przez zasiedzenie

Wykazanie zasiedzenia albo postępowanie spadkowe

W opisanym przypadku należałoby rozważyć możliwość zasiedzenia tej działki rolnej przez Panią jako kontynuatorkę Pani dziadka w jej samoistnym posiadaniu. W przeciwnym razie konieczne byłoby przeprowadzenie sprawy spadkowej po zmarłym sąsiedzie. Dopiero ustalenie spadkobierców mogłoby doprowadzić do zawarcia umowy sprzedaży. Oczywiście pod warunkiem, iż spadkobiercy mieliby chęć dokonania wpisu w księdze wieczystej i istniałyby podstawy do dokonania wpisu.

Zasiedzenie to nabycie nieruchomości w sposób pierwotny, czyli taki, jakby nikt wcześniej nie był właścicielem nieruchomości. Wykazanie przesłanek zasiedzenia należałoby do Pani. Należałoby tu liczyć na doliczenie czasu posiadania dziadka. Zgodnie z art. 172 § 1 K.c. – posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). W myśl art. 172 § 2 K.c. po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Posiadacz samoistny, posiadanie samoistne

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 października 1999 r. i uzasadnieniu do tego postanowienia (I CKN 154/98 Lex nr 50683) wskazał, że zasiedzenie jest sposobem nabycia własności lub ograniczonego prawa rzeczowego przez nieuprawnionego posiadacza w wyniku długotrwałego, nieprzerwanego posiadania, tj. sprawowania władztwa nad rzeczą w imieniu własnym i z wolą czynienia tego dla siebie. Do nabycia własności w drodze zasiedzenia niezbędne są zatem dwie przesłanki, a mianowicie – samoistne, nieprzerwane posiadanie i upływ czasu przewidziany w ustawie. Dobra lub zła wiara samoistnego posiadacza nie stanowi przesłanki zasiedzenia, a ma jedynie wpływ na długość okresu, po upływie którego zasiedzenie następuje. Również kwestia przerwy biegu zasiedzenia aktualizuje się dopiero po stwierdzeniu, że przesłanki samoistnego i długotrwałego posiadania zostały spełnione.

Dla rozstrzygnięcia sprawy o zasiedzenie nieruchomości pierwszorzędne znaczenie mają okoliczności pozwalające ustalić, czy i w jakim czasie nieruchomość znajdowała się we władaniu osoby ubiegającej się o zasiedzenie oraz jaka była wola tej osoby w aspekcie sprawowania władztwa właścicielskiego bądź z zamiarem innym. Towarzysząca posiadaczowi świadomość, że nie przysługuje mu prawo, którego treścią są czynności realizowane faktycznie przez niego, względnie, że prawo to przysługuje określonej, wiadomej mu osobie, nie stanowi przeszkody do uznania samoistności jego posiadania, ponieważ stanowi element wiedzy a nie woli i przesądza jedynie o braku dobrej wiary posiadacza, nie zaś o braku cech samoistności jego posiadania.

Może być kwestią konkretnych okoliczności danej sprawy ocena, czy tego rodzaju świadomość posiadacza na tle wykonywania przez niego władania rzeczą nie stanowi ewentualnego dowodu wyrażania woli pozostawania posiadacza w określonym stosunku zależności, którego istnienie wykluczałoby możliwość przyjmowania samoistności posiadania, ale wątpliwości w tym zakresie mogą wynikać z przyczyn formalnych natury dowodowej, nie wpływają natomiast na materialnoprawny kształt zasiedzenia.

Zauważyć tu trzeba, że przedmiotem posiadania przy zasiedzeniu nie jest rzecz jako taka, lecz prawo własności lub inne prawo rzeczowe odnoszące się do rzeczy, ponieważ o posiadaniu w znaczeniu prawnym można mówić tylko jako o posiadaniu podmiotowego prawa do rzeczy nie zaś o rzeczy jako takiej.

Sama rzecz jest przedmiotem jedynie władania, a samo władanie rzeczą nie przesądza kwestii posiadania samoistnego. Wymagana jest tu, nadto, intencja osoby władającej analogiczna do tej, jaka charakterystyczna jest dla właściciela rzeczy. W związku z tym, nie samo władanie rzeczą, lecz wola osoby władającej decyduje o istnieniu oraz o przedmiocie i zakresie posiadania tej osoby na użytek rozważań w kwestii zasiedzenia.

Pojęcie dobrej i złej wiary budziło sporo kontrowersji w literaturze i orzecznictwie. Ostatecznie jednak przeważa współcześnie rygorystyczna koncepcja dobrej wiary. W dobrej wierze jest posiadacz, który pozostaje w błędnym, ale usprawiedliwionym okolicznościami przeświadczeniu, że przysługuje mu prawo własności. Oczywiście, w przypadku zasiedzenia nieruchomości, chodzi o takie przeświadczenie w chwili uzyskania posiadania. Dobrą wiarę posiadacza wyłącza jego wiedza o rzeczywistym stanie prawnym (stanie własności) oraz jego niedbalstwo. Pozostaje bowiem również w złej wierze osoba, która przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że nie jest właścicielem nieruchomości” (J.St. Piątowski (w:) System..., s. 335).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Wykazanie zasiedzenia po 30 latach posiadania w złej wierze

Musiałaby Pani wykazać, że czas posiadania z dziadkiem wynosił 30 lat. Na pewno powinna Pani objąć działkę w posiadanie. Inne sposoby są ryzykowane i mogą się okazać całkowicie bezzasadne.

Przykłady

Przykład 1: Działka obok gospodarstwa rolnego

Paweł, prowadzący gospodarstwo rolne, zauważył, że przyległa do jego gruntów działka nie jest uprawiana ani pielęgnowana od ponad 20 lat. Właściciel działki zmarł w latach 90., a próby znalezienia jego spadkobierców przez Pawła były nieudane. Paweł, opierając się na praktykach swojego ojca, który wcześniej uprawiał to pole i płacił za nie podatki, postanowił kontynuować pracę na tym terenie, licząc na możliwość zasiedzenia. Rozpoczął więc regularne prace rolnicze, takie jak orka, siew, i zbieranie plonów, traktując działkę jako rozszerzenie własnego gospodarstwa.

 

Przykład 2: Opuszczony sad

Anna odnotowała, że opuszczony sad za jej domem, którego właściciel zmarł ponad 25 lat temu, zarasta chwastami. Zdecydowała się zadbać o ten teren, przycinała drzewa, nawoziła je i zbierała owoce, które później rozdawała sąsiadom lub sprzedawała. Dokumentowała swoje działania, mając na uwadze proces zasiedzenia. Dzięki swojemu zaangażowaniu, sad znów zaczął prosperować, a Anna stała się znana w okolicy z wysokiej jakości owoców. W międzyczasie starała się odnaleźć ewentualnych spadkobierców, jednak bezskutecznie.

 

Przykład 3: Działka rekreacyjna

Marcin od dziesięciu lat korzystał z działki rekreacyjnej, która graniczyła z jego posesją. Wiedział, że poprzedni właściciel zmarł, a rodzina nie interesowała się gruntem. Marcin zbudował na niej mały domek letniskowy i urządził ogród. Regularnie spędzał tam czas ze swoją rodziną, pielęgnował roślinność i utrzymywał teren w dobrym stanie. W ciągu tych lat, Marcin podjął próby skontaktowania się z rodziną zmarłego właściciela, aby wyjaśnić sytuację i możliwie uregulować kwestie prawne, jednak nie udało mu się nikogo odnaleźć. Postanowił zatem ubiegać się o zasiedzenie, licząc, że dzięki swojej pracy i zaangażowaniu w utrzymanie działki, będzie mógł stać się jej prawnym właścicielem.

Podsumowanie

Podsumowując, uzyskanie własności działki rolnej przez zasiedzenie w sytuacji braku spadkobierców jest procesem wymagającym nie tylko długotrwałego i nieprzerwanego posiadania, ale również świadomego działania na rzecz terenu. Dla osób, które tak jak w przytoczonych przykładach, zajmowały się opuszczonymi działkami, inwestując w nie swój czas i zasoby, zasiedzenie może stanowić skuteczną drogę do legalizacji stanu faktycznego i uzyskania praw własności do gruntów, które pielęgnowały. Kluczowe są tu zarówno stałość działania, jak i dobrze udokumentowane próby kontaktu z ewentualnymi spadkobiercami, co może wesprzeć proces zasiedzenia.

Oferta porad prawnych

Jeśli napotykasz trudności związane z uzyskaniem własności gruntów przez zasiedzenie lub chcesz upewnić się, że Twój przypadek jest prowadzony prawidłowo, skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online. Oferujemy również profesjonalne przygotowanie niezbędnych pism prawnych, aby pomóc Ci bezpiecznie przejść przez cały proces. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt I CKN 154/98

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »