Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rejestracja umowy dzierżawy w KRUS-ie

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-08-07

Rodzice wydzierżawili pole celem orzynania renty dla mamy z uwagi na stan zdrowia. U mowa zawarta była na 10 lat. Termin mijał 12 marca br., więc kolejną umowę z tym samym dzierżawcą zawarto 3 maja–- zarejestrowano ją w urzędzie gminy i oddano do KRUS-u. KRUS Katowice w dnia 13 marca stwierdził, że sprawa nie jest zarejestrowana w starostwie powiatowym, o czym nikt wcześniej nie poinformował, a wniosek został na miejscu oddania uznany za kompletny. Czemu muszę tę kolejną umowę rejestrować w UG i starostwie?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz zadowalająca i zachęcająca do skorzystania z usługi ponownie, gdy będzie taka potrzeba. Odpowiedz szybka i całkowicie pokryła moje pytanie. Dziękuję bardzo I polecam te usługi. Po raz trzeci skorzystałam z tego serwisu. 
Janina, 65 lat
Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa

Kluczowe znaczenie ma artykuł 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (artykuł w całości zacytowany pod odpowiedzią główną), którego ustęp 4 stanowi:

„Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c”.

Odnośnie do Pani słów, ustawodawca wymaga, by umowa dzierżawy została zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Pani słowa jednoznacznie wskazują na to, że wcześniej ktoś z Państwa grona (np. Pani) miał świadomość tego obowiązku prawnego. Skoro poprzednią umowę dzierżawy zawarto na czas oznaczony, to organ administracji publicznej – a takim jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – miał obowiązek brać pod uwagę czas, na który zawarto tamtą umowę dzierżawy (zgłoszoną do starostwa).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeden z przepisów przejściowych ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – a konkretnie jej art.117 – stanowi: „umowy dzierżawy, zawarte stosownie do art. 2 pkt 6 lit. b ustawy powołanej w art. 122, podlegają rejestracji w ewidencji gruntów i budynków. Zgłoszenia umowy do ewidencji dokonuje wójt gminy, w której sporządzono umowę”. Zawarte w tym przepisie odesłanie dotyczy umów dzierżawy, które zawarto w czasie obowiązywania wcześniejszej ustawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników – wobec tego poza zakresem właściwości wójta jest zgłaszanie do ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy, które zawarto w czasie obowiązywania aktualnie obowiązującej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Lektura tejże ustawy pozwala stwierdzić, że również poza zakresem kompetencji (a więc zespołu uprawnień i obowiązków) Kasy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest zgłaszanie umów dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego). Organa władzy publicznej są zobowiązane działać na podstawie i w granicach prawa; chodzi o zasadę praworządności (zasadę legalizmu), wyrażoną w artykule 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wzgląd na przepisy prawne, nie sposób domagać się (zwłaszcza na drodze prawnej), by to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłaszała umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. Nadużycie uprawnień może mieć poważne skutki (prawne lub dyscyplinarne); nawet niekiedy zdarza się powiadamianie organów ścigania o nadużyciu uprawnień – zagrożonego karą na podstawie artykułu 231 Kodeksu karnego – przez kogoś, komu urzędnik starał się pomóc w taki sposób, więc spora część urzędników za zasadne uważa unikanie nadgorliwości, także przez wzgląd na chęć utrzymania pracy (będącej zazwyczaj bardzo istotnym źródłem utrzymania). Ktoś z urzędników KRUS powiadomił Pani rodziców o wymagającym uzupełnienia braku – czyli o potrzebie zgłoszenia aktualnej umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. To dobrze, że powiadomiono Pani rodziców szybko – czyli dając szansę na spełnienie wymogu ustawowego. Prawdopodobnie z takim zamiarem przekazano informację telefonicznie; mogłoby być o wiele gorzej, gdyby została wydana decyzja administracyjna odnośnie doświadczeń Pani rodzicom wypłacanych. Należy niezwłocznie (to jest bez zbędnej zwłoki) powiadomić organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na odnośnym terenie o umowie dzierżawy; przydać się może także zawiadomienie właściwego oddziału terenowego KRUS o zgłoszeniu nowej umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. Ważne sprawy dobrze jest załatwiać na piśmie; pisma należy składać za pokwitowaniem ich przyjęcia przez sekretariat lub biuro (podawcze) instytucji albo wysyłać listami poleconymi (najlepiej z opcją „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Ośmielam się zwrócić Pani uwagę na to, że za parę tygodni zapewne będzie przez władze publiczne (a także media) świętowana 30. rocznica wyborów parlamentarnych, które ściśle wiążą się z oficjalnym przywróceniem w Polsce kapitalizmu. Ustrój ten – szczególnie w wersji liberalnej –charakteryzuje (między innymi) wymóg dbania o swe własne sprawy. Niezależnie od poglądów z tym związanych, takie są fakty: w Polsce jest kapitalizm i to, co się z nim wiąże. Zgodnie z „logiką kapitalizmu” na Pani rodzicach – jako osobach, którym zależy na otrzymywaniu świadczenia (w pełnej wysokości) – spoczywa obowiązek spełnienia wymogów ustawowych (w tym wymóg zgłoszenia nowej umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków); oczywiście Pani rodzice są uprawnieni skorzystać z pomocy (np. przez Panią udzielonej) przy spełnianiu wymogów prawnych.

Proponuję skontaktować się telefonicznie z właściwym oddziałem terenowym KRUS i zapytać, do kiedy będą czekać z wydaniem (z urzędu) decyzji o wstrzymaniu świadczeń i wcześniej dopełnić prawnie wymagany wymóg( a ponadto, ze względów praktycznych, powiadomić o tym KRUS). Wprawdzie decyzje o zawieszeniu lub wstrzymaniu wypłaty świadczenia wydaje się z urzędu (art. 44 ustęp 4 w związku z art. 36 ustęp 1 punkt 5 ww. ustawy), ale być może rozsądny urzędnik (widząc w otrzymanych dokumentach nową umowę dzierżawy) powiadomił telefonicznie Pani rodziców o prawnym wymogu zgłoszenia umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków.

Gdyby doszło do zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń, to proszę pamiętać o treści artykułu 44 ustęp 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników: Wznowienie zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty świadczenia bądź jego części następuje na wniosek. Zwracam uwagę także na brzmienie artykułu 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego: „prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu”. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Jest to jeden z przepisów o przywróceniu terminu (od art. 58 do art. 60). Oczywiście Pani rodzicom przysługuje uprawnienie do złożenia skargi lub żądania wyjaśnienia. Adresat takiego wystąpienia (np. KRUS lub minister właściwy do spraw rolnictwa) powinien odnieść się do niego, zaś pracownik KRUS, którego dotyczyłaby (teraz ewentualna) skarga, również miałby możność skorzystać z przysługujących mu uprawnień.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »