Porady Prawne online

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Opisz nam swój problem i zadaj pytania klikając TUTAJ.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż odziedziczonej ziemi rolnej przed upływem pięciu lat

Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 2020-03-02

Zamierzałem kupić działkę rolną o pow. 18 arów od przyjaciela, któremu końcem ubiegłego roku rodzice przepisali w formie darowizny 5 ha ziemi rolnej. Jestem mieszczuchem, ale mam do tego skrawka sentyment, gdyż w tej wsi mieszkało 3 pokolenia moich przodków i to oni byli właścicielami tych gruntów. Ze względu na obowiązujące w ubiegłym wieku przepisy, jako nie-rolnicy, nie mogliśmy tej ziemi dziedziczyć. Dlatego ostatni gospodarz (brat mojej mamy) przed śmiercią sprzedał to gospodarstwo rodzicom przyjaciela. On zna moje przywiązanie do tej okolicy i dlatego zgodził się sprzedać mi tę niewielką działkę. Zamierzałem stworzyć tam mały ogród i postawić domek holenderski, aby latem odwiedzać rodzinne strony. Wszystko omówiliśmy i nawet wynajęliśmy już geodetę, ale pewien notariusz powiedział nam, że obdarowany syn nie może sprzedawać tej ziemi rolnej przez upływem pięciu lat, gdyż w ubiegłym roku podobno wyszła nowa ustawa. Czy rzeczywiście nie mogę zrealizować moich planów? Może jest na to jakaś rada?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż odziedziczonej ziemi rolnej przed upływem pięciu lat

Nowelizacja ustawy z lipca 2019 i obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat

Notariusz udzielający Panu porady odniósł się do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1362 t.j. z dnia 2019.07.22), w znowelizowanej wersji, obowiązującej od 22 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami art. 2b ust. 1 i 2 tej ustawy – nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. We wskazanym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Pana przyjaciel nabył nieruchomość rolną w drodze darowizny, w związku z czym powyższe uregulowanie znajduje zastosowanie w jego przypadku.

Uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zbycie nieruchomości rolnej

Zauważyć jednak należy, że dalsza część przywołanego przepisu wskazuje na możliwość dokonania zbycia nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat w przypadku uzyskania stosownej zgody. W art. 2b ust. 3 wskazano, że: „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.”

A zatem Pana przyjaciel może złożyć wniosek do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyrażenie zgody na planowaną przez Panów transakcję. Istotnym elementem wniosku jest jego uzasadnienie, które przekona organ o ważności powodów planowanej sprzedaży części nieruchomości. W przypadku uzyskania decyzji negatywnej możliwe jest dalsze odwołanie się do organu wyższego stopnia, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Decyzja, którą wydaje Dyrektor Generalny, ma charakter uznaniowy. Każdy przypadek oceniany jest osobno i brak sztywnych kryteriów pozwalających na konkretną ocenę szans jego uwzględnienia. W uzasadnieniu do nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wskazano, że nowe przepisy są „efektem przyjętej polityki rolnej, dla której podstawę stanowią ustawowo uregulowane następujące zasady kształtowania ustroju rolnego państwa:

1. poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych;

2. przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;

3. zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.” (por. opinia z 11 stycznia 2019 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów RL-033-4/19).

Sprzedaż nieruchomości na Pana rzecz nie stoi w sprzeczności z wymienionymi wyżej zasadami i dotyczy tak niewielkiego fragmentu nieruchomości rolnej, że praktycznie pozostanie bez wpływu na działalność rolniczą wykonywaną przez Pana przyjaciela. Złożenie wniosku jest nieodpłatne i nie niesie dla Pana ani dla Pańskiego przyjaciela żadnego ryzyka. Myślę, że wniesienie stosownego pisma uzasadnionego Pana motywacją ma szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wyrażenie zgody na obrót ziemią rolną

Wniosek powinien zawierać załączniki, które należy wcześniej przygotować: wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej, odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej. Proszę spróbować tej drogi!

Wyjątek od zakazu zbywania nieruchomości rolnej

Ponadto art. 2b ust. 4 wskazanej ustawy wymienia szereg sytuacji, w których nie stosuje się zakazu zbywania nieruchomości rolnej w okresie 5 lat od jej nabycia. W opisanym przez Pana stanie faktycznym ewentualne zastosowanie mógłby mieć pkt 3 (w zależności od dokładnego położenia nieruchomości), który stanowi, iż „Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z obrotem ziemią?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »