Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja kółka rolniczego

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2019-04-24

Jakie czynności, w jakiej kolejności należy wykonać przy likwidacji kółka rolniczego? Likwidacja następuje w wyniku niespełnienia warunków ustawowych co do ilości członków, braku wśród nich rolników oraz niewielkich środków finansowych.

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników stanowi:

 

„Art. 17.

1. Z inicjatywą założenia kółka rolniczego może wystąpić co najmniej dziesięć osób, w tym co najmniej osiem osób prowadzących gospodarstwa rolne jako ich właściciele, posiadacze lub użytkownicy.

 

Art. 19.

3. Kółko rolnicze podlega wykreśleniu z rejestru, jeżeli:

1) podjęta zostanie, zgodnie ze statutem, uchwała o rozwiązaniu kółka,

2) uchwalona zmiana statutu nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, a kółko rolnicze, mimo wskazania przez organ rejestrowy na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu,

3) liczba członków kółka osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 17 ust.1,

4) w innych wypadkach przewidzianych w ustawie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Ustawa o KRS wskazuje, że wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wpisem jest także wykreślenie.

 

Z uwagi na zbyt mała liczbę członków nie jest formalnie możliwe zwołanie Walnego lub innego najwyższego organu uchwałodawczego. Prawo stanowi o tym, że w takim przypadku kółko podlega wykreśleniu z KRS. Nie wskazano jednak w jakim trybie można tego dokonać.

 

Zdarza się, ze walne jest zwoływane – odbywa się i podejmuje uchwały ponieważ statut nie wymaga obecności wszystkich, a tylko mniejszej liczby członków. Podejmowana jest uchwała o likwidacji, jest ona przeprowadzana i zgłaszana do KRS, a potem następuje wykreślenie na wniosek.

 

Wobec powyższego można:

 

  1. Zanalizować statut i po ustaleniu stanu faktycznego zwołać walne, podjąć uchwały, rozpocząć procedury likwidacyjne.

  2. Można poinformować sąd rejestrowy o zaistniałej sytuacji faktycznej. Powinien to zrobić organ zarządzający kółka rolniczego. Można wybrać formę zwykłego pisma lub tez wniosku o wykreślenie na odpowiednim formularzu. Wtedy możliwych jest kilka scenariuszy:

  1. sąd z urzędu dokona wykreślenia kółka z KRS,

  2. sąd wyznaczy kuratora celem wyłonienia organów kółka oraz podjęcia uchwał o likwidacji a nawet jej przeprowadzenia,

  3. sąd uzna, ze pomimo małej liczby członków możliwe jest podjęcie uchwały o likwidacji i jej przeprowadzenia – wskaże na taka ewentualność poprzez wezwanie do osunięcia braków,

  4. sąd odmówi wykreślenia – wskazując powody swojej decyzji.

 

Według ustawy o KRS dane zawarte w rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli okaże się, że w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

Domniemywa się, że dane wpisane do rejestru są prawdziwe.

 

Jeżeli dane wpisano do rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

 

Proszę o przesłanie skanu statutu, informacji o liczbie członków (aktualnej), informacji, czy kółko prowadziło działalność gospodarczą zgłoszoną odrębnie do KRS, czy kółko było podatnikiem VAT, miało swój numer REGON, było płatnikiem zgłoszonym do ZUS-u. Obecnie napisałem kilka słów, nie znając statutu oraz powyższych informacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »