Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co oznacza termin - gospodarstwo rolne?

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-12-03

Zamierzam nabyć nieruchomość o powierzchni 0,7 ha, z której część ma przeznaczenie rolnicze (pozostała część ma przeznaczenie budowlane). Obecnie nie posiadam żadnych nieruchomości ani nie jestem zameldowany na terenie gminy, w której znajduje się ta działka. Wspólnie z obecnym właścicielem nieruchomości otrzymaliśmy zgodę od KOWR, która zobowiązuje mnie do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 10 lat od dnia nabycia. Dodam, że na działce nie znajduje się obecnie żadne gospodarstwo, nie ma też żadnych innych budynków. Co oznacza termin – gospodarstwo rolne? Czy obowiązek prowadzenia gospodarstwa mnie dotyczy? A jeśli tak, to jak mam je prowadzić skoro na działce nie ma niezbędnej infrastruktury?

Kinga Karaś

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej.

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (zwana dalej: ustawą), ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z nabyciem nieruchomości rolnej przez osobę nieposiadającą statusu rolnika indywidualnego, po uprzednim uzyskaniu zgody.

Zgodnie z art. 553 Kodeksu cywilnego za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Powyższa definicja legalna gospodarstwa rolnego nie jest jedyną definicją tego pojęcia występującą w polskim obrocie prawnym. Definicja zawarta w tym przepisie dotyczy stosunków cywilnoprawnych – umownych. Jednak w przypadku nabycia nieruchomości rolnej należy sięgnąć do definicji legalnej zawartej w art. 6 pkt 4 ustawy, zgodnie z którym przez gospodarstwo rolne rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej. Działalnością rolniczą jest działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Prowadzenie działalności rolnej jest to pewien obiektywny fakt związany z podejmowaniem szeroko rozumianych czynności organizacyjnych, produkcyjnych tak na własnej nieruchomości, jak i nieruchomościach będących w posiadaniu zależnym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 lutego 2015 r., III AUa 830/14). Prowadzenie działalności rolniczej nie musi oznaczać osobistego, fizycznego wykonywania czynności. Działalność rolnicza może bowiem polegać na zarządzaniu gospodarstwem, a zatem całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym nie wyklucza sama przez się prowadzenia działalności rolniczej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 listopada 2013 r., III AUa 971/13).

Definicja legalna gospodarstwa rolnego oraz prowadzenia działalności rolniczej została również określona w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ilekroć w

ustawie jest mowa o „gospodarstwie rolnym” należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha; natomiast pkt 3 przewiduje, iż przez „prowadzenie działalności rolniczej” należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Dla takiej nieruchomości brak jest ograniczeń dotyczących kształtowania ustroju rolnego.

Ograniczenie co do możliwości nabycia nieruchomości rolnej pod warunkiem prowadzenia gospodarstwa rolnego wynika z art. 2a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z tym przepisem nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Odstępstwo od tej zasady może prowadzić do nabycia nieruchomości rolnej przez osobę nieposiadającą statusu rolnika indywidualnego, które może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju:

1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Do prowadzenia gospodarstwa rolnego nie jest niezbędna jakakolwiek infrastruktura. Może ono dotyczyć posiania dowolnego zboża lub uprawy np. warzyw.

W tym miejscu wskazuję, iż z obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 10 lat zostało wyłączone nabycie nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy (art. 2b ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). Również zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 2052) osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej ustawy nie wymaga zgody sądu wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 tej ustawy (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r., III CZP 24/17).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem rolnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »