Sprzedaż odziedziczonej ziemi rolnej przed upływem pięciu lat

• Autor: Marta Wawrzyniak

Zamierzałem kupić działkę rolną o pow. 18 arów od przyjaciela, któremu końcem ubiegłego roku rodzice przepisali w formie darowizny 5 ha ziemi rolnej. Jestem mieszczuchem, ale mam do tego skrawka sentyment, gdyż w tej wsi mieszkało 3 pokolenia moich przodków i to oni byli właścicielami tych gruntów. Ze względu na obowiązujące w ubiegłym wieku przepisy, jako nie-rolnicy, nie mogliśmy tej ziemi dziedziczyć. Dlatego ostatni gospodarz (brat mojej mamy) przed śmiercią sprzedał to gospodarstwo rodzicom przyjaciela. On zna moje przywiązanie do tej okolicy i dlatego zgodził się sprzedać mi tę niewielką działkę. Zamierzałem stworzyć tam mały ogród i postawić domek holenderski, aby latem odwiedzać rodzinne strony. Wszystko omówiliśmy i nawet wynajęliśmy już geodetę, ale pewien notariusz powiedział nam, że obdarowany syn nie może sprzedawać tej ziemi rolnej przez upływem pięciu lat, gdyż w ubiegłym roku podobno wyszła nowa ustawa. Czy rzeczywiście nie mogę zrealizować moich planów? Może jest na to jakaś rada?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż odziedziczonej ziemi rolnej przed upływem pięciu lat

Nowelizacja ustawy z lipca 2019 i obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat

Notariusz udzielający Panu porady odniósł się do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1362 t.j. z dnia 2019.07.22), w znowelizowanej wersji, obowiązującej od 22 lipca 2019 r. Zgodnie z zapisami art. 2b ust. 1 i 2 tej ustawy – nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. We wskazanym okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Pana przyjaciel nabył nieruchomość rolną w drodze darowizny, w związku z czym powyższe uregulowanie znajduje zastosowanie w jego przypadku.

Zobacz również: Po jakim czasie można sprzedać ziemię z darowizny?

Uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zbycie nieruchomości rolnej

Zauważyć jednak należy, że dalsza część przywołanego przepisu wskazuje na możliwość dokonania zbycia nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat w przypadku uzyskania stosownej zgody. W art. 2b ust. 3 wskazano, że: „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 5 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym.”

A zatem Pana przyjaciel może złożyć wniosek do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyrażenie zgody na planowaną przez Panów transakcję. Istotnym elementem wniosku jest jego uzasadnienie, które przekona organ o ważności powodów planowanej sprzedaży części nieruchomości. W przypadku uzyskania decyzji negatywnej możliwe jest dalsze odwołanie się do organu wyższego stopnia, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Decyzja, którą wydaje Dyrektor Generalny, ma charakter uznaniowy. Każdy przypadek oceniany jest osobno i brak sztywnych kryteriów pozwalających na konkretną ocenę szans jego uwzględnienia. W uzasadnieniu do nowelizacji przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wskazano, że nowe przepisy są „efektem przyjętej polityki rolnej, dla której podstawę stanowią ustawowo uregulowane następujące zasady kształtowania ustroju rolnego państwa:

1. poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych;

2. przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;

3. zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.” (por. opinia z 11 stycznia 2019 r. o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów RL-033-4/19).

Sprzedaż nieruchomości na Pana rzecz nie stoi w sprzeczności z wymienionymi wyżej zasadami i dotyczy tak niewielkiego fragmentu nieruchomości rolnej, że praktycznie pozostanie bez wpływu na działalność rolniczą wykonywaną przez Pana przyjaciela. Złożenie wniosku jest nieodpłatne i nie niesie dla Pana ani dla Pańskiego przyjaciela żadnego ryzyka. Myślę, że wniesienie stosownego pisma uzasadnionego Pana motywacją ma szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wyrażenie zgody na obrót ziemią rolną

Wniosek powinien zawierać załączniki, które należy wcześniej przygotować: wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej, odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej. Proszę spróbować tej drogi!

Wyjątek od zakazu zbywania nieruchomości rolnej

Ponadto art. 2b ust. 4 wskazanej ustawy wymienia szereg sytuacji, w których nie stosuje się zakazu zbywania nieruchomości rolnej w okresie 5 lat od jej nabycia. W opisanym przez Pana stanie faktycznym ewentualne zastosowanie mógłby mieć pkt 3 (w zależności od dokładnego położenia nieruchomości), który stanowi, iż „Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny


Marta Wawrzyniak

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »