Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie umowy dzierżawy w KRUS-ie

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-08-07

Rodzice wydzierżawili pole celem orzynania renty dla mamy z uwagi na stan zdrowia. U mowa zawarta była na 10 lat. Termin mijał 12 marca br., więc kolejną umowę z tym samym dzierżawcą zawarto 3 maja–- zarejestrowano ją w urzędzie gminy i oddano do KRUS-u. KRUS Katowice w dnia 13 marca stwierdził, że sprawa nie jest zarejestrowana w starostwie powiatowym, o czym nikt wcześniej nie poinformował, a wniosek został na miejscu oddania uznany za kompletny. Czemu muszę tę kolejną umowę rejestrować w UG i starostwie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie umowy dzierżawy w KRUS-ie

Kluczowe znaczenie ma artykuł 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (artykuł w całości zacytowany pod odpowiedzią główną), którego ustęp 4 stanowi:

„Uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając:

1) gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c”.

Odnośnie do Pani słów, ustawodawca wymaga, by umowa dzierżawy została zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków. Pani słowa jednoznacznie wskazują na to, że wcześniej ktoś z Państwa grona (np. Pani) miał świadomość tego obowiązku prawnego. Skoro poprzednią umowę dzierżawy zawarto na czas oznaczony, to organ administracji publicznej – a takim jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – miał obowiązek brać pod uwagę czas, na który zawarto tamtą umowę dzierżawy (zgłoszoną do starostwa).

Jeden z przepisów przejściowych ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – a konkretnie jej art.117 – stanowi: „umowy dzierżawy, zawarte stosownie do art. 2 pkt 6 lit. b ustawy powołanej w art. 122, podlegają rejestracji w ewidencji gruntów i budynków. Zgłoszenia umowy do ewidencji dokonuje wójt gminy, w której sporządzono umowę”. Zawarte w tym przepisie odesłanie dotyczy umów dzierżawy, które zawarto w czasie obowiązywania wcześniejszej ustawy z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników – wobec tego poza zakresem właściwości wójta jest zgłaszanie do ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy, które zawarto w czasie obowiązywania aktualnie obowiązującej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Lektura tejże ustawy pozwala stwierdzić, że również poza zakresem kompetencji (a więc zespołu uprawnień i obowiązków) Kasy Ubezpieczenia Społecznego Rolników jest zgłaszanie umów dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego). Organa władzy publicznej są zobowiązane działać na podstawie i w granicach prawa; chodzi o zasadę praworządności (zasadę legalizmu), wyrażoną w artykule 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wzgląd na przepisy prawne, nie sposób domagać się (zwłaszcza na drodze prawnej), by to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłaszała umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. Nadużycie uprawnień może mieć poważne skutki (prawne lub dyscyplinarne); nawet niekiedy zdarza się powiadamianie organów ścigania o nadużyciu uprawnień – zagrożonego karą na podstawie artykułu 231 Kodeksu karnego – przez kogoś, komu urzędnik starał się pomóc w taki sposób, więc spora część urzędników za zasadne uważa unikanie nadgorliwości, także przez wzgląd na chęć utrzymania pracy (będącej zazwyczaj bardzo istotnym źródłem utrzymania). Ktoś z urzędników KRUS powiadomił Pani rodziców o wymagającym uzupełnienia braku – czyli o potrzebie zgłoszenia aktualnej umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. To dobrze, że powiadomiono Pani rodziców szybko – czyli dając szansę na spełnienie wymogu ustawowego. Prawdopodobnie z takim zamiarem przekazano informację telefonicznie; mogłoby być o wiele gorzej, gdyby została wydana decyzja administracyjna odnośnie doświadczeń Pani rodzicom wypłacanych. Należy niezwłocznie (to jest bez zbędnej zwłoki) powiadomić organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na odnośnym terenie o umowie dzierżawy; przydać się może także zawiadomienie właściwego oddziału terenowego KRUS o zgłoszeniu nowej umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. Ważne sprawy dobrze jest załatwiać na piśmie; pisma należy składać za pokwitowaniem ich przyjęcia przez sekretariat lub biuro (podawcze) instytucji albo wysyłać listami poleconymi (najlepiej z opcją „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Ośmielam się zwrócić Pani uwagę na to, że za parę tygodni zapewne będzie przez władze publiczne (a także media) świętowana 30. rocznica wyborów parlamentarnych, które ściśle wiążą się z oficjalnym przywróceniem w Polsce kapitalizmu. Ustrój ten – szczególnie w wersji liberalnej –charakteryzuje (między innymi) wymóg dbania o swe własne sprawy. Niezależnie od poglądów z tym związanych, takie są fakty: w Polsce jest kapitalizm i to, co się z nim wiąże. Zgodnie z „logiką kapitalizmu” na Pani rodzicach – jako osobach, którym zależy na otrzymywaniu świadczenia (w pełnej wysokości) – spoczywa obowiązek spełnienia wymogów ustawowych (w tym wymóg zgłoszenia nowej umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków); oczywiście Pani rodzice są uprawnieni skorzystać z pomocy (np. przez Panią udzielonej) przy spełnianiu wymogów prawnych.

Proponuję skontaktować się telefonicznie z właściwym oddziałem terenowym KRUS i zapytać, do kiedy będą czekać z wydaniem (z urzędu) decyzji o wstrzymaniu świadczeń i wcześniej dopełnić prawnie wymagany wymóg( a ponadto, ze względów praktycznych, powiadomić o tym KRUS). Wprawdzie decyzje o zawieszeniu lub wstrzymaniu wypłaty świadczenia wydaje się z urzędu (art. 44 ustęp 4 w związku z art. 36 ustęp 1 punkt 5 ww. ustawy), ale być może rozsądny urzędnik (widząc w otrzymanych dokumentach nową umowę dzierżawy) powiadomił telefonicznie Pani rodziców o prawnym wymogu zgłoszenia umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków.

Gdyby doszło do zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń, to proszę pamiętać o treści artykułu 44 ustęp 5 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników: Wznowienie zawieszonej lub wstrzymanej wypłaty świadczenia bądź jego części następuje na wniosek. Zwracam uwagę także na brzmienie artykułu 58 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego: „prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu”. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Jest to jeden z przepisów o przywróceniu terminu (od art. 58 do art. 60). Oczywiście Pani rodzicom przysługuje uprawnienie do złożenia skargi lub żądania wyjaśnienia. Adresat takiego wystąpienia (np. KRUS lub minister właściwy do spraw rolnictwa) powinien odnieść się do niego, zaś pracownik KRUS, którego dotyczyłaby (teraz ewentualna) skarga, również miałby możność skorzystać z przysługujących mu uprawnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Odmowa zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Pracodawca odmówił mi zaliczenia deklarowanych okresów pracy w charakterze domownika w gospodarstwie rolnym moich rodziców do pracowniczego stażu...

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Ostatnia emerytura z KRUS zmarłej osoby

Moja mama zmarła 2 maja. Czy należ się jeszcze emerytura z KRUS-u, który wypłacał ją zawsze 10. każdego miesiąca? A co by było, gdyby zmarła...

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Podjęcie dodatkowej pracy przez ubezpieczonego w KRUS

Jestem zarejestrowana jako domownik w gospodarstwie moich rodziców i opłacam składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tego tytułu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »