Kategoria: KRUS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-31

Moja żona z końcem kwietnia odeszła z pacy za porozumieniem stron. Zarejestrowała się jako bezrobotna i obecnie oczekuje na zaświadczenie z PUP-u w celu złożenia dokumentów do ZUS-u. Ponieważ pomagałem i wypełniałem te druki dla ZUS-u, zauważyłem, że jest zapis o nieruchomości – czy żona jest właścicielem nieruchomości rolnej powyżej 2 ha. Jest współwłaścicielem razem ok. 7 ha. Wdług ZUS-u nie  należy się jej świadczenie. Chcemy darować część gruntu synowi, by każde z nas miało po 1,5 ha. Wyczytałem jednak, że właściwie żona nie mogła być bezrobotna i pobierać zasiłku. Żona jednak złożyła przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej (nie wczytała się w dokument). Co teraz mamy robić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Proszę przekazać Panu Grzegorzowi Partyce serdeczne podziękowania za przygotowaną poradę; za syntetyczną, konkretną wypowiedź prawną na postawione pytania. Miałem i mam wyrzuty, że wykonywał to zadanie w czasie świątecznym, a przecież przedmiot sprawy nie wymagał aż takiego pośpiechu. To budzi mój najgłębszy szacunek. Przy okazji, dla Państwa wiadomości - SKO odpowiedziało, że liczba odwołań od decyzji urzędów samorządowych jest tak wielka, że jeszcze potrzebują miesiąca (minęło już 10), by zająć stanowisko merytoryczne wobec złożonego odwołania. Oczywiście, mam świadomość, że taką wiadomość(planowana zwłoka) byli obowiązani przysłać po miesiącu od chwili otrzymania odwołania. Liczba spraw dowodzi, że urzędnicy samorządów nie zostali przygotowani do rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawach \"Dobry start\", a być możne także o jakości przedmiotowego Rozporządzenia. Pozdrawiam i dziękuję
Wiesław
Dziękuję za pomoc.
Jacek
Wszystkie moje wątpliwości zostały rozwiane, fachowa i wyczerpująca odpowiedź na każde moje pytanie. Jestem bardzo zadowolony z usługi! :)
Michał
Dziękuję za szybką odpowiedź. Super, ze znalazłam ePorady24. Duża pomoc w krótkim czasie.
Mariola, 58 lat, księgowa
Bardzo szybka odpowiedź
Maria

Postaram się wyjaśnić Panu stan prawny w kontekście zadanego pytania.

Otóż, zgodnie z treścią art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która m.in. (jeśli chodzi o wiek) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl ust. 3 tegoż przepisu świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak podnosi się w orzecznictwie, przepis art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych odczytywany w całości prowadzi do wniosku, że prawo do świadczenia przedemerytalnego należne jest osobie, która po ustaniu stosunku pracy pobierała zasiłek dla bezrobotnych co najmniej 6 miesięcy, przy czym okres pobierania tego zasiłku istotnie nie musi przypadać bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy.

I tu jest właśnie problem, ponieważ ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, iż bezrobotnym m.in. jest ten, kto nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 i 827 oraz z 2015 r., poz. 5), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

Posiadanie gospodarstwa lub konkretnie udziału w gospodarstwie przekraczającym ponad 2 h przeliczeniowe powoduje, że nie ma się statusu bezrobotnego, a co za tym idzie – także prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Słuszne zatem jest podjęcie przez Państwa działań zmierzających do zmniejszenia udziału żony w gospodarstwie rolnym.

Dzierżawa gruntu rolnego nie zmienia nic w ogólnej sytuacji, ponieważ żona i tak jest właścicielem nieruchomości.

Pyta Pan konkretnie, co zrobić w tej sytuacji – oczywiście poza pozbyciem się nadprogramowych hektarów – i tu raczej nie będzie łatwej odpowiedzi.

Z jednej strony pewnie radziłabym ujawnić to w urzędzie pracy, bo w zasadzie ustawa nakazuje ujawnienie takich danych (konsekwencja będzie taka, że starosta w trybie art. 76 ustawy o promocji zatrudnienia nakaże w terminie 14 dni zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłku dla bezrobotnych, bo jako osoba, która nie spełniała przesłanki bycia bezrobotną, żona nie powinna go otrzymać. Byłoby to opłacalne w sytuacji, gdyby żona jeszcze po zbyciu gospodarstwa mogła raz zarejestrować się z prawem do zasiłku, ale jeśli to rozwiązanie stosunku pracy miało miejsce w kwietniu to już się to nie uda niestety. Jak bowiem mówi ustawa, prawo do zasiłku przysługuje tym, którzy w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni byli zatrudnieni i osiągali wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia).

Jak bowiem stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 2013 r., sygn. akt III AUa 1373/12, „organ rentowy przyznaje świadczenie przedemerytalne wyłącznie od następnego dnia po złożeniu wniosku, a nie po spełnieniu wszystkich warunków do jego otrzymania. Tym samym, utrata statusu osoby bezrobotnej przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie przedemerytalne, niezależnie jednak od jego ponownego uzyskania, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, eliminuje wnioskodawcę z kręgu osób uprawnionych do tegoż świadczenia”.

Nie wiem tym samym, co ma Panu doradzić, chyba liczyć na to, że cała ta sytuacja nie ulegnie ujawnieniu, choć oczywiście powinnam radzić ujawnić te fakty. W innym przypadku bowiem wychodzi, że żona nie będzie mieć prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z KRUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »