Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-31 • Aktualizacja: 2022-07-30

Moja żona z końcem kwietnia odeszła z pacy za porozumieniem stron. Zarejestrowała się jako bezrobotna i obecnie oczekuje na zaświadczenie z PUP-u w celu złożenia dokumentów do ZUS-u. Ponieważ pomagałem i wypełniałem te druki dla ZUS-u, zauważyłem, że jest zapis o nieruchomości – czy żona jest właścicielem nieruchomości rolnej powyżej 2 ha. Jest współwłaścicielem razem ok. 7 ha. Wdług ZUS-u nie należy się jej świadczenie. Chcemy darować część gruntu synowi, by każde z nas miało po 1,5 ha. Wyczytałem jednak, że właściwie żona nie mogła być bezrobotna i pobierać zasiłku. Żona jednak złożyła przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej (nie wczytała się w dokument). Co teraz mamy robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przypadkowe oświadczenie dotyczące posiadania ziemi rolnej

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Postaram się wyjaśnić Panu stan prawny w kontekście zadanego pytania.

Otóż, zgodnie z treścią art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która m.in. (jeśli chodzi o wiek) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

W myśl ust. 3 tegoż przepisu świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust. 1 po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jak podnosi się w orzecznictwie, przepis art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych odczytywany w całości prowadzi do wniosku, że prawo do świadczenia przedemerytalnego należne jest osobie, która po ustaniu stosunku pracy pobierała zasiłek dla bezrobotnych co najmniej 6 miesięcy, przy czym okres pobierania tego zasiłku istotnie nie musi przypadać bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy.

Zobacz również: KRUS a zasiłek dla bezrobotnych

Czy osoba posiadająca nieruchomości rolne może być zarejestrowana jako bezrobotna?

I tu jest właśnie problem, ponieważ ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, iż bezrobotnym m.in. jest ten, kto nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 i 827 oraz z 2015 r., poz. 5), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

Posiadanie gospodarstwa lub konkretnie udziału w gospodarstwie przekraczającym ponad 2 h przeliczeniowe powoduje, że nie ma się statusu bezrobotnego, a co za tym idzie – także prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Słuszne zatem jest podjęcie przez Państwa działań zmierzających do zmniejszenia udziału żony w gospodarstwie rolnym.

Dzierżawa gruntu rolnego nie zmienia nic w ogólnej sytuacji, ponieważ żona i tak jest właścicielem nieruchomości.

Pyta Pan konkretnie, co zrobić w tej sytuacji – oczywiście poza pozbyciem się nadprogramowych hektarów – i tu raczej nie będzie łatwej odpowiedzi.

Z jednej strony pewnie radziłabym ujawnić to w urzędzie pracy, bo w zasadzie ustawa nakazuje ujawnienie takich danych (konsekwencja będzie taka, że starosta w trybie art. 76 ustawy o promocji zatrudnienia nakaże w terminie 14 dni zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. zasiłku dla bezrobotnych, bo jako osoba, która nie spełniała przesłanki bycia bezrobotną, żona nie powinna go otrzymać. Byłoby to opłacalne w sytuacji, gdyby żona jeszcze po zbyciu gospodarstwa mogła raz zarejestrować się z prawem do zasiłku, ale jeśli to rozwiązanie stosunku pracy miało miejsce w kwietniu to już się to nie uda niestety. Jak bowiem mówi ustawa, prawo do zasiłku przysługuje tym, którzy w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni byli zatrudnieni i osiągali wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia).

Jak bowiem stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 2013 r., sygn. akt III AUa 1373/12, „organ rentowy przyznaje świadczenie przedemerytalne wyłącznie od następnego dnia po złożeniu wniosku, a nie po spełnieniu wszystkich warunków do jego otrzymania. Tym samym, utrata statusu osoby bezrobotnej przed zgłoszeniem wniosku o świadczenie przedemerytalne, niezależnie jednak od jego ponownego uzyskania, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, eliminuje wnioskodawcę z kręgu osób uprawnionych do tegoż świadczenia”.

Zobacz również: Czy będąc na KRUS-ie można zarejestrować się w urzędzie pracy?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »