Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Młody rolnik a podjęcie pracy

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-12-07

Wkrótce rusza nabór wniosków na „młodego rolnika”. Jestem studentem 3. roku studiów inżynierskich. Planuję podjąć studia II stopnia. Wymogiem otrzymania dofinansowania w ramach tego programu jest płacenie składek KRUS przez 5 lat. Jeśli skorzystałbym z tej formy pomocy, czy później, po studiach, gdy pozostały okres płacenia KRUS będzie wynosił 3 lata, mógłbym podjąć jakąkolwiek pracę? Czy da się w jakiś sposób połączyć KRUS i ZUS?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Z usług serwisu korzystałam już dwukrotnie. Za każdym razem otrzymałam odpowiedź szybko. Była ona wyczerpująca i przedstawiona w sposób dla mnie jasny. Ponadto zawierała przepisy prawne dotyczące mojego problemu oraz informacje o wyrokach sądu w sprawach podobnych do mojej.
Elżbieta, nauczyciel, 62 lata
Dziekuje, jestem bardzo zadowolona z Panstwa porady. Panstwa bardzo profesjonalna obsluga, godna jest polecenia znajomym, lub rodzinie w razie potrzeby. W obecnym momencie nie mam juz pytan zwiazanych z moja sprawa, mam jednak nadzieje, iz uzyskam odpowiedź na takowe, jeżeli sie pojawią.
Teresa, 61 lat
Dziękuję. Otrzymalam wyczerpującą odpowiedź.
Alicja
Odpowiedź otrzymałem szybko i po dodatkowych pytaniach odpowiedź była wyczerpująca. Bardzo dziękuję.
Marek, 67 lat, emeryt
Sprawnie , szybko , fachowo - zdecydowanie polecam.
Robert

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz.U.2018.759 j.t.).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627). W myśl § 2 – pomoc finansowa na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” jest przyznawana osobie fizycznej, która:

„1) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), zwanego dalej „gospodarstwem”, przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa nie wystąpiła o pomoc finansową, przyznanie płatności wskazane w przepisach rozporządzenia.

b) nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, chyba że była posiadaczem takich zwierząt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami, lub

c) nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem:

– działów specjalnych, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 lit. c tiret trzecie, lub

– hodowli lub chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie większej niż 2 sztuki;

3) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;

4) posiada kwalifikacje zawodowe określone w § 5 ust. 1;

5) przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu;

6) najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2, w gospodarstwie:

a) o łącznej powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, zwanych dalej „użytkami rolnymi”, równej co najmniej powierzchni minimalnej, którą stanowi średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha,

b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;

7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”

Z orzecznictwa:

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

1) jeżeli nie były spełnione w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy:

a) nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan,

b) rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, o którym mowa w lit. a, jako kierujący, co oznacza prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście (czyli, że pracę w tym gospodarstwie oraz podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących prowadzenia tej działalności), na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia.

c) ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik,

d) uzyskania wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

e) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów;

2) rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

3) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia beneficjent pomocy generalnie powinien spełniać warunki oraz nałożone ustawą obowiązki przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie jest ustalony przepisami rozporządzenia na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Wymóg ubezpieczenia w KRUS przewidziano również jako jedno z kryteriów do otrzymania pomocy dla młodych rolników w rozpoczęciu działalności gospodarczej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

18 lutego 2016 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW poinformował, że „zgodnie z § 22 pkt 6 rozporządzenia (…) beneficjent powinien podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Jednocześnie należy wskazać, iż warunek wynika nie tylko z przepisów rozporządzenia, ale również z treści Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przyjętego przez Rade Ministrów i Komisję Europejską.”.

Ponadto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił, że w świetle przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie w KRUS nie stoi na przeszkodzie zawieraniu przez beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” umów o dzieło czy umów zleceń, co wynika z art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Także istnieje możliwość pozostania w ubezpieczeniu w KRUS przy objęciu innym ubezpieczeniem społecznym.

Wskazany przepis stanowi, iż:

„1. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778), lub powołania do rady nadzorczej, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, pomimo objęcia go z tego tytułu innym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.

2. Rolnik lub domownik, o którym mowa w ust. 1, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia, składając w Kasie oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie.”

Jak stwierdził w wyroku z dnia 14 marca 2017 r. Sąd Najwyższy: „Przepis art. 5b ust. 1 ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczy rolnika (domownika), który podlegając ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy, został objęty innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 u.s.u.s. Chodzi zatem o osobę, która spełniała wszystkie warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy, wobec czego podlegałaby temu ubezpieczeniu, gdyby nie przeszkoda w postaci podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej z określonym przez ustawodawcę przychodem. Inaczej rzecz ujmując, możliwość pozostania w ubezpieczeniu rolniczym została przewidziana dla osób, które równolegle z prowadzeniem działalności rolniczej uzasadniającej objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy wykonują, jako dodatkową, pracę na podstawie umowy zlecenia (lub odpowiednio umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).” (III UK 90/16, LEX nr 2278302).

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje wyjątek podlegania ubezpieczeniu w przypadku osób będących uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia (lub odpowiednio umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, bowiem takie osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, chyba że świadczą pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jeśli zatem podejmie Pan pracę na podstawie umowy-zlecenia (lub odpowiednio umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a przychód z tego tytułu nie przekroczy kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, nie zostanie Pan wyłączony z KRUS.

Warto jednak pamiętać, że przepisy rozporządzenia, o którym powyżej, wyraźnie wskazują, że osoba, która przejmie gospodarstwo zobowiązana jest do jego samodzielnego prowadzenia przez minimum 5 lat od dnia wypłaty pomocy, co może być niezwykle trudne przy jednoczesnym wykonywaniu pracy poza rolnictwem. Dlatego też „młody rolnik”, który zamierza podjąć pracę dodatkową na podstawie umów wskazanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych musi zapewnić, że praca ta nie będzie kolidowała z ubezpieczeniem w KRUS, a także z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rolnik jako kierowca samochodu ciężarowego

Posiadam prawo jazdy kategorii C+E od 1990 roku i prowadzę gospodarstwo rolne, jestem rolnikiem. Chciałbym zakupić samochód ciężarowy w celu...

Trudności z przekształceniem działki rolnej na budowlaną

Wujek posiada ponad hektar działki rolnej. Staramy się w gminie przekształcić działkę na budowlaną, ponieważ wujek ma mi przepisać 15 arów, żebym...

Co oznacza termin - gospodarstwo rolne?

Zamierzam nabyć nieruchomość o powierzchni 0,7 ha, z której część ma przeznaczenie rolnicze (pozostała część ma przeznaczenie budowlane)....

Zatrudnienie syna w gospodarstwie rolnym

Mam problem związany z zatrudnieniem syna w gospodarstwie rolnym. Prowadzę gospodarstwo, w którego prowadzeniu pomaga mi syn. Ubezpieczyłem go...

Uzupełnienie stażu pracy pracą w gospodarstwie rolnym a świadczenie przedemerytalne

Sprawa dotyczy zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po 16 roku życia do stażu pracy. Mam 55 lat i staż ogólny 34 lata pracy. Przed 2...

Czy mam prawo zebrać plon z działki, którą użytkowałem?

Przez 17 lat użytkowałem działkę o pow. 1 ha, na ustną umowę z bratem. Teraz brat sprzedaje ową działkę, nie dając mi zebrać plonu...

Niedopełnienie formalności przy sprzedaży ziemi

Właśnie się dowiedziałam, że mój ojciec, zmarły w 1985 r., nie dopełnił formalności prawnych przy sprzedaży w 1979 r. ziemi znajomemu –...

Zwrot nienależnie pobranej renty strukturalnej

Od 10 lat pobierałem rentę strukturalną. Nie mogąc się utrzymać, przez ostatnie trzy lata podjąłem pracę na pół etatu za przysłowiowe marne grosze....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »