Zasiłek macierzyński z KRUS

• Autor: Michał Berliński

Chcę rezygnować z pracy na etat i wrócić do gospodarstwa rodzinnego razem z mężem. Planujemy powiększyć rodzinę, więc chciałabym wiedzieć, czy ubezpieczając się w KRUS będę mieć zapewniony zasiłek macierzyński z KRUS i w jakiej wysokości? Jak przeprowadzić procedury z tym związane?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek macierzyński z KRUS

Prawo do uzyskania świadczenia w postaci zasiłku macierzyńskiego

Na samym początku należy wskazać, że w przypadku rezygnacji przez Panią z aktualnej pracy oraz przystąpienia do ubezpieczenia społecznego w KRUS, które to regulowane jest na podstawie przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników, jak najbardziej przysługiwać będzie Pani prawo do uzyskania świadczenia w postaci zasiłku macierzyńskiego. Zacznijmy jednak od początku.

W zasiłkach macierzyńskich udzielanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaszły istotne zmiany w dniu 1 stycznia 2016 roku. Wedle nowych zasad, zgodnie z treścią art. 7 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników:

„1. Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

1a. 8 Ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy pomocnik rolnika, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 pkt 1.

2. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Innego rolnika, domownika lub osobę, która przeznaczyła grunty do zalesienia, obejmuje się ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń określonych w art. 9 pkt 1, jeżeli podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu albo mają ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do emerytów i rencistów, którzy mają orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji.”

Zobacz również: Komisja lekarska KRUS

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zasiłek macierzyński dla matki lub ojca ubezpieczonych w KRUS

Wobec powyższego zasiłek macierzyński przysługiwać będzie osobie ubezpieczonej w KRUS, która:

  • jest matką albo ojcem dziecka;
  • przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
  • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie;
  • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia.

Pani mąż będzie mógł również ubiegać się o zasiłek macierzyński, w przypadku gdy również będzie ubezpieczony w KRUS oraz dodatkowo:

  • skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
  • śmierci matki dziecka,
  • porzucenia dziecka przez matkę.

52 tygodniowy okres przysługujący na zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jako świadczenie okresowe będzie przysługiwał przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

W tym miejscu warto również wskazać, kiedy zasiłek macierzyński nie będzie przysługiwał.

Zasiłek macierzyński nie będzie przysługiwał, jeżeli:

  • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjmie dziecko na wychowanie, otrzyma zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego,
  • dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osoby, która jest matką lub ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko,
  • jeden z rodziców dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie będą sprawować lub zaprzestaną sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Należy mieć na uwadze, że wyłączenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego powoduje utratę prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Wobec tego, koniecznie istotnym elementem jest zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych, a dopiero później złożenie wniosku o przyznanie zasiłku macierzyńskiego.

1000 zł miesięcznie zasiłku macierzyńskiego

Jeśli zaś chodzi o kwotę, tj. wysokość zasiłku macierzyńskiego, to jest ona regulowana na podstawie odrębnych przepisów i wynosi aktualnie 1000,00 zł miesięcznie.

Osoba, która zostanie wyłączona z ubezpieczenia emerytalno-rentowego traci prawo do zasiłku macierzyńskiego. Kwota zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński.

W ramach już samych formalności należy złożyć stosowny wniosek, którego wzór przesyłam Pani w załączniku do niniejszej odpowiedzi, a który to po jego wypełnieniu należy złożyć w odpowiedniej placówce KRUS. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Prawo do macierzyńskiego ustalone będzie od dnia urodzenia dziecka, jeśli wniosek złoży Pani w terminie do 3 miesięcy od dnia urodzenia. Jeśli zaś złoży Pani wniosek po upływie 3 miesięcy to świadczenie zostanie wypłacone od dnia złożenia wniosku, również w wymiarze 52 tygodni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Michał Berliński

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczy i kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »